Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  BUDŻET NA ROK 2003


  U C H W A Ł A   Nr VI/ 42 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 25 marca 2003 roku

   

  w sprawie: budżetu gminy na rok 2003.

       Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.2,4,9 lit d pkt.10Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 tekst jednolity) oraz art. 109, 116 ust 1 i 4, 124 i 128 ust 2 pkt 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155/98 poz. 1014 z późniejszymi zm.) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627)   RADA   MIEJSKA w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:

  § 1.

  I. Dochody budżetu  gminy w wysokości     - 14.747.109,00 zł

       z tego:

      a) dochody z podatków i opłat     - 4.646.740,00 zł

       b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa     - 1.839.234,00 zł

      c) dochody od jednostek organizacyjnych     - 296.120,00 zł

       d) dochody z majątku gminy     - 3.931.200,00 zł

       e) pozostałe dochody własne     - 616.379,00 zł

       - w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych     - 150.000,00 zł

       f) dotacja celowa na zadania i zlecone     - 609.876,00 zł

       g) subwencja ogólna     - 4.734,00 zł

       h) rekompensata dochodów w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych     - 275.454,00 zł

       i) subwencja oświatowa     - 2.264.062,00 zł

       j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł     - 263.310,00 zł

  Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

  II. Wydatki budżetu gminy w wysokości     - 13.033.610,00 zł

  1. Wydatki bieżące stanowić będą kwotę     - 11.360.648,00 zł

  w tym:

       a) wynagrodzenia     - 3.741.702,00 zł

       b) pochodne od wynagrodzeń     - 787.085,00 zł

       c) dotacje dla jednostek organizacyjnych     - 891.830,00 zł
      (instytucji kultury i szkoły niepublicznej)

       d) dotacje dla innych jednostek organizacyjnych     - 157.700,00 zł(stowarzyszeń)

       e) wydatki związane na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych     - 150.000,00 zł

       f) obsługa długu     - 429.436,00 zł

  2. Wydatki majątkowe     - 1.672.962,00 zł

  Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały

  3. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, która zawiera załącznik nr 3  do niniejszej Uchwały.

  § 2.

  Wydatki bieżące w układzie działów i rozdziałów z podziałem na wynagrodzenia zwiera załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

  § 3.

  1. Przychody i wydatki Zakładów budżetowych w następujących kwotach:

       a) przychody     - 5.401.900,00 zł

       b) wydatki     - 5.321.800,00 zł

  w tym:

       · Wynagrodzenia osobowe     - 1.988.800,00 zł

       · Dodatkowe wynagrodzenia roczne     - 172.800,00 zł

       · Pochodne od wynagrodzeń     - 430.400,00 zł

  2. Szczegółowy podział kwot określonych w punkcie 1 na zakłady gospodarki pozabudżetowej w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 5 do niniejszej Uchwały.

  § 4.

  Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr.6 do Uchwały.

  1. Dochody związane z realizacją z zakresu administracji rządowej w wysokości     - 609.876,00 zł

  2. Wydatki związane z zadaniami wymienionymi w poz. 1 w wysokości     - 609.876,00 zł

  § 5.

  Rezerwę budżetową ogółem w wysokości     - 126.000,00 zł

  z tego:

  1. rezerwa na nieprzewidziane wydatki     - 126.000,00 zł (do wysokości 0,97 % wydatków budżetu).

  § 6.

  Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2003 r , który zawiera załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

  § 7.

  Ustala się plan przychodów i wydatków gminy Polanica Zdrój funduszy celowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały w wysokości:

  1. Przychody     - 45.000,00 zł

  2. Wydatki     - 45.000,00 zł

  § 8.

  Wykaz dotacji dla innych jednostek organizacyjnych z budżetu gminy na rok 2003 wg załącznika nr 9, nr 10 do  niniejszej Uchwały.

  § 9.

  Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2003 wg załącznika nr 11 do niniejszej  Uchwały.

  § 10.

  Prognoza kwoty długu na 2003 rok i lata następne wg załącznika nr12 do niniejszej  Uchwały.

  § 11.

  Upoważnia się Burmistrza do:

       a) dokonywania określonych zmian w budżecie (przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej oprócz dotacji dla gospodarki pozabudżetowej, dotacji na inwestycje).

  § 12.

  1. Rada Miejska ustala maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych jednorazowo przez Burmistrza w roku budżetowym do kwoty     - 1.500.000,00 zł

  2. Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz może jednorazowo samodzielnie zaciągać zobowiązania tj.     - 1.500.000,00 zł

  § 13.

  Nadwyżka budżetowa w kwocie 1.713.499,00 stanowi pokrycie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu, oraz kredytu długoterminowego w rachunku bieżącym PKO BP S.A. w Polanicy Zdroju, kredytu w BISE, i BGK.

  § 14.

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

  § 15.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak

   

  Załączniki do niniejszej Uchwały dostepne są w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 1 na parterze.


  Z M I A N Y   W   B U D Ż E C I E


  U C H W A Ł A   Nr VII/ 51 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku

   

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003 - częściowe rozdysponowanie rezerwy budżetowej.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
  o finansach publicznych (DZ. U. Nr 155/98 poz. 1014 z późn. zm.)
  RADA MIEJSKA W POLANICY ZDROJU uchwala, co następuje

  § 1.

  Zmniejszyć wydatki w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę   - 59.370,00 zł


  W dziale 758  - Różne rozliczenia   - 59.370,00 zł
  Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe   - 59.370,00 zł
  § 4810  - Rezerwy   - 59.370,00 zł

  § 2.

  Zwiększyć wydatki w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę   - 59.370,00 zł

  W dziale 801  - Oświata i wychowanie   - 29.770,00 zł
  Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe   - 29.770,00 zł
  § 2540  - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej Szkoły    lub     innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej   - 29.770,00 zł

  Rozdz. 80110 - Gimnazja   - 29.600,00 zł
  § 2540  - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej Szkoły    lub     innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej   - 29.600,00 zł

  § 3.

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  U C H W A Ł A   Nr VIII/ 52 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 09 maja 2003 roku

   

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
  o finansach publicznych (DZ. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148)
  RADA MIEJSKA W POLANICY ZDROJU uchwala, co następuje:

  § 1.

  Zwiększyć dochody w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę   - 36.500,00 zł

  W dziale 900   -   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   -   36.500,00 zł

  Rozdz. 90002   -   Gospodarka odpadami   -   36.500,00 zł

  § 626   -   Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek  sektora finansów publicznych   -   36.500,00 zł

  § 2.

  Zwiększyć wydatki w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę   -   36.500,00 zł

  W dziale 900   -   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   -   36.500,00 zł

  Rozdz. 90002   -   Gospodarka odpadami   -   36.500 zł
  § 6050   -   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   -   36.500,00 zł

   § 3.

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  U C H W A Ł A   Nr VIII/ 53 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 09 maja 2003 roku

   

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (DZ. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148) RADA MIEJSKA W POLANICY ZDROJU uchwala, co następuje:

  § 1.

  Zwiększyć wydatki w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę   -   72.100,00 zł

  W dziale 600   -   Transport i łączność   -   35.600,00 zł

  Rozdz. 60016   -   Drogi publiczne i gminne   -   35.600,00 zł

  § 6050   -   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   -   35.600zł

  W dziale 900   -   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   -   36.500,00 zł

  Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami   -   36.500,00 zł

  § 6050  - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   -   36.500,00 zł

  § 2.

  Źródłem pokrycia  uchwalonego deficytu budżetowego w wysokości 72.100,00 zł jest przyznana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dwa zadania inwestycyjne pod nazwą:

  - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Orkana, ul. Staffa
  i ul. Stachury w Polanicy Zdroju

  - Budowa obiektu odzysku surowców wtórnych

  § 3.

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  U C H W A Ł A   Nr IX/ 57 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 30 maja 2003 roku

   

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003.


                Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 124 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala co następuje:

  § 1.

  Zwiększyć dochody w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę   -   1.062.670,00 zł

  W dziale 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej   -   1.062.670,00 zł

  Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnym, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   -   1.062.670,00 zł

  § 031 - Podatek od nieruchomości   -   571.278,00 zł
  § 091 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   -   491.392,00 zł

  § 2.

  Zwiększyć wydatki w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę   -   1.062.670,00 zł

  W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   -   1.062.670,00 zł

  Rozdz. 92195 - Pozostała działalność   -   1.062.670,00 zł

  § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
     budżetowych   -   1.062.670,00 zł

  § 3.

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  U C H W A Ł A   Nr X/ 61 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 26 czerwca 2003 roku

   

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 128 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala co następuje:

  § 1.

  Zwiększyć dochody w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę     - 33.287,00 zł

  W dziale 758  Różne rozliczenia     - 33.287,00 zł

  Rozdz. 75805  Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin     - 33.287,00 zł

  § 292  Subwencja ogólna z budżetu państwa     - 33.287,00 zł

  § 2.

  Zwiększyć wydatki w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę     - 33.287,00 zł

  W dziale 750  Administracja publiczna     - 13.287,00 zł

  Rozdz. 75023  Urzędy gmin     - 13.287,00 zł

  § 4300   Zakup usług pozostałych     - 13.287,00 zł

  W dziale 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     - 20.000,00 zł

  Rozdz. 92105  Pozostałe zadania z zakresu kultury     - 20.000,00 zł

  § 4300   Zakup usług pozostałych     - 20.000,00 zł

  § 3.

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  Plan dochodów     - 16.000.407,00 zł

  Plan wydatków     - 14.359.008,00 zł

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  U C H W A Ł A   Nr X/ 62 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 26 czerwca 2003 roku
   

  w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VI/42/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 25 marca 2003 roku.

        Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 128 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:

                                                       § 1.

  Uchyla się § 1 pkt 1 w Uchwale Rady Miejskiej Nr VI/42/03 z dnia 25 marca 2003 roku i wprowadza się nową treść § 1 pkt 1 „1. Dochody budżetu gminy w wysokości     - 14.747.109,00 zł

  Z tego:

       a) dochody z podatków i opłat     - 5.056.740,00 zł

      w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych     - 150.000,00 zł

       b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa     - 1.839.234,00 zł

       c) dochody od jednostek organizacyjnych     - 296.120,00 zł

       d) dochody z majątku gminy     - 3.931.200,00 zł

       e) pozostałe dochody własne     - 126.840,00 zł

       f) dotacje celowe na zadania zlecone     - 609.876,00 zł

       g) subwencje ogólne     - 4.734,00 zł

       h) rekompensata dochodów w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych     - 275.454,00 zł

       i) subwencje oświatowe     - 2.264.062,00 zł

       j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł     - 263.310,00 zł

       k) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych     - 450,00 zł

       l) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących     - 43.489,00 zł

       ł) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych     - 35.600,00 zł

   Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały” § 2.

  Zmienia się treść załączników Nr 1,4,6,12 do Uchwały Nr VI/42/03 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2003 roku, a załącznik Nr 7 pod nazwą „Plan dochodów budżetowych na 2003 rok” otrzymuje Nr 7a, załącznik Nr 8 pod nazwą „ Zadania rzeczowe” otrzymuje Nr 8a.

  § 3.

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 4. 

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak

   

  Załączniki do niniejszej uchwały są dostępne dla osób zainteresowanych w biurze Rady Miejskiej w pok. nr 1 na parterze w godzinach otwarcia Urzędu.
   


  U C H W A Ł A   Nr XI/ 69 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 27 sierpnia 2003 roku

   

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 128 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala co następuje:

  § 1.

  Zwiększyć dochody w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę 382.000,00 ,-

  W dziale 020     Leśnictwo     30.000,00

  Rozdz. 02001     Gospodarka leśna     30.000,00

  § 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 30.000,00

  W dziale 700     Gospodarka mieszkaniowa     170.000,00

  Rozdz. 70005     Gospodarka gruntami i nieruchomościami 170.000,00

  § 069     Wpływy z różnych opłat     70.000,00
  § 076     Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 100.000,00

  W dziale 756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej     100.000,00

  Rozdz. 75616     Wpływy z podatku rolnego, podatkuleśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 100.000,00

  § 031     Podatek od nieruchomości     100.000,00

  W dziale 900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     80.000,00

  Rozdz. 90095     Pozostała działalność     80.000,00

  § 629     Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł     80.000,00

  W dziale 921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     2.000,00

  Rozdz. 92105     Pozostałe zadania w zakresie kultury     2.000,00

  § 270     Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów ), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł     2.000,00

  § 2.

  Zmniejszyć dochody w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę 380.000,00

  W dziale 700     Gospodarka mieszkaniowa     200.000,00

  Rozdz. 70005     Gospodarka gruntami i nieruchomościami     200.000,00

  § 077     Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości     200.000,00

  W dziale 756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej    180.000,00

  Rozdz. 75621     Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa     180.000,00

  § 001     Podatek dochodowy od osób fizycznych     180.000,00

  § 3.

  Zwiększyć wydatki w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę 62.000,00

  W dziale 921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     62.000,00

  Rozdz. 92105     Pozostałe zadania z zakresie kultury                      62.000,00

  § 2830     Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
  zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym
  do sektora finansów publicznych     62.000,00

  § 4.

  Zmniejszyć wydatki w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę     60.000,00

  W dziele 921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     60.000,00

  Rozdz. 92105     Pozostałe zadania w zakresie kultury     60.000,00
  § 2810     Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom     60.000,00

  § 5.

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

  § 6.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  Plan dochodów po zmianach     16.012.187,00
  Plan wydatków po zmianach     14.390.788,00

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak  U C H W A Ł A   Nr XIII/ 87 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 listopada 2003 roku

  W sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIV/ 91 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2003 roku

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003. >>>>  U C H W A Ł A   Nr XIV/ 92 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2003 roku

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003. >>>>  U C H W A Ł A   Nr XV/ 104 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 10 grudnia 2003 roku

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003. >>>>  U C H W A Ł A   Nr XVI/ 105 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 roku

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003. >>>>  U C H W A Ł A   Nr XVI/ 106 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 roku

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003. >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-03-11 (1725 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·