Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  BUDŻET NA ROK 2004


  Uchwała Nr XVII/ 118 /04
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z  dnia 26.02.2004

  w sprawie: Budżetu gminy na 2004 rok.         
                  
             Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.109, art. 110, art. 116 ust.1, ust. 4, art. 122, art.124, art.128 ust.2  ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:         

  § 1 

  1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2004, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1A, od uchwały, ogółem na kwotę 15 759 368 zł
  2. Dochody budżetu gminy obejmują:         
     1) DOCHODY WŁASNE 13 025 437 zł
       a) Wpływy z podatków 4 769 300 zł
       b) Wpływy z opłat 847 050 zł
       c) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminny 379 200 zł
       d) Dochody z majątku gminy 4 331 000 zł
       e) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 40 000 zł
       f) 5% dochodów uzyskiwanych na rezecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 10 008 zł
       g) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 563 080 zł
       h) Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego 2 085 799 zł 
     2) SUBWENCJA OGÓLNA  2 300 948 zł
       a) Część oświatowa subwencji  ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 156 130 zł
       b) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 144 818 zł
     3) DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA  432 983 zł
       a) zadania administracji publicznej 63 592 zł
       b) zadania naczelnych organów władzy 1191 zł
       c) zadania obrony narodowej 500 zł
       d) zadania bezpieczeństwa publicznego 700 zł
       e) zadania opieki społecznej 367 000 zł 

  § 2 

  1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2004, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2A, 2B do uchwały, ogółem na kwotę 14 083 469 zł
  2. Wydatki budżetu gminy obejmują:         
     1) wydatki bieżące 12 006 112 zł
     2) wydatki inwestycyjne 2 077 357 zł
            
  3. Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują: 12 006 112 zł
     1) wynagrodzenia /wynagrodzenia osobowe, prowizyjne, dod. wyn. roczne/ 3 693 908 zł
     2) pochodne wynagrodzeń 713 727 zł
     3) dotacje 1 261 526 zł
     4) wydatki na obsługę długu gminy 388 960 zł
     5) pozostałe wydatki 5 947 991 zł 

  § 3

  Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 432.983,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, 8A do uchwały.          

  § 4

  Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 170.000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 170.000,00 zł.          

  § 5

  1. Ustala się nadwyżkę budżetową gminy w wysokości 1.675.899,00 zł z przeznaczaniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.          
  2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy określa załącznik nr 3  do uchwały.          
  3. Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku wraz z harmonogramem planowanych spłat kredytów, pożyczek i odsetek stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

  § 6         

  1. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w następujących kwotach:         
     1) przychody 5 443 500 zł
       a) w tym, dotacje z budżetu gminy - zł
     2) wydatki 5 389 600 zł
            
  2. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały, w następujących kwotach:         
       1) przychody 40 000 zł
       2) wydatki 40 000 zł

  § 7         

  1. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem 7 do uchwały.           
  2. Ustala się limit na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2004 - 2006, zgodnie z załącznikiem nr 7A do uchwały

  § 8

  Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 120.000,00 zł do dyspozycji Burmistrza Miasta, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków  w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

  § 9

  Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałalmi i paragrafami w obrębie klsyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień  wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz dotacj dla gospodarki pozbudżetowej.

  § 10 

  1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do kwoty 1.500.000,00 zł.          
            
  2. Upoważania się Burmistrza Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w ciągu roku budżetowego do kwoty 1.500.000,00 zł.

  § 11

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 12          

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak

  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/ 118 /04

  Załącznik nr 1A do Uchwały Nr XVII/ 118 /04

  Załączniki nr 2, 2A do Uchwały Nr XVII/ 118 /04

  Załączniki od nr 2B do 8 do Uchwały Nr XVII/ 118 /04

  Załącznik nr 7A do Uchwały Nr XVII/ 118 /04

  Objaśnienie - dochody do Uchwały Nr XVII/ 118 /2004 

  Objaśnienie - wydatki do Uchwały Nr XVII/ 118 /04


  Uchwała nr XVII/  132 /2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 23 marca 2004 r.

  w sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004 >>>>


   Uchwała nr XIX/  137 /2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 15 kwietnia 2004 r.

  w sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
  RADA MIEJSKA W POLANICY ZDROJU uchwala, co następuje:

  § 1

  Zwiększyć wydatki w budżecie miasta na 2004 r. o kwotę:     300,00
  w dziale  758  Różne rozliczenia     300,00
  rozdział 75818  Rezerwy ogólne i celowe     300,00

  § 4810  Rezerwy     300,00

  § 2

  Zmniejszyć wydatki w budżecie miasta na 2004 r. o kwotę:     300,00
  w dziale  921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     300,00
  rozdział 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury     300,00

  § 2810  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom     100,00

  § 2820  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom     200,00

  § 3

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


   Uchwała nr XIX/  138 /2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 15 kwietnia 2004 r.

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
  RADA MIEJSKA W POLANICY ZDROJU uchwala, co następuje:

  § 1

  Zwiększyć dochody w budżecie miasta na 2004 r. o kwotę:     4 000,00
  w dziale  852  Pomoc społeczna     4 000,00
  rozdział 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego     4 000,00

  § 6310  Dotacje celowe przekazane z budżetu       państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami     4 000,00

  § 2

  Zmniejszyć wydatki w budżecie miasta na 2004 r. o kwotę:     98 000,00
  w dziale  801  Oświata i wychowanie     28 000,00
  rozdział 80195  Pozostała działalność     28 000,00

  § 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     28 000,00
  w dziale  921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     70 000,00
  rozdział 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury     70 000,00

  § 2830  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie  zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych     70 000,00

  § 3

  Zwiększyć wydatki w budżecie miasta na 2004 r. o kwotę:     102 000,00
  w dziale  852  Pomoc społeczna     4 000,00
  rozdział 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego     4 000,00

  § 6060  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych     4 000,00

  w dziale  801  Oświata i wychowanie     28 000,00
  rozdział 80101  Szkoły podstawowe     20 000,00

  § 4270  Zakup usług remontowych     20 000,00
  rozdział 80110  Gimnazja     8 000,00

  § 4270  Zakup usług remontowych     8 000,00

  w dziale  921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     70 000,00
  rozdział 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     70 000,00

  § 2550  Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury     70 000,00

  § 4

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


   Uchwała nr XIX/  139 /2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 15 kwietnia 2004 r.

  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. c oraz art.58 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.48  ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
  RADA MIEJSKA W POLANICY ZDROJU uchwala, co następuje:

  § 1

  Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 600.000 zł na okres 5 lat, na spłatę zobowiązań wymagalnych, w banku wyłonionym po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  § 2

  Źródłem pokrycia zaciągniętego kredytu oraz odsetek będą dochody własne gminy.

  § 3

  Spłata kredytu nastąpi w okresie od 2004 roku do 2008 roku.

  § 4

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


   Uchwała nr XIX/  140 /2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 15 kwietnia 2004 r.

  w sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
  RADA MIEJSKA W POLANICY ZDROJU uchwala, co następuje:

  § 1

  Zwiększyć wydatki w budżecie miasta na 2004 r. o kwotę:     600.000,00
  w dziale  900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     600 000,00
  rozdział 90003  Oczyszczanie miast i wsi     600 000,00

  § 4300  Zakup usług pozostałych   600 000,00

  § 2

  Źródłem pokrycia uchwalonego deficytu budżetowego w wysokości 600.000,00 będzie kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań wymagalnych.

  § 3

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak  UCHWAŁA  Nr XXI/ 145 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r.

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004.>>>>


   UCHWAŁA  Nr XXI/ 146 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r.

   w sprawie: przyjęcia programu naprawczego finansów Gminy Polanica Zdrój. >>>>

  Załącznik do Uchwały nr XXI/ 146 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 15 czerwca 2004 roku.>>>>


  UCHWAŁA  Nr XXI/ 147 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r.

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004 >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXI/ 148 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r.

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXIII/ 157 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r.

  W sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004. >>>>


   UCHWAŁA  Nr XXV/ 185 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XXVI/ 200 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 2 grudnia 2004 r.

  W sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 r. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XXVII/ 207 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 r.

  W sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 r. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XXVII/ 208 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 r.

  W sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 r. >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-03-11 (1939 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·