Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprzedaż nieruchomości gminnych - rok 2004


  Uchwała Nr XVII/ 115 /04
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z  dnia 26.02.2004

  w sprawie: Planu sprzedaży nieruchomości na rok 2004.
                    

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. " a"  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w związku § 11 pkt 1 i 2 Uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Nr V/36/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 4 kwietnia 2003 roku Nr 34 poz. 880) RADA MIEJSKA W POLANICY ZDROJU uchwala, co następuje:

  § 1

  Uchwala się plan sprzedaży nieruchomości na rok 2004, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.                                                   

   § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Załącznik nr 1 do uchwały
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  Nr XXVII/115/2004
  z dn. 26  lutego 2004  roku

  P L A N
  sprzedaży nieruchomości, na rok 2004

  Lp.  POŁOŻENIE                    NR DZIAŁKI              POWIERZCHNIA

  1.    ul.  Słoneczna                          94/5                               645 m  sprzedana
  2.
      ul.  Słoneczna                         94/6                               996 m 2    sprzedana
  3.    ul. Polna                                94/11                              958 m 2   sprzedana
  4.
      ul. Polna                                94/12                              869 m sprzedana
  5.    ul. Polna                                94/13                              876 m sprzedana
  6.
      ul. Polna                                94/14                              876 m 2 sprzedana
  7.    ul. Polna                                94/15                              931 m sprzedana
  8.
      ul. Sikorskiego                       72/3                              9043 m 2
  9.    ul. Zdrojowa                           115/6                            3, 0358 ha
  10.
    ul. Wiejska                                2                                 0,3609 ha  sprzedana
  11.
    ul. Wiejska                               7/3                               1,5891 ha
  12.
    ul. Wojska Polskiego                26                               0,6761 ha
  13.  ul. Wojska Polskiego                29                               0,9901 ha
  14.
    ul. Wojska Polskiego                31                               0,0251 ha
  15.
    ul. Wojska Polskiego                32                               0,8074 ha
  16.
    ul. Wojska Polskiego                36                               0,1515 ha
  17.  ul. Kasprowicza                       339                              0,2749 ha
  18.  ul. Gałczyńskiego                   105/1                             1007 m 2           sprzedana
  19.  ul. Żeromskiego                      110/3                             4904 m 2
  20.
    ul. Zwycięzców                  469/3 i 472/7                       2386 m 2          
  21.  ul. Spółdzielców                      576/2                             2412 m 2
  22.
    ul. Bystrzycka                           113                                   93 m 2
  23.
    ul. Bystrzycka                           91/12                              544 m 2
  24.
    ul. Zdrojowa                              114/1                             172 m 2
  25.
    ul. Tranzytowa                           23                               0,3945 ha
  26.  ul. Tranzytowa                           24                               0,8893 ha
  27.  ul. Matuszewskiego 10             297                                1409 m 2
  28.
    ul. Boczna                                 298                                  906 m 2
  29.
    ul. Boczna                                303/5                                203 m 2

  Sprzedaż gruntów w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiadującej posesji:

  30. ul. Owcza                                  299/1                                  42 m 2
  31.
  ul. Owcza                                  299/2                                    3 m 2
  32.
  ul. Hutnicza                               383/5                                  81 m 2
  33.
  ul. Hutnicza                               383/6                                  32 m 2
  34.
  ul. Rybna                                     337                                 501 m 2
  35.
  ul. Aleja Róż                             416/13                               238 m 2
  36.
  ul. Aleja Róż                             416/14                               164 m 2
  37. ul. Aleja Róż                             416/15                               129 m 2
  38. ul. Aleja Róż                             416/16                               116 m 2
  39.
  ul. Słowackiego                         102/8                                440 m 2

  40. sprzedaż lokali użytkowych:
       -ul. Bystrzycka 23 (sklep odzieżowy " Regina ")
       -ul. Zdrojowa 21a (Bar Kawowy)
       -ul. Zdrojowa 23 (sklep odzieżowy  "Claudia ")
       -ul. Parkowa 9 (restauracja "Kolorowa")
       -ul. Zdrojowa 40 (sklep spożywczy, bar)

  41. sprzedaż lokali mieszkalnych


  Uchwała nr XIX/  136 /2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 15 kwietnia 2004 r.

  W sprawie: zmiany Uchwały nr XVII/115/2004  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 roku.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. " a"  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku § 11 pkt 1 i 2 Uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Nr V/36/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 4 kwietnia 2003 roku Nr 34 poz. 880) RADA  MIEJSKA  W  POLANICY  ZDROJU uchwala, co następuje:

  § 1

  W Uchwale Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju nr XVII/115/2004  z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie planu sprzedaży nieruchomości na rok 2004, w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część uchwały

  I.     W pozycji 40 załącznika dopisuje się:
         - Zdrojowej 25 (bank BPH PBK)

  II.     Dopisuje się kolejne pozycje:
           42.  ul. Mariańska          312/1          699 m2

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  UCHWAŁA  Nr XXI/ 149 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r.

  w sprawie: zmiany Uchwały nr XVII/115/2004  Rady Miejskiej w  Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 roku >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXII/ 155 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 6 lipca 2004 r.

  W sprawie:  wyrażenia zgody na zbycie  w formie darowizny nieruchomości będącej własnością gminy i oddanej w użytkowanie wieczyste >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXII/ 156 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 6 lipca 2004 r.

  W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie  w formie darowizny nieruchomości będących w gminnym zasobie nieruchomości  >>>>


   UCHWAŁA  Nr XXIII/ 158 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r.

  W sprawie:  zmiany Uchwały Nr XVII/115/2004  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 26 lutego 2004 roku.
  >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 186 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: zmiany Uchwały nr XVII/115/2004 Rady Miejskiej w Polanicy
  Zdroju z dnia 26 lutego 2004 roku. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 187 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: zmiany uchwały nr VI/44/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie ustanowienia uprawnień na rzecz nabywców
  nieruchomości oraz zwolnienia Burmistrza Miasta Polanica Zdrój z obowiązku
  zbywania nieruchomości w drodze przetargu. >>>>


   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-03-11 (2965 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·