Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Oferta sprzedaży


  O G Ł O S Z E N I E

  Działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.Nr 46 z 2000 r. poz. 543 z późniejszymi zmianami)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA ZDRÓJ
  zaprasza osoby zainteresowane nabyciem gruntów na cele zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności na terenie m. Polanica Zdrój do zapoznania się z ofertą gminy .

  PRZEDMIOTEM SPRZEDAŻY SĄ GRUNTY NIEZABUDOWANE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAZY W DRODZE ROKOWAŃ, POŁOŻONE W POLANICY ZDROJU PRZY ULICY:

  1) Słonecznej - działka nr 94/5 o pow. 645 m2 obręb Nowy Zdrój, księga wieczysta KW nr 70903

  2) Słonecznej - działka nr 94/6 o pow. 996 m2 obręb Nowy Zdrój, księga wieczysta KW nr 70904

  3) Polnej - działka nr 94/11 o pow. 958 m2 obręb Nowy Zdrój, księga wieczysta KW nr 70909

  4) Polnej - działka nr 94/12 o pow. 869 m2 obręb Nowy Zdrój, księga wieczysta KW nr 70910

  5) Polnej - działka nr 94/13 o pow. 876 m2 obręb Nowy Zdrój, księga wieczysta KW nr 70911

  6) Polnej - działka nr 94/14 o pow. 876 m2 obręb Nowy Zdrój, księga wieczysta KW nr 70912

  7) Polnej - działka nr  94/15 o pow. 931 m2 obręb Nowy Zdrój, księga wieczysta KW nr 70913

  przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową  niskiej intensywności.

  Z dniem 31 grudnia 2003 roku z mocy prawa wygasła ważność planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój.

  Osoby zainteresowane  nabyciem w/w nieruchomości, prosimy o złożenie oferty na piśmie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 - I piętro w terminie do dnia 18 lutego 2004 roku.

  Osoby, które złożą oferty na piśmie zostaną zaproszone na rokowania odrębnym pismem.

  Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:
  1) stawiennictwo osobiste lub przez umocowanego pełnomocnika w podanym terminie
  2) wpłata gwarancji w wysokości 6.000,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju, najpóźniej 1 godzinę przed rozpoczęciem rokowań, na każdą działek oddzielnie .

  Gwarancja zostaje zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości a przepada w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika rokowań.
  Gwarancja wpłacona przez uczestnika rokowań, którego oferta nie zostanie przyjęta podlega niezwłocznie zwrotowi.

  Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (940,80 zł ) oraz koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości pokrywa Nabywca.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 27 Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju (II piętro) lub telefonicznie (074) 8680 636.


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-03-11 (816 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·