Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  REGULAMIN
  Regulamin Pracy >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 103/2018 z 28 listopada 2018 roku

  w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego nadanego Urzędowi Miejskiemu w Polanicy-Zdroju >>>>     Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 82/2015 z 24 sierpnia 2015 roku 
  w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego nadanego Urzędowi Miejskiemu w Polanicy-Zdroju 
  >>>>     
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 17/2015 z 20 marca 2015 roku 
  w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego nadanego Urzędowi Miejskiemu w Polanicy-Zdroju
  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 133/2014 z 26 listopada 2014 roku 
  w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego nadanego Urzędowi Miejskiemu w Polanicy-Zdroju
  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 115/2014 z 8 października 2014 roku 
  w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego nadanego Urzędowi Miejskiemu w Polanicy-Zdroju
  >>>>  
  załącznik nr 1 
  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 71 /2013 z 14 października 2013 roku 
  w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Polanicy-Zdroju 
  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 14 /2013 z 25 lutego 2013 roku 
  w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego nadanego Urzędowi Miejskiemu w Polanicy-Zdroju 
  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 54 /2012 z 25 czerwca 2012 roku 
  w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego nadanego Urzędowi Miejskiemu w Polanicy-Zdroju 
  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 40 /2010  z 6 kwietnia 2011 roku
  w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu wynagradzania 
  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 61/2010  z 23 sierpnia 2010 roku
  w sprawie:
  nadania Urzędowi Miejskiemu Regulaminu Organizacyjnego >>>>
   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 77/2008  z 25 września 2008 roku
  w sprawie:
  nadania Urzędowi Miejskiemu Regulaminu Organizacyjnego >>>>
   
  załącznik 
  >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 63/2008  z 4 sierpnia 2008 roku
  w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 24/2008  z 16 kwietnia 2008 roku
  w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju.
  >>>> 
  Załącznik nr 1
  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 64 /2006  z 6 październik 2006 roku
  w sprawie: wyrowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym
  >>>>
  Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 51/2002
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z 06 czerwca 2003 roku
   
  w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego oraz zatwierdzenia Regulaminu kontroli w Urzędzie Miejskim.


       Na podstawie  art.33 ust.2 ustawy z dnia  08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ) oraz  art.35a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 Nr 15  poz.148)  z a r z ą d z a m , co następuje:


  §  1.


  1. Nadaję Urzędowi Miejskiemu w Polanicy Zdroju Regulamin Organizacyjny w wersji stanowiącej        z a ł ą c z n  i k  Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


  2. Zatwierdzam Regulamin kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie Miejskim, stanowiący            z a ł ą c z n i k  Nr 2  do niniejszego zarządzenia.


  § 2.


  Traci moc zarządzenie Nr 01/I/2002 z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu.


  § 3.


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  BURMISTRZ  MIASTA
  Jerzy Terlecki
  Z A Ł Ą C Z N I K   Nr 1 do Zarządzenia
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  Nr 51/2003 z 06 czerwca 2003 roku
   

  R E G U L A M I N   O R G A N I Z AC Y J N Y

       Na podstawie art. art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn.zm.)  n a d a j ę   Urzędowi Miejskiemu w Polanicy Zdroju Regulamin Organizacyjny.                             

  Rozdział I  - POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Rozdział II  - ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU

  Rozdział III  - ORGANIZACJA URZĘDU

  Rozdział IV  - ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

  Rozdział V  - ZAKRES DZIAŁANIA I KOMPETENCJI KIEROWNICTWA URZĘDU

  Rozdział VI  - PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY POSZCZEGÓLNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU

  Rozdział VII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  BURMISTRZ   MIASTA
  Jerzy Terlecki

  Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego nadanego przez Burmistrza Miasta - SCHEMAT  ORGANIZACYJNY URZĘDU  MIEJSKIEGO

  Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego nadanego przez Burmistrza Miasta - ZASADY  PODPISYWANIA  PISM  I  DECYZJI 


  Z A Ł Ą C Z N I K   Nr 2 do Zarządzenia
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  Nr 51/2003 z 06 czerwca 2003 roku
   

  R E G U L A M I N    K O N T R O L I

  W  URZĘDZIE MIEJSKIM W POLANICY ZDROJU 

       Na podstawie przepisów zawartych w:

  - ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 Nr 15 poz.148)

  - ustawie z 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 Nr 76 poz.694)

  - ustawie z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn.zm.)

  - oraz postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

  u s t a l a m   Regulamin kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej) obowiązujący w Urzędzie Miejskim w Polanicy Zdroju. 

  POSTANOWIENIA  OGÓLNE

  § 1.

  1. System kontroli w Urzędzie obejmuje kontrolę  wewnętrzną i zewnętrzną.

  2. Do chwili utworzenia specjalistycznej komórki kontroli instytucjonalnej, kontrola w Urzędzie ma charakter funkcjonalnej realizowanej w ramach funkcji zarządczych  i nadzoru.

  2. Niniejszy regulamin przedstawia zakres szczegółowych procedur kontroli stosowanych w Urzędzie. 

  §  2.

  1. Zadaniem kontroli jest ustalenie( zbadanie) pewnego stanu faktycznego  w zakresie działalności  administracji samorządowej oraz realizacji zadań gminy objętych ustalonymi procedurami - w kontekście obowiązującego prawa oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej.
  C e l e m kontroli jest  zapewnienie zgodności między stanem prawidłowym o stanem istniejącym kontrolowanego zagadnienia.

                                                   
  2. Kontrole przeprowadzane są w oparciu o powszechnie uznane  i stosowane
  k r y t e r i a  oceny zagadnień kontrolowanych: legalności, gospodarności, celowości,  rzetelności oraz przejrzystości i jawności  i stanowią zbiór czynności związanych z :

  - zbadaniem  zagadnienia kontrolowanego ( problemu)

  - ustaleniem stanu istniejącego,

  - porównaniem stanu istniejącego z odpowiednimi wzorcami zawartymi m.in. w normach prawnych

  - dokonaniem oceny w oparciu o określone kryteria kontroli

  - sporządzeniem protokołu odzwierciedlającego ustalenia z kontroli (względnie sprawozdania czy notatki służbowej z dokonanej czynności kontrolnej)

  - sformułowaniem wniosków pokontrolnych - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub  udzieleniem instruktażu mającego na celu skorygowanie działań kontrolowanej jednostki.

  3. Ze względu na okres wykonywania kontrola może być realizowana w następującej 
      formie organizacyjnej,  posiadającej charakter k o n t r o l i:

  - wstępnej  obejmującej  analizę czynności lub operacji zamierzonych  w celu zapobieżenia powstawaniu zjawisk odbiegający od przyjętych norm),

  - bieżącej ( sterującej)  polegającej na  badaniu określonych czynności ( zadań) oraz operacji finansowo-gospodarczych w trakcie ich wykonywania,

  - następnej ( końcowej ) obejmującej badanie stanu faktycznego odzwierciedlającego  fakty i procesy operacyjne dokonane

  4.  Szczególnym rodzajem kontroli wewnętrznej jest wykonywana na poziomie każdego stanowiska pracy realizującego określone zadania  wymienione w   Regulaminie Organizacyjnym  - s a m o k o n t r o l a.

  § 3.

  1. Kontrola z e w n ę t r z n a  w Urzędzie dotyczy głównie  jednostek organizacyjnych, dla których organem założycielskim jest  Rada Miejska.

  2. Kontrola funkcjonuje niezależnie od  wykonywanej - zgodnie z planem uchwalonym przez Radę Miejską - kontrolą Komisji Rewizyjnej.

  3. W przypadkach uzasadnionych specyfiką zagadnienia, które ma być objęte kontrolą - Burmistrz Miasta może zlecić jej przeprowadzenie  specjalistycznej komórce kontroli instytucjonalnej.

  4. Podstawą uruchomienia każdego rodzaju kontroli jest  jej zarządzenie przez Burmistrza oraz  wystawione dla kontrolującego upoważnienie.

  5. Upoważnienie Burmistrza Miasta do przeprowadzenia określa szczegółowo:

  - zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli ( wynikający z planów kontroli lub stwierdzonych potrzeb przeprowadzenia kontroli w trakcie bieżącej działalności gminy

  - wskazuje kontrolującego i jego uprawnienia

  - określa czas kontroli

  6. Forma kontroli wewnętrznej i zewnętrznej wynika z ogółu środków kontroli  stosowanych w  Urzędzie i przedstawionych w procedurach szczegółowych w dalszej części Regulaminu.

   

  ORGANIZACJA  I  FUNKCJONOWANIE PROCEDUR  KONTROLI  W E W N Ę T R Z N E J

  § 4.

  Środki kontroli wewnętrznej  stosowane w Urzędzie Miejskim określone są w:

  - Statutucie Gminy

  - postanowieniach Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

  - zakresach czynności  pracowników samorządowych

  - wewnętrznych aktach prawnych  wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza Miasta, m.in.takich jak:

       a) instrukcja dotycząca gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji tego majątku i zasad odpowiedzialności za mienie powierzone

       b) zarządzenie o wprowadzeniu zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont

       c) instrukcja obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie Miejskim

  oraz w  sprawach nieuregulowanych :

  - w  przepisach powszechnie obowiązujących w zakresie normujących działalność administracji publicznej.

  § 5.

  1. Kontrola wewnętrzna w Urzędzie przeprowadzana jest  przez:

  - Skarbnika Gminy

  - Sekretarza Gminy

  - Zastępcę Burmistrza

  - oraz pracowników samorządowych w merytorycznym zakresie swego działania .

  2. Uprawnienia do przeprowadzania kontroli przypisane są podmiotowo i określone  w  Regulaminie  Organizacyjnym Urzędu oraz  zakresach czynności osób wymienionych  w pkt 1.

  3. Nadzór nad realizacją, skutecznością i przestrzeganiem procedur systemu kontroli w Urzędzie sprawuje  Burmistrz Miasta jako Kierownik Urzędu.
                                      

   I.  WEWNĘTRZNA  KONTROLA  FINANSOWA.

  § 6.


  1. Wewnętrzną kontrolę finansową organizuje, koordynuje i odpowiada za jej realizację - Skarbnik Gminy jako Kierownik Referatu Finansowego w Urzędzie Miejskim.

  2.W procedurze kontroli finansowej  uczestniczą ponadto: Radca Prawny, pracownik do spraw ogólno-administracyjnych, pracownik Referatu Finansowego do spraw księgowości budżetowej  i inne osoby, których dotyczy przedmiot kontroli z racji zajmowanego stanowiska.

  § 7.

  1. Wewnętrzna kontrola finansowa obejmuje zagadnienia w zakresie określonym
  przepisami prawa finansowego , to jest:

  - zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

  - badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym procesów związanych z gromadzeniem, rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem gminy

  - przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji aktywów i pasywów, w tym inwentaryzacji  majątku - zgodnie z obowiązującą instrukcją Burmistrza Miasta w tej sprawie

  - stosowanie ustalonego zarządzeniem Burmistrza Miasta zakładowego planu kont

  - wewnętrzną kontrolę następną zadań realizowanych przez Referat Finansowy pod katem zgodności z ustawą o rachunkowości, ordynacją podatkową, ustawą o podatkach i opłatach lokalnych itd.

  § 8.

  Mechanizmy systemu kontroli finansowej  w Urzędzie Miejskim, to:

  1. Wstępna ocena celowości i gospodarności wydatku ( zaciągnięcia zobowiązania)dokonywana w formie kontroli wstępnej zgodności  operacji finansowej z planem finansowym Urzędu lub budżetem gminy

  2. Formalno-rachunkowa kontrola dowodów księgowych ( wewnętrznych i zewnętrznych) polega na zbadaniu wiarygodności dowodu oraz ustaleniu przed dokonaniem operacji  finansowo - gospodarczej czy:

  - dokument  spełnia formalne wymogi dowodu księgowego ,określone w przepisach finansowych

  - wystawiony został przez osobę uprawnioną

  - zawiera prawidłowe wyliczenia i liczby

  - poddany został kontroli  merytorycznej

  - zgodny jest z procedurami przetargowymi określonymi w ustawie o zamówieniach
  publicznych

  - znajduje pokrycie w  uchwalonym na dany rok budżecie

  3. Dokumenty finansowe nie spełniające wymogów kontroli formalno-rachunkowej są przez Skarbnika Gminy zwracane  bez  wykonania operacji  lub do poprawienia względnie uzupełnienia w przypadku uchybień mniejszej wagi

  3. Kontrola merytoryczna ( rzeczowa) dokumentów  księgowych polega na ustaleniu prawdziwości, rzetelności, celowości i zgodności z przepisami prawa operacji gospodarczej potwierdzonej tym dowodem.

  Głównym celem tej kontroli jest sprawdzenie zgodności danych zawartych w 
  dowodzie ze stanem rzeczywistym ( w praktyce dotyczy to potwierdzenia wykonania
  określonych zadań publicznych z tytułu których gmina ponosi określone wydatki).

  4.  Kontrole rzeczową  wykonują pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego - szczegółowe zasady kontroli merytorycznej i rachunkowo-formalnej określone są w Instrukcji obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie  - stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu kontroli.

  5. W ramach funkcji kierowniczych Skarbnik Gminy organizuje  doraźne kontrole na poszczególnych stanowiskach pracy wchodzących w skład Referatu Finansowego
  oraz systematyczne kontrole miesięczne dotyczące gospodarki kasowej ( kontrola kasy polegająca na porównaniu stanu kasy i zapasów z ewidencją i raportami).

  §  9.

  Udokumentowaniem przeprowadzonej wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim jest :

  1. Akceptacja od strony prawnej przez Radcę Prawnego ( zaparafowanie) każdego projektu umowy cywilno-prawnej, aneksów do umów, porozumień i projektów decyzji administracyjnych związanych z gospodarką finansową gminy

  2. Złożenie przez Skarbnika Gminy kontrasygnaty jeżeli czynności określone w pkt. 1 oraz w § 8 pkt.1 skutkują powstaniem zobowiązań finansowych oraz ścisłe przestrzeganie zasady określonej w ustawie o samorządzie gminnym związanej z odmową udzielenia kontrasygnaty.

  3. Wyrazem kontroli wstępnej  dokumentów księgowych wpływających do Referatu Finansowego jest podpis Skarbnika pod pieczątką " Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym " złożony po dokonaniu uprzedniej analizy dokumentu pod kątem  celowości, gospodarności, formalnej zgodności z przepisami prawa

  4. Prowadzenie przez Skarbnika Gminy centralnego rejestru wszystkich umów cywilno-prawnych, porozumień, aneksów  umożliwiających dokonywanie bieżącej kontroli  realizacji  zamówień publicznych i  wykonywania budżetu gminy

  5. W celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów finansowych:

  - Sekretariat Burmistrza prowadzi odrębny Dziennik  podawczy spraw ( faktury, rachunki, noty księgowe i sprawy z tym związane) kierowanych z korespondencji dekretowanej przez Burmistrza do Referatu Finansowego

  - w celu zapewnienia  prawidłowej  realizacji  kontroli rzeczowej - na stanowisku do spraw Księgowości Budżetowej prowadzony jest rejestr ( terminarz) wpływu do działu finansowych  dowodów źródłowych z wyszczególnieniem:  ich rodzaju, daty  przekazania do opisu pod względem merytorycznym, daty przekazania do końcowej realizacji operacji finansowej ( zwrotu dokumentu z potwierdzeniem)

  6. Dokumentacja  z przeprowadzonej inwentaryzacji ( zarządzenie Burmistrza o powołaniu komisji inwentaryzacyjnej, spisy z natury, rozliczenie finansowe itp.)
  znajdująca się w Referacie Finansowym oraz  na stanowisku pracownika do spraw ogólno-administracyjnych ( księgi inwentarzowe).

  7. Odzwierciedleniem kontroli rzeczowej jest podpis upoważnionego pracownika merytorycznego pod pieczątką " Sprawdzono pod względem merytorycznym" - zgodnie z cytowaną w § 8 Instrukcją.

  8. Operację finansową zatwierdza podpisem pod pieczątką " Zatwierdzono do wypłaty" Burmistrz  lub osoby upoważnione  na karcie wzorów podpisów do dysponowania środkami na rachunku bankowym.

  9. Dla dokumentowania doraźnej kontroli wewnętrznej Referatu Finansowego Skarbnik Gminy prowadzi " Zeszyt kontroli" ( ponumerowany, oplombowany i opisany na ostatniej stronie). W prowadzonej ewidencji kontroli wyszczególnia się: datę kontroli, stanowisko objęte kontrolą, szczegółowy zakres kontroli, wnioski i uwagi ).
    

  II.  INNE  PROCEDURY  KONTROLI  WEWNĘTRZNEJ.

  § 10.

  Systematyczne prowadzenie wewnętrznej kontroli organizacyjno - prawnej w  Urzędzie Miejskim przypisuje się Sekretarzowi Gminy.

  1.Celem kontroli jest zapewnienia prawidłowości funkcjonowania komórek
     organizacyjnych Urzędu pod kątem:

  - załatwiania bieżących spraw z zakresu stanowiska pracy - zgodnie z KPA oraz przepisami prawa materialnego( w tym załatwianie skarg i wniosków )

  - stosowania  w praktyce Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin

  - przestrzegania zasad  podpisywania pism, tworzenia projektów aktów prawnych
  ( zarządzenia,decyzje administracyjne,porozumienia itp.)

  - wykonywania wniosków Komisji Rady Miejskiej i uchwał Rady

  - realizacji przepisów ustaw: o dostępie do informacji publicznej oraz o ochronie informacji niejawnych

  - spełniania obowiązków pracowniczych określonych w Kodeksie Pracy

  - innych  wskazań Burmistrza Miasta zawierających zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli.

  2. Kontrola organizacyjno-prawna może mieć formę kontroli wstępnej, bieżącej lub następczej względnie instruktażu na stanowisku pracy.

  3. W zależności o rodzaju kontroli,  udokumentowaniem jej przeprowadzenia jest:

  - adnotacja Sekretarza Gminy w Rejestrze wniosków Komisji Rady lub uchwał Rad (w rubryce "Uwagi") o fakcie  skontrolowania  oznaczonych  wniosków i uchwał

  - notatka służbowa o udzielonym instruktażu z podpisem pracownika instruowanego

  - sprawozdanie z kontroli problemu lub zagadnienia z wnioskami

  § 11.

  Kontrola stosowania procedur udzielania zamówień publicznych oraz realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych przypisana jest funkcjonalnie Zastępcy Burmistrza Miasta.


  1.Celem kontroli jest zapewnienie prawidłowości finansowania i realizowania -
  w ramach uchwalonego budżetu - zadań remontowo-inwestycyjnych na terenie gminy.

  2.Mając na względzie konieczność wyeliminowania nieprawidłowości  przed uruchomieniem zadania publicznego - wymieniona kontrola ma głównie charakter kontroli wstępnej, mającej na  celu zapewnienie, w szczególności:

  - wyboru właściwego trybu przetargowego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

  - przygotowanie zgodnie z wymogami ustawy  szczegółowej specyfikacji  istotnych warunków zamówienia

  - ogłoszenia i przebiegu przetargu oraz innych aspektów postępowania  (unieważnienie czy rozstrzygnięcie przetargu)

  - zgodne z budżetem gminy przeznaczenie i wykorzystanie środków gminy oraz  zewnętrznych dotacji celowych  uzyskanych z różnych źródeł.

  3.Kontrola bieżąca i końcowa ma zastosowanie głównie  wobec realizowanych na terenie gminy  zadań inwestycyjnych pod kątem ich zgodności z prawem i " sztuką budowlaną", w szczególności:

  - przepisami  Prawa budowlanego i ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz wydanymi decyzjami : o warunkach zagospodarowania i zabudowy terenu i pozwoleniem na budowę

  - opracowanym projektem technicznym i inną dokumentacją projektową

  - uwagami i wnioskami inspektorów nadzoru

  - warunkami dokonywania odbioru inwestycji i  rozliczenia finansowego.

  4. Zakresem kontroli obejmuje się głównie stanowiska pracy w Urzędzie realizujące wymienionej wyżej zadania tj. Inspektorów do spraw: Infrastruktury Technicznej, Architektury Miejskiej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

  5. Odzwierciedleniem przeprowadzonej kontroli  wymienionych zagadnień jest:

  - podpis Zastępcy Burmistrza Miasta na każdym projekcie dokumentu związanego z procedurami przetargowymi m.in. na projekcie SIWZ,  projekcie ogłoszenia przetargowego

  - powoływanie Zastępcy Burmistrza w skład Komisji Przetargowych ( zarządzeniem Burmistrza Miasta)

  - sporządzenie innych dokumentów wewnętrznych i notatek służbowych na okoliczność kontroli (zbadania) problemu

   

  P R O C E D U R Y   K O N T R O L I   Z E W N Ę T R Z N  E J

  § 12. 

  Zasadniczym elementem  systemu kontroli zewnętrznej jest kontrola finansowa
  podległych gminie jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych (zgodnie z wykazem gminnych jednostek organizacyjnych w strukturze gminy).

  1. Kontrola finansowa  podległych jednostek organizacyjnych może mieć formę:

  - kontroli instytucjonalnej  zleconej do przeprowadzenia przez Burmistrza Miasta fachowej firmie lub osobie w przypadku złożoności zagadnienia mającego być objętym kontrolą

  - kontroli funkcjonalnej wykonywanej przez Skarbnika z racji pełnionej funkcji w zakresie  określonym w ustawie o finansach publicznych.

  2. Kontrola finansowa gminnych jednostek ma na celu zapewnienie prawidłowości przebiegu operacji gospodarczych i finansowych w tych jednostkach i obejmuje w każdym roku co najmniej 5 % wydatków ujętych w planie finansowym na dany rok
  ( każdej jednostki):

  - kontrolę przeprowadza Skarbnik gminy osobiście lub upoważniona osoba z Referatu Finansowego, na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta

  - kontrola przeprowadzana jest:

       a) po zakończeniu półrocza ( i złożeniu sprawozdań przez jednostki)
  w 50 % wybranych jednostek

       b) po upływie 3 kwartałów - w pozostałych jednostkach

  3. Burmistrz  Miasta może zarządzić dodatkowo doraźną  kontrolę finansową w podległej jednostce organizacyjnej w innym zakresie niż  nakazuje ustawa lub przeprowadzenie kontroli kompleksowej gospodarki finansowej jednostki.

  4. Odzwierciedleniem przeprowadzonej kontroli jest protokół z kontroli opisujący jej zakres przedmiotowy oraz zawierający wnioski i zalecenia do wykonania  lub sprawozdanie z  czynności kontrolnych.

  § 13.

  Zewnętrzna kontrola gminnych jednostek organizacyjnych może mieć charakter kontroli merytorycznej wykonywanej przez pracowników Urzędu Miejskiego mających w zakresie swych obowiązków współdziałanie i nadzorowanie realizacji zadań statutowych  przez te jednostki.

  1. Czynności kontrolne  w tym zakresie  zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym przypisane są do stanowisk pracy  do spraw:

  - Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w zakresie wykonywania przez Miejski Zakład Komunalny zadań użyteczności i publicznej ( oczyszczanie miasta, ochrona środowiska, gospodarka wodna , utrzymanie zieleni miejskiej)

  - Infrastruktury Technicznej w zakresie  realizacji zadań infrastrukturalnych przez MZK i gminne jednostki

  - Gospodarki Mieszkaniowej w  zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy przez  MZK

  - Oświaty  w zakresie realizacji zadań przez gminne placówki oświatowe

  2. Pracownicy merytoryczni dokumentują fakt dokonania czynności kontrolnych poprzez sporządzenie: notatki służbowej, sprawozdania z kontroli lub protokołu w zależności od zakresu kontrolowanego zagadnienia.

  § 14.

  Wszystkie wnioski i zalecenia pokontrolne winne być niezwłocznie przedstawione Burmistrzowi Miasta z jednoczesnym omówieniem ich przez kontrolującego.

  Po dokonaniu analizy Burmistrz  wyraża swe stanowisko  w formie zarządzeń lub podejmuje czynności służbowe w ramach swych kompetencji.

  § 15.

  W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości:

  - wynikających z zaniedbania lub nierealizowania obowiązków pracowniczych
  Burmistrz stosuje środki dyscyplinujące  wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych.

  - wskazujących na popełnienie nadużyć lub przestępstwa - Burmistrz w trybie pilnym powiadamia właściwe organy  w celu wszczęcia określonego prawem postępowania.

  - potwierdzających  powstanie szkody majątkowej - Burmistrz uruchamia postępowanie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

  - Burmistrz wydaje zarządzenia  mające na celu  kompleksowe wyeliminowanie
       stwierdzonych  w przeprowadzanych kontrolach uchybień i nieprawidłowości.      

  BURMISTRZ   MIASTA
  Jerzy Terlecki

  Załącznik do Regulaminu Kontroli nadanego przez Burmistrza Miasta - INSTRUKCJA  OBIEGU  DOKUMENTÓW  W  URZEDZIE  MIEJSKIM  


   

   

   

   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-04-09 (21944 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·