Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprawozdanie Burmistrza nr 11


  SPRAWOZDANIE

  z działalności Burmistrza Miasta za okres między Sesjami Rady Miejskiej.       

   Ostatnie sprawozdanie przedstawiłem na Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2004 roku. Obejmowało okres mojej działalności  od 17.12.2003 do 17.02.2004 r.

  Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 18.02. br. przedstawiają się następująco:


  I.Czynności z zakresu bieżącej realizacji zadań:

   

  1.określałem  sposób wykonania uchwał podjętych na Sesji w dniu 26.02. oraz wniosków z bieżących posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,

  2.w ramach realizacji zadań publicznych gminy i Urzędu wydałem w tym okresie  71 decyzji administracyjnych, dotyczących w znacznej części przyznania mieszkańcom miasta dodatków mieszkaniowych na okres od 01.03 do 31.08.2004 r.

  3.podpisałem umowy notarialne w sprawie zbycia nieruchomości gminy, dotyczące:
  jednego lokalu mieszkalnego, jednej działki rolnej( umowa warunkowa), sześciu działek budowlanych ( jedna umowa sprzedaży i pięć umów warunkowych).


  II.Wydałem z a r z ą d z e n i a w sprawach:


  1.ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy  na okres od 01.04. do 31 grudnia 2004 r.
  ( 20.02.2004),

  2.powołania Komisji Przetargowej do postępowania przetargowego na wybór banku do obsługi budżetu gminy ( 20.02),

  3.zatwierdzenia zakresu rzeczowego oraz wyceny umownego zakresu usług świadczonych przez M Z K w roku 2004 ( 01.03.),

  4.wytypowania do zbycia nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne w budynkach: przy ul.Leśnej 8 i Kruczkowskiego 7 ( 03.03),

  5.przeznaczenia do 3- letniej dzierżawy gruntów gminy stanowiących działki: nr 175 w Obrębie Centrum ( ul.Kilińskiego) i nr 56/2 w Obrębie Nowy Zdrój ( ul.Słonecznej)-03.03.,

  6.wytypowania do zbycia na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul.Krasińskiego 5 ( 03.03.),

  7.zatwierdzenia aktualnej struktury organizacyjnej Miejskiego Zakładu Komunalnego
    ( zatrudnienie: 68 osób - 65,25 etatu) - 08.03,

  8.wprowadzenia bieżących zmian w budżecie gminy na rok 2004 ( 09.03),

   

  III.Podpisałem umowy o charakterze cywilno - prawnym:


  1.ze Spółką Cywilną " SANIMAT" na wykonanie prac projektowych w związku z zamierzoną adaptacją pomieszczeń w Szkole Nr 2 na oddział zerowy ( 18.02),

  2.z Punktem Informacyjnym  Piotra Czarnego z Wrocławia  na wykonanie prac związanych z przygotowaniem " standów" promujących uzdrowiska dolnośląskie
        ( 23.02),

  3.z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi Spółka z oo , ZUK-iem S.A. i Powiatem Kłodzkim w sprawie organizacji Targów  "NATURA SANAT" ( 24.02.),

  4.ze Związkiem Celowym Powołanym dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim o przekazanie środków finansowych na uregulowanie stanu faktycznego i prawnego części wysypiska komunalnego w Polanicy Zdroju ( 27.02),

  5.z Firmą G & G Promotion z Piechowic na organizację w roku 2004 imprezy BIKE MARATON ( 27.02.),


  6.z Zakładem Zwalczania Szkodników Żywności z Wrocławia w sprawie zwalczania na terenie gminy szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka  ( 16.03.)

   

  IV.W związku z realizacją zadań gminy uczestniczyłem  różnych naradach
             i spotkaniach roboczych. Ważniejsze to:

   

  spotkanie z Marszałkiem Województwa ( 19.02) oraz udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku ( 25.02) w sprawie zamierzenia
       "e- City",

  spotkanie z Prezesem Zarządu ZUK S.A. w sprawie finansowania imprez
       miejskich,
  spotkanie w dniu 25.02. z Komendantem Komisariatu p.Galą w sprawie programu " Bezpieczna gmina",

  w dniu 02.03. br uczestniczyłem w naradzie zorganizowanej w Warszawie
       w sprawie zasad funkcjonowania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

  w dniu 05.03. natomiast w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie promocji gmin uzdrowiskowych w Polsce i za granicą,

  09.03. jako członek Społecznej Rady Szpitala Chirurgii Plastycznej uczestniczyłem  w jej posiedzeniu,

  10.03. - miało miejsce w Polanicy wyjazdowe posiedzenie  senackiej  Komisji ds. Zdrowia i Opieki Społecznej,

  w dniach 11-12.03. miała miejsce w naszej gminie wizyta  starosty
       (burmistrza) miejscowości czeskiej Podebrady,

  18.03. wezmę udział w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Marszałkowskim w ramach kampanii promocyjnej dolnośląskich kurortów - " Uzdrowiska Dolnośląskie - źródła zdrowia".

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-03-30 (1725 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·