Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprawozdanie Burmistrza nr 12


  S P R A W O Z D A N I E

  z działalności Burmistrza Miasta za okres między Sesjami Rady Miejskiej

  Ostatnie sprawozdanie przedstawiłem na Sesji Rady Miejskiej w dniu 23  marca 2004 r. Obejmowało ono okres mojej działalności od 18 lutego  do 17 marca br. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 18.03. br przedstawiają się następująco:

  I. Czynności z zakresu bieżącej  realizacji zadań:

  1. Określałem na bieżąco sposób wykonania uchwał z Sesji w dniu 23.03. oraz wniosków  i opinii z bieżących posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,

  2. W ramach realizacji zadań publicznych gminy i Urzędu wydałem w tym okresie
  60 decyzji administracyjnych,

  3. Podpisałem umowy notarialne w sprawie zbycia nieruchomości gminy: lokal mieszkalny zbywany na rzecz najemcy i działka budowlana 105/1 w obrębie Sokołówka.

  II. Wydałem  z a r z ą d z e n i a  w sprawach:

  1. Ogłoszenia na 30 dni wykazu nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych uprawnionych do nabycia prawa własności tych nieruchomości(18.03).

  2. Przeznaczenia do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy  ul.Wojska Polskiego 15 (25.03).

  3. Powołania Komisji Przetargowej w związku z realizacją zadania:Budowa obiektów małej architektury na szlaku turystyczno-edukacyjnym wokół Polanicy Zdroju (19.03),

  4. Powołania Komisji Przetargowej w związku z realizacją zadania: Wykonanie remontów dróg i chodników z masy bitumicznej (31.03.),

  5. Wyznaczenia na terenie gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych (31.03),

  III. Podpisałem umowy  o charakterze cywilno-prawnym:

  1. Umowę zlecenie  z Firmą Usługowo-Handlową DRWAL na prace leśne w lasach komunalnych (22.03).

  2. Umowę z Firmą MARKUS w sprawie opieki autorskiej dla systemów komputerowych " Radix" wdrożonych w Urzędzie Miejskim (23.03).

  3. Umowę dostawy 40 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z Dolnośląskim Towarzystwem Finansowo-Brokerskim " PLUS" S.A. (30.03).

  4. Umowę ze Spółdzielnią Usługowo-Handlową z siedzibą w Ścinawce Średniej na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej
  (06.04).

  IV. W związku z realizacją zadań gminy uczestniczyłem w  różnych naradach i spotkaniach roboczych. Ważniejsze to:

  1. Spotkanie z Kierownikiem Zakładu Gazowniczego-Rejon Kłodzko w sprawie gazyfikacji Polanicy Zdroju (25.03).

  2. Spotkanie- w tym samym dniu- z przedst. Firmy Microtech w sprawie
  przedsięwzięcia e-City.

  3. Spotkanie z Komendantem Pow.Policji Panem Arnoldem Różewiczem
  w sprawie bezpieczeństwa miasta ( 26.03).

  4. Udział w VII Spotkaniach Tradycji Wielkanocnych w dniu 27.03.

  5. Udział w Walnych Zebraniach:  Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Stow.Gmin Polskich Euroregionu Glacensis w dniu 29.03.

  6. Uczestnictwo w posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej w dniu 30.03.

  7. Udział w posiedzeniu zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w dniu 31.03 m.in. w sprawie strategii rozwoju turystyki województwa dolnośląskiego.

  8. W dniu 01.04. odbyłem spotkania: z Wicestarostą Panem Jarosławem Surówką w sprawie funkcjonowania nowego szpitala oraz z "Prezydium" Rady Miejskiej (Przewodniczącym Rady Przewodniczącymi  Komisji Rady Miejskiej) w bieżących sprawach gminy.

  9. 02.04. miał miejsce Konwent Uzdrowisk Dolnośląskich zorganizowany przez Burmistrza Miasta i ZUK S.A. ( z udziałem: Prezesa Stow.Gmin Uzdrowiskowych RP Jana Golby, Szefa Izby Gospodarczej " Uzdrowiska Polskie" Wojciecha Gucwy oraz szefów przedsiębiorstw uzdrowiskowych i burmistrzów miast Uzdrowiskowych).

  10. Udział w posiedzeniu organizacyjnym stowarzyszenia "Bezpieczne miasto" w dniu 06.04.

  11. Na 07.04. zaplanowane jest spotkanie z Dyrektorem Oddziału FWP Panem Ryszardem Wuliczem, natomiast na 08.04. z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w sprawie zagospodarowania pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 na oddziały zerowe.

  Szczegółowych informacji i wyjaśnień udzielać mogę radnym na Sesji Rady Miejskiej.                      

  BURMISTRZ   MIASTA
  Jerzy Terlecki  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-04-22 (1563 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·