Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr XIX/134/2004 - XIX/141/2004


  Uchwała nr XIX/  134 /2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 15 kwietnia 2004 r.

  w  sprawie: przystąpienia  Gminy  Polanica Zdrój  do  Stowarzyszenia Parlamentarzystów i Samorządowców Ziem Górskich "Wybrani w Górach"


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12a  w związku z art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) Rada Miejska w Polanicy Zdroju  U C H W A L A  , co następuje:

  § 1

  Przystępuje się do Stowarzyszenia Parlamentarzystów i Samorządowców Ziem Górskich "Wybrani w Górach" z siedzibą w Wójtowicach  na zasadach określonych w Statucie Stowarzyszenia.

  § 2

  Gminę Polanica Zdrój w Stowarzyszeniu Parlamentarzystów i Samorządowców Ziem Górskich "Wybrani w Górach" będzie reprezentować Burmistrz Miasta lub upoważniony przez niego Radny.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Uchwała nr XIX/  135 /2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 15 kwietnia 2004 r.

  W sprawie: Ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Polanica Zdrój publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 a ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co nastepuje:

  § 1

  Ustala się nastepującą treść prowadzonych przez Gminę Polanica Zdrój publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

       1. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Polanicy Zdroju, al. Wojska Polskiego 10.

       2. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Polanicy Zdroju, al. Wojska Polskiego 23. 

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 września 2004 r.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Uchwała nr XIX/  136 /2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 15 kwietnia 2004 r.

  W sprawie: zmiany Uchwały nr XVII/115/2004  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 roku.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. " a"  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku § 11 pkt 1 i 2 Uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Nr V/36/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 4 kwietnia 2003 roku Nr 34 poz. 880) RADA  MIEJSKA  W  POLANICY  ZDROJU uchwala, co następuje:

  § 1

  W Uchwale Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju nr XVII/115/2004  z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie planu sprzedaży nieruchomości na rok 2004, w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część uchwały

  I.     W pozycji 40 załącznika dopisuje się:
         - Zdrojowej 25 (bank BPH PBK)

  II.     Dopisuje się kolejne pozycje:
           42.  ul. Mariańska          312/1          699 m2

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdrój
  Nr XXVII/115/2004 z dn. 26  lutego 2004  roku

  P L A N
  sprzedaży nieruchomości, na rok 2004

  Lp.  POŁOŻENIE                    NR  DZIAŁKI              POWIERZCHNIA

  1.    ul.  Słoneczna                        94/5                               645 m2
  2.    ul.  Słoneczna                        94/6                               996 m2
  3.    ul. Polna                                94/11                              958 m2
  4.    ul. Polna                                94/12                              869 m2
  5.    ul. Polna                                94/13                              876 m2
  6.    ul. Polna                                94/14                              876 m2
  7.    ul. Polna                                94/15                              931 m2
  8.    ul. Sikorskiego                       72/3                              9043 m2
  9.    ul. Zdrojowa                           115/6                            3, 0358 ha
  10.  ul. Wiejska                                2                                 0,3609 ha
  11.  ul. Wiejska                               7/3                               1,5891 ha
  12.  ul. Wojska Polskiego                26                               0,6761 ha
  13.  ul. Wojska Polskiego                29                               0,9901 ha
  14.  ul. Wojska Polskiego                31                               0,0251 ha
  15.  ul. Wojska Polskiego                32                               0,8074 ha
  16.  ul. Wojska Polskiego                36                               0,1515 ha
  17.  ul. Kasprowicza                       339                              0,2749 ha
  18.  ul. Gałczyńskiego                   105/1                             1007 m2
  19.  ul. Żeromskiego                      110/3                             4904 m2
  20.  ul. Zwycięzców                  469/3 i 472/7                       2386 m2        
  21.  ul. Spółdzielców                      576/2                             2412 m2
  22.  ul. Bystrzycka                           113                                   93 m2
  23.  ul. Bystrzycka                           91/12                              544 m2
  24.  ul. Zdrojowa                              114/1                             172 m2
  25.  ul. Tranzytowa                           23                               0,3945 ha
  26.  ul. Tranzytowa                           24                               0,8893 ha
  27.  ul. Matuszewskiego 10             297                                1409 m2
  28.  ul. Boczna                                 298                                  906 m2
  29.  ul. Boczna                                303/5                                203 m2

  Sprzedaż gruntów w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiadującej posesji:

  30. ul. Owcza                                  299/1                                  42 m2
  31. ul. Owcza                                  299/2                                    3 m2
  32. ul. Hutnicza                               383/5                                  81 m2
  33. ul. Hutnicza                               383/6                                  32 m2
  34. ul. Rybna                                     337                                 501 m2
  35. ul. Aleja Róż                             416/13                               238 m2
  36. ul. Aleja Róż                             416/14                               164 m2
  37. ul. Aleja Róż                             416/15                               129 m2
  38. ul. Aleja Róż                             416/16                               116 m2
  39. ul. Słowackiego                         102/8                                440 m2

  40. Sprzedaż lokali użytkowych:

            - ul. Bystrzycka 23 (sklep odzieżowy " Regina ")
            - ul. Zdrojowa 21a (Bar Kawowy)
            - ul. Zdrojowa 23 (sklep odzieżowy  " Claudia ")
            - ul. Parkowa 9 (restauracja " Kolorowa ")
            - ul. Zdrojowa 40 (sklep spożywczy, bar)

  41. Sprzedaż lokali mieszkalnych.


  Uchwała nr XIX/  137 /2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 15 kwietnia 2004 r.

  w sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
  RADA MIEJSKA W POLANICY ZDROJU uchwala, co następuje:

  § 1

  Zwiększyć wydatki w budżecie miasta na 2004 r. o kwotę:     300,00
  w dziale  758  Różne rozliczenia     300,00
  rozdział 75818  Rezerwy ogólne i celowe     300,00

  § 4810  Rezerwy     300,00

  § 2

  Zmniejszyć wydatki w budżecie miasta na 2004 r. o kwotę:     300,00
  w dziale  921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     300,00
  rozdział 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury     300,00

  § 2810  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom     100,00

  § 2820  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom     200,00

  § 3

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Uchwała nr XIX/  138 /2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 15 kwietnia 2004 r.

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
  RADA MIEJSKA W POLANICY ZDROJU uchwala, co następuje:

  § 1

  Zwiększyć dochody w budżecie miasta na 2004 r. o kwotę:     4 000,00
  w dziale  852  Pomoc społeczna     4 000,00
  rozdział 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego     4 000,00

  § 6310  Dotacje celowe przekazane z budżetu       państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami     4 000,00

  § 2

  Zmniejszyć wydatki w budżecie miasta na 2004 r. o kwotę:     98 000,00
  w dziale  801  Oświata i wychowanie     28 000,00
  rozdział 80195  Pozostała działalność     28 000,00

  § 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     28 000,00
  w dziale  921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     70 000,00
  rozdział 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury     70 000,00

  § 2830  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie  zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych     70 000,00

  § 3

  Zwiększyć wydatki w budżecie miasta na 2004 r. o kwotę:     102 000,00
  w dziale  852  Pomoc społeczna     4 000,00
  rozdział 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego     4 000,00

  § 6060  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych     4 000,00

  w dziale  801  Oświata i wychowanie     28 000,00
  rozdział 80101  Szkoły podstawowe     20 000,00

  § 4270  Zakup usług remontowych     20 000,00
  rozdział 80110  Gimnazja     8 000,00

  § 4270  Zakup usług remontowych     8 000,00

  w dziale  921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     70 000,00
  rozdział 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     70 000,00

  § 2550  Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury     70 000,00

  § 4

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Uchwała nr XIX/  139 /2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 15 kwietnia 2004 r.

  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. c oraz art.58 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.48  ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
  RADA MIEJSKA W POLANICY ZDROJU uchwala, co następuje:

  § 1

  Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 600.000 zł na okres 5 lat, na spłatę zobowiązań wymagalnych, w banku wyłonionym po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  § 2

  Źródłem pokrycia zaciągniętego kredytu oraz odsetek będą dochody własne gminy.

  § 3

  Spłata kredytu nastąpi w okresie od 2004 roku do 2008 roku.

  § 4

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Uchwała nr XIX/  140 /2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 15 kwietnia 2004 r.

  w sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
  RADA MIEJSKA W POLANICY ZDROJU uchwala, co następuje:

  § 1

  Zwiększyć wydatki w budżecie miasta na 2004 r. o kwotę:     600.000,00
  w dziale  900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     600 000,00
  rozdział 90003  Oczyszczanie miast i wsi     600 000,00

  § 4300  Zakup usług pozostałych   600 000,00

  § 2

  Źródłem pokrycia uchwalonego deficytu budżetowego w wysokości 600.000,00 będzie kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań wymagalnych.

  § 3

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Uchwała nr XIX/  141 /2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 15 kwietnia 2004 r.
   

  w sprawie: Określenia zasad korzystania z samochodu niebędącego własnością gminy, do celów związanych z wykonywaniem mandatu radnego.

   

                Na  podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z póżn.zm.) oraz § 5 ust.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz.U. Nr 66 poz.800 z  późn.zm.) RADA MIEJSKA w POLANICY ZDROJU u c h w a l a, co następuje:

  § 1

  Ustala się, że  na wniosek radnego i po wyrażeniu zgody na  odbycie przez niego podróży służbowej (związanej  z wykonywaniem mandatu) pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy - radnemu przysługiwać będzie zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U.Nr 27 poz.271 z późn.zm.)

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 r. 

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


   

   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-04-22 (845 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·