Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr XX/142/2004-XX/144/2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju

  UCHWAŁA  NR  XX/ 142/ 2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju 
  z dnia 29 kwietnia   2004 r.


  w sprawie udzielenia absolutorium  Burmistrzowi Miasta

     

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )  Rada Miejska w Polanicy Zdroju UCHWALA, co następuje :
                             

  § 1


  Udziela się  Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój   absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta w roku  2003.  

  § 2 

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  UCHWAŁA Nr XX/143/2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 29 kwietnia 2004 r


  w sprawie nadania imienia publicznemu Gimnazjum w Polanicy Zdroju.


   Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz § 1 ust. 3    Załącznika Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z 21.05.2001r. (Dz.U.Nr 16, poz. 624 z późn.zm.) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 
            Rada Miejska w Polanicy Zdroju  U C H W A L A, co następuje :


  § 1

  Uwzględniając wspólny wniosek Rady Pedagogicznej,  Rady Rodziców
  i Samorządu Uczniowskiego  nadaje się publicznemu Gimnazjum
  w Polanicy Zdroju  imię  dr Józefa Matuszewskiego .

  § 2

  Ustala się nazwę szkoły :
  Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego w Polanicy Zdroju.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  UCHWAŁA Nr XX/144/2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  29 kwietnia 2004 r.

  w sprawie  ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Radnych Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju .


   Na podstawie art. 25 ust. 4 do 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) oraz na podstawie § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr. 61, poz.710 z 2000 r. )
                Rada Miejska w Polanicy Zdroju  U C H W A L A , co następuje :

  § 1

  1.  Dla Przewodniczącego Rady Miejskiej ustala się miesięczną dietę  w wysokości
       1.000,00 zł.

  2.   Dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej ustala się miesięczną dietę
        w wysokości 350,00 zł.

  3.  Dla Przewodniczących stałych i doraźnych  Komisji Rady Miejskiej za udział w posiedzeniach Komisji ustala się dietę w wysokości 140,00 zł.

  4)  Dla Radnych za udział w Sesjach Rady Miejskiej oraz posiedzeniach Komisji  ustala się dietę  w wysokości 100 zł. 

  § 2

  Traci moc  uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/110/2003 z dnia 20 grudnia 2003 r.  w sprawie
  ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Radnych Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju .

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 maja 2004 r.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-05-04 (795 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·