Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Statut Uzdrowiska


  UCHWAŁA Nr XX/113 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 24 kwietnia 2012 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/181/09 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Polanica-Zdrój.  >>>> 

  załącznik graficzny nr 5 >>>>

  załącznik graficzny nr 6 >>>>

  Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N11.4131.492.2012.AS2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2012r. stwierdzające nieważność § 1 ust. 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju Nr XX/113/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/181/09 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statut Uzdrowiska Polanica – Zdrój. >>>>  UCHWAŁA  Nr XLV / 248 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2010 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/181/09 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Polanica-Zdrój.  >>>>   

  załącznik nr 2 >>>>

  załącznik nr 3 >>>>


  załącznik nr 4 >>>>

  uzasadnienie >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXIX/ 181 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2009.

  w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Polanica – Zdrój. >>>>

  Załącznik nr 1 Statut, Załącznik tekstowy nr 2  >>>>

  Załącznik tekstowy nr 1 >>>>

  Załącznik graficzny nr 1 >>>>

  Załącznik graficzny nr 2 >>>>

  Załącznik graficzny nr 3 >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLII/ 298 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2006 r.

  w sprawie uchwalenia Tymczasowego Statutu Uzdrowiska Polanica-Zdrój >>>>

  załącznik do powyższej uchwały (tymczasowy statut) >>>>

  załącznik nr 1 do statutu tymczasowego >>>>

  załącznik nr 2 do statutu tymczasowego >>>>

  załącznik graficzny nr 1 do statutu tymczasowego >>>>

  załącznik graficzny nr 2 do statutu tymczasowego >>>>

  załącznik graficzny nr 3 do statutu tymczasowego >>>>

  załącznik graficzny nr 4 do statutu tymczasowego >>>>
   UCHWAŁA   Nr XXXV/ 250 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 września 2005 r.  W sprawie: Statutu Uzdrowiska Polanica-Zdrój >>>> (pdf 35 KB)  załącznik do powyższej uchwały (Statut) >>>> (pdf 125 KB)

  Mapa nr 1 (obszar A) >>>> (jpg 108 KB)

  Mapa nr 2 (obszar B) >>>> (jpg 298 KB)

  Mapa nr 3 (obszar C) >>>> (jpg 379 KB)

  Mapa nr 4 (zagospodarowanie przestrzenne gminy) >>>> (jpg 345 KB)

  Mapa nr 5 (obszar górniczy) >>>> (jpg 352 KB)
   


  UCHWALA NR 276/ XLV / 97
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 25 sierpnia 1997 r


  w sprawie: wprowadzenia zmiany do wcześniejszej uchwały


  Na  podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r - o samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 16, póz.95 z późn.zm), art.2 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1990 r o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.Nr 54 póz.198 z późn.zm), w związku z art.4 ust.1 ustawy z dnia 17 czerwca 1965 r o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz.U.Nr 25  póz.150 z późn.zm)


  Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:


  §  1


  Skreśla się w tytule Uchwały Nr 124/XX/92 Rady Miejskiej
  w Polanicy Zdroju z dnia 4 czerwca 1992 r , w sprawie uchwalenia
  Tymczasowego Statutu Uzdrowiska Polanica Zdrój  słowo "tymczasowy"


  §  2


  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Uchwałę niniejszą należy obwieście przez jej rozplakatowanie na terenie gminy


  UCHWAŁA Nr 124/ XX/ 92
  Rody Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 4 czerwca 1992 r

  w sprawie: uchwalenia Tymczasowego Statutu Uzdrowiska Polanica Zdrój.


  Na podstawie art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r - o samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 16, poz.95 z późn.zm), art.2 pkt.2 ustawy z dnia 17 maja 1990 r o podziale zadań l kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy admInistracj rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.Nr 31 poz.198 z pozn zm.) - w związku z art.1 ust.1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz.U.Nr 23 poz. 150 z późn.zm)

  Na podstawie art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r - o samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 16, poz.95 z późn.zm), art.2 pkt.2 ustawy z dnia 17 maja 1990 r o podziale zadań l kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy admInistracj rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.Nr 31 poz.198 z pozn zm.) - w związku z art.1 ust.1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz.U.Nr 23 poz. 150 z późn.zm)


  Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala co następuje :


  §  1


  Ustanawia się Statut Uzdrowiska Polanica Zdrój w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


  § 2


  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Uchwała niniejszą należy obwieścić przez jej rozplakatowanie na terenie gminy.


  Statut zastępuje I wersję Statutu uchwaloną 22.12.1970 przez Wojewódzką Radę Narodową we Wrocławiu Nr uchwały VIII/50/70. 


   

   

                Załącznik do Uchwały

  Rady Miejskiej z dn. 04. 06. 92
  Nr 124 /XX / 92

  TYMCZASOWY
  STATUT  UZDROWISKA  POLANICA  ZDRÓJ

  §  1

  Dla uzdrowiska Polanica Zdrój ustanawia się niniejszy statut.

  § 2


  1. W celu ochrony warunków naturalnych niezbędnych do prowadzenia i rozwijania lecznictwa uzdrowiskowego oraz w celu kształtowania innych czynników środowiskowych dla uzdrowiska Polanica Zdrój ustala się obszar ochrony uzdrowiskowej, który w zależności od rodzaju czynności zastrzeżonych obejmuję:

  - obszar A w granicach:

  od punktu położonego w miejscu zbiegu dwóch nurtów rzeki Bystrzycy Dusznickiej przy uzdrowiskowej hucie szkła, granica obszaru biegnie w kierunku północno-zachodnim drogą leśną, na szczyt wzgórza "Góralka" położonego na wysokość 530 m  n.p.m., a następnie od wzmiankowego szczytu w kierunku północno-wschodnim w linii prostej do zbiegu dwóch polnych dróg położonych w odległości 150 m  na południe od trasy E-12. Dalej linia granicy przebiega równolegle w odległości 150 m  na południe od trasy E-12 w kierunku wschodnim aż na wysokość punktu odległego od ulicy Polnej o 150 m. Od tego miejsca granica biegnie linią prostą na południe do styku z granicą cmentarza. Od tego miejsca wschodnią granicą cmentarza a następnie zmieniając kierunek na zachód - wzdłuż południowej granicy cmentarza do skrzyżowania ulicy Zdrojowej z ul. Mickiewicza. Stąd granica obszaru biegnie ulicą Zdrojową w kierunku południowym a następnie w przedłużeniu ulicy Zdrojowej linią prostą do styk  z rzeką Bystrzycą Dusznicką i dalej korytem tej rzeki w kierunku poudnio zachodnim aż do punktu wyjściowego,

  - obazar B w granicach:

  od punktu wyjściowego położonego na pierwszym przejeździe kolejowym od strony miasta, stanowiącego przecięcie się drogi kołowej Polanica - Szczytna z torem kolejowym, dalej drogą kołową prowadzącą do Szczytnej Śląskiej, stanowiącą granicę administracyjną miasta. Następnie granica obszaru biegnie granicą adminstracyjną miasta Polanica Zdrój aż do przecięcia się z trasą E-12. Stąd w kierunku północnym linią prostą do punktu położonego w odległości 200 m  na północ od trasy E-12. Następnie granica obszaru biegnie w kierunku wschodnim, równolegle do trasy E-12 aż do punktu przecięcia się z drogą polną przebiegającą  przez punkt wysokościowy 379,5. Od tego miejsca linią prostą w kierunku południowym, od punktu wysokościowego 373,5. Dalej drogą polną w kierunku południowo - wschodnim do styku z torem kolejowym o kierunku Polanica - Kłodzko /punkt wysokościowy 368,O/. W tym miejscu granica obszaru skręca w kierunku zachodnim i osią toru kolejowego Polanica - Kłodzko dochodzi do granicy administracyjnej miasta Polanica Zdrój, a następnie granicą administracyjną miasta biegnie do skrzyżowania dróg kołowych Polanica - Wielisław; Polanica - Bystrzyca Kłodzka. Stąd granicą obszaru biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy wsi Sokołówka do drogi Polanica - Szczytna Śląska, a następnie tą drogą w kierunku zachodnim do punktu wyjściowego,

  - obszar C w granicach:

  od punktu stanowiącego skrzyżowanie drogi biegnącej wzdłuż północnego masywu skalnego o nazwie Białe Ściany z drogą prowadzącą do miejscowości Szczytna Śląska położoną w punkcie wysokościowym 730,1. Od punktu wysokościowego 730,1  granica obszaru biegnie drogą do Radkowa poprzez punkty wysokościowe: 705,7,  717,2, 691,7, aż do styku wzmiankowej drogi z granicą administracyjną powiatu noworudzkiego w miejscu położonym na wschód od punktu wysokościowego 644,0. Od tego miejsca granica obszaru biegnie w kierunku wchodnio - południowym granicą administracyjną powiatu noworudzkiego do punktu wysokościowego 553,6, położonego na zachód od załamania się drogi z kierunków: Chocieszów - Wambierzyce. Od punktu wysokościowego 553,5, granica obszaru biegnie linią prostą do miejsca zetknięcia się dróg z kierunków: Chocieszów - Polanica Zdrój; Stare Batorowo i dalej linią prostą w kierunku wschodnim do punktu przecięcia się z drogą o kierunku: Kamieniec - Szalejów Górny przy punkcie wysokościowym 419,7. Stąd granica obszaru biegnie w kierunku wschodnio ~ południowym drogą prowadzącą do Szalejowa  Dolnego na wysokości skrzyżowania w/w drogi z trasą E-12 przy punkcie wysokościowym 368,8. Następnie granica obszaru biegnie linią prostą w kierunku południowym do szczytu góry Polana /punkt wysokościowy 404,8/. Od szczytu góry Polana, granica obszaru biegnie linią prostą w kierunku południowo -zachodnim aż do punktu wysokościowego 420,5 położonego przy skrzyżowaniu drogi: Polanica - Stara Łomnica z drogą prowadzącą do Paszkowa, w kierunku południowo-zachodnim aż do punktu wysokościowego 496,0 i dalej linią prostą do szczytu góry Rówienka. Następnie granica obszaru biegnie linią prostą w kierunku północno - zachodnim do szczytu góry Zbójnickiej /punkt wysokościowy 824,7/ i dalej linią prostą w kierunku północnym do szczytu góry Św. Anny. Od szczytu góry Św.Anny. Od szczytu góry Św. Anny drogą biegnącą w kierunku północno - zachodnim do punktu wyjściowego granicy obszaru.


  §  3


  Czynnościami zastrzeżonymi w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym /Dz. U. Nr 23, poz 150 z póżn. zm./ są następujące czynności :

  1. Dla obszarów A i B wyodrębnionych w celu kształtowania warunków środowiskowych.
  a) lokalizowanie nowych obiektów budowlanych.
  b) uruchamianie pól biwakowych oraz domków campingowych,
  c) wyznaczanie prakingów i targowisk,
  d) organizowanie kolonii letnich,
  e) wprowadzanie zmian w drzewostanie z wyjątkiem zmian przewidzianych w zatwierdzonych planach urządzania lasu,
  f) uruchamianie punktów dystrybucji nawozów sztucznych, produktów naftowych i innych artykułów powodujących uciążliwe warunki,
  g) prowadzenie hodowli zwierząt futerkowych i nierogacizny,
  h) uruchamianie punktów skupu produktów rolnych,
  i) uruchamianie zakładów uciążliwych dla otoczenia,
  j) eliminacja uciążliwych skutków działalności lokalnych kotłowni.

  2. Wyłącznie dla obszaru A wyodrębnionego w celu bezpośredniego ukształtowania otoczenia zakładów lecznictwa uzdrowiskowego :
  a) trzymanie zwierząt gospodarskich, ptactwa domowego i psów podwórzowych,
  b) uruchamianie sklepów, kiosków, zakładów gastronomicznych i usługowych,
  c) instalowanie stałych lub dla potrzeb doraźnych urządzeń,
  które by mogły kuracjuszom utrudnić lub zakłócić przebywanie na tym obszarze,
  d) przygotowywanie i wydawanie odpłatnych posiłków w lokalach mieszkalnych,
  e) organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym,
  f) wprowadzenie zmian w zagospodarowaniu publicznych i prywatnych terenów zielonych,
  g) podejmowanie robót ziemnych zakłócających funkcjonowanie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego lub utrudniających korzystanie z tych zakładów.

  3. Dla obszaru C stanowiącego pozostałą część obszaru ochrony uzdrowiskowej nie objętą obszarami A i B:
  - dokonywanie wyrębu drzew z wyjątkiem wyrębu przewidzianego planami urządzenia lasu oraz z wyjątkiem usuwania drzew zasiedlonych przez owady /szkodniki wtórne/,
  - budowa zbiorników wodnych oraz regulacja rzek i potoków.

  4. Dla całego obszaru ochrony uzdrowiskowej - /A, B, C/:
  a) ustalanie szczegółowej lokalizacji zakładów objętych miejscowym planem ogólnym,
  b) prowadzenie działalności mającej negatywny wpływ na lecznicze właściwości klimatu, walory fizjograficzne i założenia urbanistyczne uzdrowiska.

  §  4

  Następujące sprawy ze względu na znaczenie dla lecznictwa uzdrowiskowego wymagają uzgodnienia :
  1. Z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej lub organem (instytucją) działającą z upoważnienia tego Ministra:
   a)zmiana profilu leczniczego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego,
  b)zmiany w ogólnym lub szczegółowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  c)nadawanie decyzji w sprawie szczegółowej lokalizacji ;
  - na obszarze A - wszystkich obiektów,
  - na pozostałych obszarach ochrony uzdrowiskowej - zakładów przemysłowych i usługowych objętych planem ogólnym.
  2. Z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska :
  a) ustalanie planu urządzeniowo - leśnego dla terenów leśnych na obszarze ochrony uzdrowiskowej,
  b) ustalanie i rozmieszczanie znaków drogowych na obszarze ochrony uzdrowiskowej,
  c)ustalanie terminów remontów unieruchamiających działalność zakładów społecznych służby zdrowia na czas ponad 48 godzin,
  d)zmiany w zakresie działania zakładów społecznych służby
  zdrowia działających na obszarze ochrony uzdrowiskowej, e)ustalanie na obszarze ochrony uzdrowiskowej rezerwatów przyrody,
  f)ustalanie rodzajów usług i czas ich świadczenia na obszarze A,
  g)ustalanie na obszarze A terminów remontów zakładów, dróg oraz urządzeń mających istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania zakładów lecznictwa uzdrowiskowego niezależnie od ich usytuowania,
  h)likwidacja uspołecznionych zakładów usługowych na obszarze A.

  §  5

  1. Rada Miejska w Polanicy Zdroju działając w granicach upoważnień ustawowych, uchwali w trybie przewidzianym do wydawania przepisów gminnych nakazy i zakazy służące do właściwego kształtowania warunków środowiskowych, a w szczególności dotyczące :
  1) specjalnych wymagań sanitarnych,
  2) walki z hasłem - ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z obszarem A - zgodnie z ustawą o ochronie środowiska,
  3) estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych,
  4) zakazu handlu obnośnego na obszarach A,
  5) warunków sanitarnych, jakim powinny odpowiadać kwatery prywatne,
  2. Przepisy dotyczące walki z hałasem oraz estetyki budynków,
  sklepów i zakładów usługowych /ust. 1 pkt 2 i 3/ powinny  być wydane w okresie 1 roku od dnia uchwalenia statutu.

  §  6

  Załącznikami do statutu, poza planem,o którym mowa w § 2 ust.2 są:
  - załącznik  nr 2 - decyzja o utworzeniu obszaru górniczego,
  - załącznik  nr 3 - rejestr zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.

   


  Załącznik nr 2

   

  PODSEKRETARZ STANU
  W MINISTERSTWIE ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  Warszawa, dnia 6.01.1969 r.


  DECYZJA


  o utworzeniu obszaru górniczego "Polanica Zdrój".


  Na podstawie § 10 ust .2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1965 r. w sprawie obszarów górniczych /Dz.U. nr 5 poz. 332/

  ustanawiam

  obszar górniczy "Polanica Zdrój" dla złoża wód leczniczych w Polanicy Zdroju, woj. wrocławskie.

   Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 10.25 25 50 m". Granice obszaru górniczego "Polanica Zdrój" wyznaczają punkty załamania oznaczone numerami od 1 do 10 na mapie w skali 1:25000 załączonej do operatu obszaru górniczego.
  Utworzony niniejszą decyzją obszar górniczy przekazuje się w użytkowanie Przedsiębiorstu Państwowemu "Uzdrowisko Polanica" w Polanicy Zdroju, podległemu Zjednoczeniu "Uzdrowiska Polskie".


  PODSEKRETARZ STANU
  doc.dr med. Jan Rutkiewicz


   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-06-08 (14821 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·