Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 4/2004


  Zarządzenie Nr 4 /2004
  Burmistrza Miasta Polanicy Zdroju
  z dnia 13.01.2004 r.

  w sprawie :   instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działalności archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Polanicy Zdroju

  Na podstawie art.6, art. 35 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. Nr 38, póz. 173, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1996 r. Nr 106 póz. 496, Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 141 póz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 1999 r. Nr 82, poz. 928)

  §1

  Wprowadzam instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Polanicy Zdroju, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

  §2

  Instrukcja została pozytywnie zaopiniowana przez Archiwum  Państwowe we Wrocławiu.

  §3

  Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi prowadzącemu archiwum zakładowe oraz Sekretarzowi Urzędu i pozostałym pracownikom.

  §4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 29 grudnia 2003 r.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-07-09 (711 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·