Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 12/2004


  ZARZĄDZENIE    NR    12  / 2004
  BURMISTRZA    MIASTA     POLANICY    ZDROJU
  Z DNIA 20 LUTEGO 2004 ROKU

  w strawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

  Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 30 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku Nr 142 , póz. 1591 z późniejszymi zmianami) , art. 7 , art. 8 pkt l , art. 9 ust. l i art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. Nr 71, poz. 733 ) , art. 99   ustawy   z   dnia 20    czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta , burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, póz. 984 z późniejszymi zmianami) w oparciu o§5, §6,§7i §8 uchwały Nr XLIX/281/2002 z dnia 8 kwietnia 2002 roku Rady Miejskiej w   Polanicy Zdroju w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej,

  zarządzam co następuje :

  §1

  Ustala się miesięczną stawkę bazową czynszu w wysokości 3.99 zł. za l m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

  § 2

  Ustala się miesięczną stawkę czynszu w wysokości  0.44  zł. za l m2 powierzchni lokalu socjalnego.

  § 3

  1.Ustal a się czynniki obniżające stawki bazowe czynszu według załącznika Nr l do uchwały.
  2.Czynniki obniżające stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.

  § 4

  1.W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu , jeżeli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu.
  l.Podstawę do zmiany wysokości czynszu stanowić będzie protokół stwierdzający fakt powstania czynników , o których mowa w ust. l.

  § 5

  1.W przypadku podnajęcia części lub całego lokalu , dokonanego w formie umowy cywilnoprawnej po uzyskaniu pisemnej zgody   wynajmującego, wysokość czynszu podwyższa się o 40 %.

  § 6

  Wykonanie zarządzenia   powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy Zdroju.

  § 7

  Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta Polanicy Zdroju Nr 28/2003 z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

  § 8

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l kwietnia 2004 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2004 roku.
  2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


  Załącznik nr l do zarządzenia
  Burmistrza Miasta Polanicy Zdroju
  Nr 12/2004 z dnia 20 lutego 2004 roku


  Czynniki obniżające ustalona stawkę bazowa czynszu za l m2 powierzchni lokalu mieszkalnego:

  l. Ogólny stan techniczny budynku - możliwość obniżenia ustalonej stawki bazowej czynszu za l m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego do minimalnej wysokości 1,96 zł. / l m2 w oparciu o protokoły oceny stanu technicznego budynku.

  2.Potożenie lokalu mieszkalnego w budynku :
  a/ na poddaszu - obniżenie stawki bazowej czynszu o 10 %
  b/ w suterenie - obniżenie stawki bazowej czynszu o 20 %

  3.Wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje :
  a/ brak w.c. w lokalu - obniżenie stawki bazowej czynszu o 10 %
  b/ lokal jednoizbowy bez pomieszczenia kuchennego - obniżenie stawki bazowej o 10 %
  c/ brak instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu - obniżenie stawki bazowej czynszu o 10 %
  d/ brak instalacji gazowej w budynku - obniżenie stawki bazowej czynszu o 5 %

  4. Położenie budynku - 0%

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-07-09 (755 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·