Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 21/2004


  ZARZĄDZENIE NR  21 /2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 18 marca 2004 roku

  w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych uprawnionych do nabycia prawa własności tych nieruchomości

  Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U, z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 2001 roku o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz.U. nr 113 póz. 1209 z późniejszymi zmianami ) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne (Dz.U. Nr 205,póz. 1991)
  zarządzam, co następuje

  §1

  Ogłaszam wykaz nieruchomości na terenie m. Polanicy Zdroju,
  zabudowanych na cele mieszkaniowe, będących w użytkowaniu lub współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych uprawnionych do nabycia prawa własności tych nieruchomości, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  §2

  Wykaz podaje się do publicznego wglądu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 na okres 30 dni tj. od dnia 18 marca 2004 roku do dnia 16 kwietnia 2004 roku.

  §3

  Po upływie terminu wywieszenia tj. od 17 kwietnia 2004 roku osoby uprawnione mogą składać do Burmistrza Miasta Polanica Zdrój zastrzeżenia dotyczące wykazu, w terminie 30 dni tj. do dnia 17 maja 2004 roku

  §4

  Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju.

  §5

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty

  Burmistrz Miasta

  Jerzy Terlecki


  załacznik nr 1 do zarządzenia nr 21/2004 >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-07-09 (802 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·