Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2004


  ZARZĄDZENIE NR 30/2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 26 kwietnia 2004 roku

  w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój, na rzecz wieczystego użytkownika

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) art. 13. ust. 1, art. 32, art. 35 ust. 1 i 2, 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2000 roku, Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami)

  zarządzam, co następuj

  §1

  Przeznacza się do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości gruntowe, na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej :
  1)  100/100 części gruntu stanowiącego działkę nr 130/2 o pow. 296 m2 w obrębie Stary Zdrój AM-4, przy ul. Brzozowej w Polanicy Zdroju nie zabudowanej,
  2)  100/100 części gruntu stanowiącego działkę nr 466/4 o pow. 360 m2 obręb Centrum AM-10, przy ul. Fabrycznej 5 w Polanicy Zdroju zabudowanej
  opisane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

  §2

  Kosztami związanymi z opracowaniem dokumentacji nieruchomości niezbędnej przy jej zbyciu należy obciążyć nabywców nieruchomości.

  §3

  Wykonanie   zarządzenia   powierza   się   Inspektorowi   ds.   Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju.

  §4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


  Załącznik nr 1 do zarządzenia 30/2004

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-07-09 (780 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·