Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 33/2004


  ZARZĄDZENIE NR 33 /2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 4 maja 2004 roku

  W sprawie : przeznaczenia do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 1996 roku Nr 13, póz. 74 z późniejszymi zmianami) art. 13. ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 roku, Nr 46 póz. 543 ), Uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju nr V/36/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawią na okres dłuższy niż trzy lata (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 34 z 2003 r. poz. 880) , uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju nr Vl/44/2003 z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie ustanowienia uprawnień na rzecz nabywców nieruchomości oraz zwolnienia Burmistrza Miasta Polanica Zdrój z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu (Dz.Urz. Woj. Doln. Nr 44 z 2003 r. poz. 1056)

  zarządzam, co następuje

  §1

  Przeznacza się do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości z zasobu nieruchomości gminnych :
  1) 100/100 części nieruchomości stanowiącej działkę nr 297 o pow. 1409 m2 obręb Stary Zdrój AM-8, przy ul. Matuszewskiego 10 w Polanicy Zdroju, zabudowaną obiektem użytkowym
  2)  100/100 części nieruchomości stanowiącej działki nr 298 i 303/5 o łącznej powierzchni 1109 m2 obręb Stary Zdrój AM-8 przy ul. Bocznej w Polanicy Zdroju, niezabudowane
  3)  100/100 części nieruchomości stanowiącej działkę nr 91/12 o pow. 544 m2 obręb Centrum AM-2, przy ul. Bystrzyckiej 25 w Polanicy Zdroju, niezabudowaną
  opisane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

  §2

  Kosztami związanymi z opracowaniem dokumentacji nieruchomości niezbędnej przy jej zbyciu należy obciążyć nabywców nieruchomości.

  §3

  Wykonanie   zarządzenia   powierza   się   Inspektorowi   ds.   Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju.

  §4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


  Załącznik nr 1 do powyższego zarządzenia

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-07-09 (766 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·