Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 35/2004


  ZARZĄDZENIE Nr 35 /2004
  Burmistrza Miasta Polanicy Zdroju
  z dnia 10 maja 2004r

  w sprawie: zatwierdzenia stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych.

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 roku póz. 1591 z późn. zmianami) w związku z § 10 Uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Nr XVII/120/2004 z dnia 26 lutego 2004r (Dz. U. Woj. Doln. Nr 54 póz. 1044)

  zarządzam co następuje:

  §1

  Zatwierdzam cennik opłaty za usuwanie odpadów komunalnych:
  a) z osiedli mieszkaniowych         -     6,22 zł/osobę/m-c + 7% Vat
  b) z pozostałych budynków         -     5,28 zł/osobę/m-c + 7% vat

  §2

  Uchyla się w całości uchwałę Zarządu Miejskiego Nr 34/2002/1 z dnia 19 marca 2002r w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne.

  §3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2004 roku.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-07-09 (640 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·