Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr zmian - drugie półrocze 2004 roku


 • 01.07.2004 - Zamieszczono protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 18 czerwca 2004 r. >>>>
 • 06.07.2004 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów następujące ogłoszenia: przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie projektu budowlanego dróg osiedlowych w rejonie ulic: Staffa, Stachury, Hłaski, Orkana w Polanicy Zdroju” >>>> , pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Zdrojowej 21a >>>>  pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Matuszewskiego 10 >>>> pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Bystrzyckiej 25 >>>> 
 • 06.07.2004 - Zamieszczono ogłoszenie dot. drugiego nieograniczonego przetargu ustnego  na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Zdrojowej 21a stanowiącej grunt oznaczony numerem geodezyjnym 359/1 i 362/1 >>>>
 • 06.07.2004 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do działu PODATKI  i  OPŁATY zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie:
  1. Ustalenia stawek opłat za przyjęcie do składowania odpadów wywożonych na składowisko odpadów komunalnych przy ul. Polnej w Polanicy Zdroju. >>>>
  2. Zatwierdzenia stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych. >>>>
 • 07.07.2004 - Zamieszczono sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica Zdrój od ostatniej sesji do 30 czerwca 2004 r >>>>
 • 08.07.2004 - Zamieszczono uchwały podjęte na sesji Rady Miejskiej w dniu 6 lipca 2004 r. od Nr XXII/154/2004 do Nr XXII/156/2004 >>>>
 • 09.07.2004 - Zamieszczono informacje BURMISTRZA MIASTA POLANICA ZDRÓJ, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju przy ul Dąbrowskiego 3 na tablicy ogłoszeń umieszczonej na parterze budynku, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste: >>>>
 • 09.07.2004 - Zaktualizowano działy:
  Podatki i opłaty >>>>
  Bidżet >>>>
  Sprzedaż nieruchomości gminnych >>>>
 • 14.07.2004 - Zamieszczono na stronie głównej informację Burmistrza Miasta w sprawie: form pomocy Agencji Rozwoju Regionalnego "AGROREG S.A." dla przedsiębiorców >>>>
 • 14.07.2004 - Zamieszczono Zarządzenie Burmistrza nr 1 z 2004 roku  >>>>
 • 14.07.2004 - Zamieszczono Zarządzenia Burmistrza z 2004 roku - od nr 2 do nr 20  >>>>  
 • 16.07.2004 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe pn. "Wykonanie projektu budowlanego obejmującego wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenach dzielnic: Sokołówka i Nowy Wielisław w Polanicy Zdroju - ETAP I" >>>>
 • 16.07.2004 - Zamieszczono ogłoszenie przetrgowe dot. sprzedaży nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Wojska Polskiego >>>>
 • 16.07.2004 - Zamieszczono ogłoszenie przetrgowe dot. sprzedaży nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Żeromskiego >>>>
 • 16.07.2004 - Zamieszczono ogłoszenie przetrgowe dot. sprzedaży nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Kłodzkiej 2 >>>>
 • 20.07.2004 - Zamieszczono protokół Nr XXII/2004 z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 6 lipca 2004 r >>>>
 • 20.07.2004 - Zamieszczono Zarządzenie Burmistrza nr 21 z 2004 roku  >>>>  
 • 21.07.2004 - W dziale WYNIKI KONTROLI zamieszczono wnioski pokontrolne RIO z lat: 2000 >>>>, 2002 >>>>, 2003 >>>>
 • 21.07.2004 - Zamieszczono Zarządzenia Burmistrza z 2004 roku - od nr 22 do nr 30  >>>>  
 • 22.07.2004 - Zamieszczono na stronie głównej informację w sprawie przystąpienia Gminy Polanica Zdrój do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006, 2007-20013 >>>>
 • 22.07.2004 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie wszczęcia postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w Polanicy Zdroju >>>>
 • 23.07.2004 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji informacje dot. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>>
 • 23.07.2004 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów informacje dot.:
  - drugiego nieograniczonego przetargu ustnego  na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Zdrojowej 21a stanowiącej grunt oznaczony numerem geodezyjnym 359/1 i 362/1 >>>>,
  - zamówienia publicznego pn. "Wykonanie projektu budowlanego obejmującego wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenach dzielnic: Sokołówka i Nowy Wielisław w Polanicy Zdroju - ETAP I" >>>>
  - zamówienia publicznego pn.: "Odbudowa i modernizacja drogi w ul. Bema w Polanicy Zdroju – etap I, droga asfaltowa działka nr 131 i 216 obręb Nowy Wielisław" >>>>
 • 29.07.2004 - Zamieszczono na stronie głównej informacje Burmistrza Miasta Polanica Zdrój w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań  >>>> oraz  informacje dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste  >>>>
 • 02.08.2004 - Zamieszczono w dziale Wnioski do pobrania wzór wnosku o zezwolenie ścięcia dzew i/lub krzewów >>>>
 • 02.08.2004 - Usunięto ogłoszenie przetrgowe dot. sprzedaży nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Wojska Polskiego >>>>
 • 02.08.2004 - Usunięto ogłoszenie przetrgowe dot. sprzedaży nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Żeromskiego >>>>
 • 02.08.2004 - Usunięto ogłoszenie przetrgowe dot. sprzedaży nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Kłodzkiej 2 >>>>
 • 06.08.2004 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetagrowe dot. sprzedaży nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Bocznej, nr 298 i 303/5 o pow. 1109 m2, obręb Stary Zdrój AM-8 >>>>
 • 06.08.2004  - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetagrowe dot. sprzedaży nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Żeromskiego, nr 110/3 o pow. 4904 m2, obręb Sokołówka AM-2. >>>>
 • 16.08.2004 - Usunięto ze stronie głównej i przeniesiono do Archiwum inforamcji,  informacje Burmistrza Miasta Polanica Zdrój w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań  >>>> oraz  informacje dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste  >>>> 
 • 27.08.2004 - Zamieszczono ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. zatrudnienia osoby na samodzielne stanowisko pracy do spraw promocji miasta >>>>
 • 31.08.2004 - Zamieszczono obwieszczenie dot. postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego wykonanie dróg i chodników osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym. >>>>
 • 01.09.2004 - Zamieszczono uchwały podjęte przez Radę Miejską na sesji w dniu 26 sierpnia 2004 r.. >>>>
 • 01.09.2004 - Zamieszczono sprawozdanie Nr 16 z działalności Burmistrza Miasta >>>>
 • 01.09.2004 - Zamieszczono sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku. >>>>
 • 01.09.2004 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe dot. wszczęcia przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: " IZOLACJA PIONOWA I ODWODNIENIE BUDYNKU - INTERNAT RST W POLANICY ZDROJU">>>>
 • 09.09.2004 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie dot. zgłaszania uwag do Planu Rozwoju Lokalnego >>>> 
 • 10.09.2004 - Zamieszczono informację Burmistrza Miasta dot. wywieszonego w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>>
 • 10.09.2004 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe dot. sprzedaży nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 4, stanowiącej lokal mieszkalny nr 7 pow. 14,13 m2 >>>> 
 • 10.09.2004 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe dot. sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym nr 126 o pow. 664 m2, obręb Nowy Zdrój AM-6 . Księga wieczysta dla nieruchomości - KW nr 73178 >>>>
 • 10.09.2004 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe dot. sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym nr 434 o pow. 2,3820 ha, obręb Centrum AM-8 . Księga wieczysta dla nieruchomości - KW nr 67575 >>>>
 • 20.09.2004 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Żeromskiego >>>>
 • 20.09.2004 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Bocznej >>>>
 • 20.09.2004 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie dot. naboru na samodzielne stanowisko pracy do spraw promocji miasta >>>>
 • 20.09.2004 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: " IZOLACJA PIONOWA I ODWODNIENIE BUDYNKU - INTERNAT RST W POLANICY ZDROJU" >>>>
 • 20.09.2004 - Usunięto ze strony głównej informację dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania obejmującego budowę kanalizacji kabli ziemnych i linii słupowej sieci teletechnicznej w obrębach: Centrum, Nowy Wielisła, Sokołówka, miasto Polanica Zdrój >>>>
 • 20.09.2004 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie dot. postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w Polanicy Zdroju >>>>
 • 20.09.2004 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie dot. postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące wykonanie dróg i chodników osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym >>>>
 • 30.09.2004 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie dot. przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 4, stanowiącej lokal mieszkalny nr 7 pow. 14,13 m2 >>>>
 • 30.09.2004 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Krasińskiego stanowiącej grunt nie zabudowany, oznaczony numerem geodezyjnym nr 126 o pow. 664 m2, obręb Nowy Zdrój AM-6 . Księga wieczysta dla nieruchomości - KW nr 73178. >>>>
 • 30.09.2004 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie dot.przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Bystrzyckiej, stanowiącej grunt nie zabudowany, oznaczony numerem geodezyjnym nr 434 o pow. 2,3820 ha, obręb Centrum AM-8 . Księga wieczysta dla nieruchomości - KW nr 67575. >>>>
 • 07.10.2004 - Zamieszczono protokół Nr XXIII/2004 z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 26 sierpnia 2004 r >>>> (230 KB)
 • 08.10.2004 - Zamieszczono Zarządzenia Burmistrza z 2004 roku - od nr 31 do nr 40  >>>>  
 • 11.10.2004 - Zamieszczono Zarządzenia Burmistrza z 2004 roku - od nr 41 do nr 50  >>>>
 • 12.10.2004 - Zamieszczono ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora gminnej instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna w Polanicy Zdroju, ul. Wojska Polskiego 23 >>>>
 • 12.10.2004 - Zamieszczono Zarządzenia Burmistrza z 2004 roku - od nr 51 do nr 60  >>>>
 • 13.10.2004 - Zamieszczono Zarządzenia Burmistrza z 2004 roku - od nr 61 do nr 63  >>>>
 • 14.10.2004 - Zamieszczono Zarządzenia Burmistrza z 2004 roku - od nr 64 do nr 71  >>>> 
 • 15.10.2004 - Zamieszczono ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Bystrzyckiej, stanowiącej grunt nie zabudowany, oznaczony numerem geodezyjnym nr 434 o pow. 2,3820 ha >>>>
 • 15.10.2004 - Zamieszczono ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy
  ulicy Owczej, stanowiącej grunt nie zabudowany, oznaczony numerem geodezyjnym nr 312/9 o pow. 596 m2, obręb Centrum AM-7 >>>>
 • 15.10.2004 - Zamieszczono ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Krasińskiego stanowiącej grunt nie zabudowany, oznaczony numerem geodezyjnym nr 126 o pow. 664 m2 >>>>
 • 15.10.2004 - Zamieszczono ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. drugiego przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 4, stanowiącej lokal mieszkalny nr 7 pow. 14,13 m2 >>>>
 • 15.10.2004 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum  informację Burmistrza Miasta dot. wywieszenia na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>>
 • 20.10.2004 - Zamieszczono Zarządzenia Burmistrza z 2004 roku - od nr 72 do nr 74  >>>> 
 • 25.10.2004 - Zamieszczono Zarządzenia Burmistrza z 2004 roku - od nr 75 do nr 80  >>>>
 • 27.10.2004 - Zamieszczono uchwały Rady Miejskiej z dnia 12.10.2004 r. numery od XXIV/164/2004 do XXIV/166/2004  >>>>
 • 28.10.2004 - Zamieszczono uchwały Rady Miejskiej z dnia 12.10.2004 r. numery od XXIV/167/2004 do XXIV/181/2004  >>>>
 • 28.10.2004 - Zamieszczono Zarządzenia Burmistrza z 2004 roku - od nr 81 do nr 90  >>>>
 • 02.11.2004 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogowego łącznika osiedlowego przy ul. Owczej w Polanicy Zdroju”
  >>>>
 • 04.11.2004 - Zamieszczono Zarządzenia Burmistrza z 2004 roku - od nr 91 do nr 99  >>>>
 • 05.11.2004 - Zamieszczono protokół Nr XXIV/2004 z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 12 listopada 2004 r.  >>>>
 • 05.11.2004 - Zamieszczono sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica Zdrój od ostatniej sesji do 7 paźdzernika 2004 r  >>>>
 • 08.11.2004 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące budowę trasy spacerowej „CORSO” nad rzeką Bystrzyca Dusznicka w Polanicy Zdroju wraz z jej oświetleniem.  >>>>
 • 16.11.2004 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie informujące o zakończeniu postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego rekultywację istniejącego wysypiska odpadów komunalnych w Polanicy Zdroju >>>>
 • 16.11.2004 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie informujące o zakończeniu postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego wykonanie dróg i chodników osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym w obrębie ulic: Staffa, Stachury, Hłaski, Orkana, Baczyńskiego w Polanicy Zdroju. >>>>
 • 18.11.2004 - Usunięto ze stony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogowego łącznika osiedlowego przy ul. Owczej w Polanicy Zdroju” >>>>
 • 18.11.2004 - Zamieszczono na stronie głównej dwa obwieszczenia burmistrza w sprawie zamieszczenia w publicznym wykazie danych o opracowaniach ekofizjograficznych >>>>, >>>>
 • 18.11.2004 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie dot. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Zdrojowej, stanowiącej grunt oznaczony numerem geodezyjnym 115/6 >>>>
 • 18.11.2004 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie dot. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Polanicy Zdroju przy ulicy: Berylowej 2, Berylowej 4, Berylowej 6 >>>>
 • 18.11.2004 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie dot. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy: Opalowej 13, Opalowej 15 >>>>
 • 18.11.2004 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie dot. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Polanicy Zdroju przy ulicy: Bystrzyckiej, Hutniczej, Opalowej 9, Opalowej 11 >>>>
 • 19.11.2004 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie dot. przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego >>>>
 • 19.11.2004 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie dot. przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój  >>>>
 • 22.11.2004 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie dot. zakończenia postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę wodociągu zasilającego część miasta w obrębie ul. Dębowej w Polanicy Zdroju. >>>> 
 • 25.11.2004 - Zamieszczono uchwały Rady Miejskiej z dnia 16.11.2004 r. numery od XXV/182/2004 do XXV/199/2004. >>>>
 • 25.11.2004 - Zamieszczono sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica Zdrój od ostatniej sesji do 9 listopada 2004 r  >>>>
 • 26.11.2004 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. drugiego przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 4, stanowiącej lokal mieszkalny nr 7 pow. 14,13 m2 >>>>   
 • 26.11.2004 - Usunięto ze strony główenj i przeiesiono do Archiwum przetargów ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Bystrzyckiej, stanowiącej grunt nie zabudowany, oznaczony numerem geodezyjnym nr 434 o pow. 2,3820 ha >>>>
 • 26.11.2004 - Usunięto ze strony główenj i przeiesiono do Archiwum przetargów ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Owczej, stanowiącej grunt nie zabudowany, oznaczony numerem geodezyjnym nr 312/9 o pow. 596 m2, obręb Centrum AM-7 >>>>
 • 26.11.2004 - Usunięto ze strony główenj i przeiesiono do Archiwum przetargów ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Krasińskiego stanowiącej grunt nie zabudowany, oznaczony numerem geodezyjnym nr 126 o pow. 664 m2 >>>>
 • 26.11.2004  - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora gminnej instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna w Polanicy Zdroju, ul. Wojska Polskiego 23 >>>> 
 • 26.11.2004 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji  informujące o wszczęciu postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące budowę trasy spacerowej „CORSO” nad rzeką Bystrzyca Dusznicka w Polanicy Zdroju wraz z jej oświetleniem.  >>>>
 • 06.12.2004 -Zamieszczono ogłoszenie dot unieważnienia  zadania pn.: „ Budowa drogowego łącznika osiedlowego przy ul. Owczej w Polanicy Zdroju", z dnia 2 listopada 2004r >>>>
 • 07.12.2004 - Zamieszczono ogłoszenie dot przetargu  na zadanie pn.: „ Budowa drogowego łącznika osiedlowego przy ul. Owczej w Polanicy Zdroju" >>>> 
 • 13.12.2004 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe dot. nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Bystrzyckiej, stanowiącej prawo wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 78/1 o pow. 835 m2, obręb Centrum AM-7 zabudowanego budynkiem hydroforni oraz żelbetowym zbiornikiem podziemny  >>>>
 • 13.12.2004 - Zamieszczono ogłoszenie dot. rokowań ograniczonych, na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 4, stanowiącej lokal mieszkalny nr 7 pow. 14,13 m2   >>>>
 • 13.12.2004 - Zamieszczono ogłoszenie dot. rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Krasińskiego, stanowiącej grunt nie zabudowany, oznaczony numerem geodezyjnym nr 126 o pow. 664 m2, obręb Nowy Zdrój AM-6  >>>>
 • 29.12.2004 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszenie dot. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Polanicy Zdroju przy ulicy: Bystrzyckiej, Hutniczej, Opalowej 9, Opalowej 11 >>>>
 • 29.12.2004 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszenie dot. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy: Opalowej 13, Opalowej 15 >>>>
 • 29.12.2004 Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszenie dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Polanicy Zdroju przy ulicy: Berylowej 2, Berylowej 4, Berylowej 6 >>>>
 • 29.12.2004 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum obwieszczenie Burmistrza Miasta dot. możliwości składania uwag i wniosków do wykazu danych opracowań ekofizjograficznych sporządzonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego >>>>
 • 29.12.2004 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum obwieszczenie Burmistrza Miasta dot. możliwości składania uwag i wniosków do wykazu danych opracowań ekofizjograficznych sporządzonych na potrzeby STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA POLANICA ZDRÓJ >>>>
 • 29.12.2004 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum obwieszczenie Burmistrza Miasta dot. możliwości składania uwag i wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój >>>>
 • 29.12.2004 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum obwieszczenie Burmistrza Miasta dot. możliwości składania uwag i wniosków do planów miejscowych >>>>
 • 29.12.2004 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszenie dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.:
  „Budowa drogowego łącznika osiedlowego przy ul. Owczej w Polanicy Zdroju” >>>>
 • 29.12.2004 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszenie dot. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „ Budowa drogowego łącznika osiedlowego przy ul. Owczej w Polanicy Zdroju" >>>>
 • 30.12.2004 - Zamieszczono na stronie głownej wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej >>>>
 • 30.12.2004 - Zamieszczono w bloku gospodarka w dziale wyniki postępowań ogłoszenie o wyniku postępowania dot. zadania pn.: "Budowa drogowego łącznika osiedlowego przy ul. Owczej w Polanicy Zdroju" >>>>

 • Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-07-23 (1668 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·