Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2004


  ZARZĄDZENIE Nr 62 /2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 16. 07 2004 r
  .

  W sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt.

  Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( DZ.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz § 15 ustawy z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz.U. Nr 112 poz.1319 z późn.zm.)

  zarządzam, co następuje:

  § 1

  1. Wprowadza się zmiany do obowiązującego w Urzędzie Miejskim jednolitego wykazu akt polegające na dodaniu nowych haseł klasyfikacyjnych,
  2. Zakres zmian przedstawia załącznik stanowiący integralną część niniejszego zarządzenia,

  § 2

  Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Julitcie Łukomskiej

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


  Załączik nr1 do powyższego zarządzenia

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-08-11 (679 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·