Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 71/2004


  ZARZĄDZENIE  NR 71 /2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 6 sierpnia 2004 roku

  w sprawie : określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu

  Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku, nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą nr V/36/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata

  zarządzam, co następuje

  §1

  Dokonać ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego gruntu położonego w Polanicy Zdroju przy ul. Bolesława Prusa 28, stanowiącego działkę nr 4/2 o pow. 1427 m2 obręb Nowy Wielisław AM-1, objętą księga wieczysta KW nr 44591, a po podziale geodezyjnym działki nr 4/2 zatwierdzonym decyzja Burmistrza Miasta Polanica Zdrój nr UM-AM-7413/1/53/2004 z dnia 30 stycznia 2004 roku - działki nr 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 i 4/8 o powierzchni łącznej 1427 m2
  do dnia 30 marca 2099 roku

  §2

  Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Polanicy Zdroju.

  §3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-08-11 (731 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·