Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2004


  ZARZĄDZENIE  NR 77 /2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 3 września 2004 roku

  w sprawie : określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu

  Na podstawie art. 30 ust. l, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku, nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami

  zarządzam, co następuje

  §1

  Określam warunki ogłoszenia l przetargu ustnego nieograniczonego na
  sprzedaż nieruchomości w Polanicy Zdroju przy ulicy :
  1. Krasińskiego, działka nr 126 o pow. 664 m2 obręb Nowy Zdrój AM- 6
  1) termin                  -    24 wrzesień 2004 roku, godz. 10.30
  2) cena wywoławcza    -    15.900,00 zł + podatek VAT
  3) wadium               -   20 % ceny wywoławczej

  §2

  Określam warunki ogłoszenia l przetargu pisemnego ograniczonego do mieszkańców budynku Dąbrowskiego 4 w Polanicy Zdroju, na sprzedaż nieruchomości w Polanicy Zdroju przy ulicy :
  1. Dąbrowskiego 4 - wolny lokal mieszkalny nr 7 o pow. 14,13 m2 wraz z prawem do współużytkowania wieczystego gruntu - działka nr 85/16 o pow. 784 m2 obręb Centrum AM-2, w udziale stanowiącym 364/10000 części
  1) termin                  -   24 wrzesień 2004 roku, godz. 11.00
  2) cena wywoławcza    -   14.300,00 zł
  3) wadium                -  20 % ceny wywoławczej
  4) kryterium wyboru oferty - trudne warunki mieszkaniowe oferenta oferowana cena

  §3

  Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Polanicy Zdroju.

  §4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania    

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-10-25 (718 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·