Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr XXIV/164/2004-XXIV/166/2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju

  Uchwała Nr XXIV/164/2004                    
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z 12 października 2004 r.

  w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju z siedzibą w Polanicy Zdroju przy ul. Spacerowej 2 oraz utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem gminy

  Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 i art. 19 ust. 3 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 3 lutego 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), w związku z art. 6 i art. 22 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 5 lutego 1997 r. Nr 9, póz. 43 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala, co następuje:

  §1

  1. Likwiduje się komunalny zakład budżetowy pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju z siedzibą w Polanicy-Zdroju przy ul. Spacerowej 2, zwany dalej Zakładem.
  2. Termin rozpoczęcia procesu likwidacyjnego Zakładu ustala się na l stycznia 2005 r.
  3. Proces likwidacji Zakładu winien być zakończony nie później niż po upływie dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

  §2

  1. Począwszy od l stycznia 2005 r. przystępuje się do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zapewni kontynuację działalności likwidowanego Zakładu.
  2. Rozpoczęcie działalności spółki nie może nastąpić później niż w dniu zakończenia likwidacji Zakładu.

  §3

  Składniki mienia Zakładu mogą stanowić wkład niepieniężny do spółki handlowej, która zapewni kontynuację działalności likwidowanego zakładu, jak też mogą pozostać majątkiem gminy.

  §4

  Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Polanica Zdrój do składania na każdej sesji Rady Miejskiej informacji dotyczącej przebiegu procesu likwidacji Zakładu.

  §5

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica-Zdrój.

  §6

   Uchwała wchodzi w życie 30 listopada 2004 r.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  UCHWAŁA NR XXIV/165/2004
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU
  Z DNIA 12 października 2004 ROKU

  w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Polanica Zdrój

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 14 ust l i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala co następuje:

  § l

  Uchylić uchwalę Nr XIII/86/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 listopada 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Polanica Zdrój wraz z załącznikiem graficznym do tejże uchwały.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój.

  §3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  UCHWAŁA NR XXIV/166/2004
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU
  Z DNIA 12 października 2004 ROKU

  w sprawie przystąpieniu do sporządzenia STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla obszaru miasta Polanica Zdrój

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 9 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717 ze zmianami), Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala co następuje:

  § l

  Przystępuje się do sporządzenia STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla obszaru miasta Polanica Zdrój w granicach administracyjnych

  §2

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój.

  §3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-10-27 (1938 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·