Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 81/2004 do nr 90/2004


  ZARZĄDZENIE Nr 81/2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 24 września 2004 r.

  w sprawie: określenia Polityki jakości w Urzędzie Miejskim

  Na podstawie art.30 ust.1 i art.33 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)

  zarządzam, co następuje:

  §1

  1 .W związku z Zarządzeniem Nr 26/2004 z dnia 07 kwietnia 2004 r. w sprawie wdrożenia systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim według normy ISO 9001 : 2000 - ustalam kierunki Polityki jakości, która stanowi integralny załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2.Jednocześnie zalecam stosowanie w działalności Urzędu Miejskiego określonych w Polityce jakości kierunków.

  §2

  Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi do spraw jakości.

  §3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


  ZARZĄDZENIE   NR 82/2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 9 września 2004 roku

  w sprawie : rezygnacji z pierwokupu

  Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku, nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 25, 109 i 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami)

  zarządzam, co następuje

  §1

  rezygnuję z pierwokupu nie zabudowanych działek nr 448/2 o pow. 952 m2 oraz nr 448/3 o pow. 946 m2 obręb Centrum AM-9, położonych w Polanicy Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 54e i 54f, stosownie do zawartej warunkowej umowy sprzedaży Re.A-10445/2004 z dnia 4 września 2004 roku.

  §2

  Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Polanicy Zdroju.

  §3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


  ZARZĄDZENIE Nr 83 /2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 14 września 2004 r.

  W sprawie: powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta w Polanicy Zdroju

  Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.191 z późn.zm.), w związku z § 41 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta (nadanym Uchwałą Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 roku Nr XVI 1/127/2004)

  zarządzam, co następuje:

  § 1

  Powołuję na Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta w Polanicy Zdroju

  Pana Mateusza JELLINA

  § 2

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


  ZARZĄDZENIE Nr 84/2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 24 września 2004 r.

  w sprawie: zatwierdzenia Księgi Jakości

  Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn.zm.)

  zarządza m, co następuje:

  §1

  W związku z wdrożeniem systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Polanicy Zdroju -zatwierdzam" Księgę Jakości" opracowaną zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 : 2000

  §2

  Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi do spraw jakości.

  §3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


  ZARZĄDZENIE Nr 85/2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 24 września 2004 r.

  w sprawie zasad ustanawiania i oceny realizacji celów jakościowych, ustalonych zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 : 2000

  Na podstawie art.30 ust. 1 i art.33 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)

  zarządzam, co następuje:

  § 1

  W związku z wdrożeniem systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Polanicy Zdroju zatwierdzam zasady ustanawiania i oceny realizacji celów jakościowych, realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu.

  § 2

  Zasady stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

  § 3

  Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi do spraw jakości.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki

   

  Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta
  z dnia 24.09.2004 r.Nr 85/2004

  ZASADY USTANAWIANIA I OCENY REALIZACJI
  CELÓW JAKOŚCIOWYCH

  W związku z certyfikacją systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim ustalam, co następuje:

  1. Przyjmuje się jeden rok w przedziale maj - maj jako okres rozliczeniowy celów jakościowych.
  2. W kwietniu -Pełnomocnik do spraw jakości zobowiązuje poszczególne komórki organizacyjne (samodzielne stanowiska pracy) do złożenia wcześniej dostarczonego " wykazu celów jakościowych " - wzór formularza w załączeniu - który winien zawierać:
  - sprawozdanie z realizacji celów za okres poprzedni (poz.4 wykazu)
  - propozycje celów jakościowych na okres następny, w formie wariantowej.
  3. W maju - Pełnomocnik do spraw jakości dokonuje oceny i weryfikacji otrzymanych sprawozdań i propozycji celów jakościowych na okres następny (od maja bieżącego roku do końca kwietnia następnego roku).
  4.W czerwcu - Pełnomocnik do spraw jakości przedstawia wyniki swej pracy (ocena realizacji celów za okres poprzedni wraz z przygotowaniem propozycji na następny okres rozliczeniowy) kierownictwu Urzędu do wiadomości i akceptacji w ramach przeglądu zarządzania.


  ZARZĄDZENIE  NR 86 /2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 27 września 2004 roku

  w sprawie : rezygnacji z pierwokupu

  Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku, nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 25, 109 i 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2000 r. Nr 46 póz. 543 z późniejszymi zmianami

  zarządzam, co następuje

  §1

  rezygnuję z pierwokupu nie zabudowanej działki nr 28/1 o pow. 432 m2 obręb Nowy Wielisław AM-1, położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Bolesława Prusa, stosownie do zawartej warunkowej umowy sprzedaży Rep.A-11128/2004 z dnia 17 września 2004 roku.

  §2

  Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Polanicy Zdroju.

  §3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


  ZARZĄDZENIE NR 87 /2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 21 września 2004 roku

  w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) art. 13. ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 roku, Nr 46 poz. 543), Uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju nr V/36/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawią na okres dłuższy niż trzy lata (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 34 z 2003 r. poz. 880) , uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju nr Vl/44/2003 z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie ustanowienia uprawnień na rzecz nabywców nieruchomości oraz zwolnienia Burmistrza Miasta Polanica Zdrój z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu (Dz.Urz. Woj. Doln. Nr 44 z 2003 r. poz. 1056)

  zarządzam, co następuje

  §1

  Przeznacza się do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości z zasobu nieruchomości gminnych :
  1)  lokal mieszkalny nr 6 wraz z udziałem 62/1000 części we współużytkowaniu wieczystym gruntu, stanowiącego działkę nr 91/8 o powierzchni 506 m2 obręb Centrum AM-2, przy ul. Bystrzyckiej 19 w Polanicy Zdroju,
  2)  lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem 2011/10000    części we współwłasności gruntu, stanowiącego działkę nr 577/1 o powierzchni 1531 m2 obręb Centrum AM-8 przy ul. Bystrzyckiej 20 w Polanicy Zdroju,
  3)  lokal mieszkalny nr 7 wraz z udziałem 653/10000 części we współużytkowaniu wieczystym gruntu, stanowiącego działkę nr 125/1 o pow. 613 m2 obręb Centrum AM-2 przy ul. Bystrzyckiej 35 w Polanicy Zdroju
  4)  lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem 24/100 części we współużytkowaniu wieczystym gruntu, stanowiącego działkę nr 125/2 o pow. 919 m2 obręb Centrum AM-2 przy ul. Bystrzyckiej 35a w Polanicy Zdroju
  5) lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem 528/1000 części we współwłasności gruntu stanowiącego działki nr 457 i 458/1 o łącznej pow.1125 m2 obręb Centrum AM-10 przy ul. Kochanowskiego 2 w Polanicy Zdroju
  6) lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem 472/1000 części we współwłasności gruntu stanowiącego działki nr 457 i 458/1 o łącznej pow. 1125 m2 obręb Centrum AM-10 przy ul. Kochanowskiego 2 w Polanicy Zdroju
  7)  lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem 12/100 części we współwłasności gruntu stanowiącego działkę nr 452/2 o powierzchni 837 m2 obręb Centrum AM-9 przy ul. Wojska Polskiego 35 w Polanicy Zdroju
  8)  lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem 56/1000 części we współużytkowaniu wieczystym gruntu stanowiącego działkę nr 91/6 o pow. 519 m2 obręb Centrum AM-2 przy ul. Lipowej 4 w Polanicy Zdroju
  9)  lokal mieszkalny nr 4 wraz z udziałem 101/1000 części we współużytkowaniu wieczystym gruntu stanowiącego działkę nr 91/6 o pow. 519 m2 obręb Centrum AM-2 przy ul. Lipowej 4 w Polanicy Zdroju
  10) lokal użytkowy nr 5 wraz z udziałem 19/100 części we współużytkowaniu wieczystym gruntu stanowiącego działkę nr 85/11 o pow. 612 m2 obręb Centrum AM-2 przy ul. Lipowej 3 w Polanicy Zdroju
  11) lokal  mieszkalny  nr 7 wraz z  udziałem  791/10000 części we współużytkowaniu wieczystym gruntu stanowiącego działkę nr 210/8 o pow. 862 m2 obręb Centrum AM-6 przy ul. Kilińskiego 1 w Polanicy Zdroju
  12) lokal mieszkalny nr 8 wraz z udziałem 94/1000 części we współwłasności gruntu stanowiącego działkę nr 400 o pow. 4509 m2 obręb Stary Zdrój AM-10 przy ul. Rybnej 8 w Polanicy Zdroju
  13) lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem 5234/10000 części we współużytkowaniu wieczystym gruntu stanowiącego działkę nr 104 o pow. 672 m2 obręb Nowy Zdrój AM-5 przy ul. Słowackiego 3 w Polanicy Zdroju
  14) lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem 286/1000 części we współużytkowaniu wieczystym gruntu stanowiącego działkę nr 86/1 o pow. 1330 m2 obręb Nowy Zdrój AM-1 przy ul. Mickiewicza 2 w Polanicy Zdroju
  15) lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem 35/100 części we współużytkowaniu wieczystym gruntu stanowiącego działkę nr 78/1 o pow.2505 m2 obręb Nowy Zdrój AM-2 przy ul. Widok 6 w Polanicy Zdroju
  16) lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem 381/1000 części we współużytkowaniu wieczystym gruntu stanowiącego działkę nr 107/2 o pow. 576 m2 obręb Nowy Wielisław AM-2 przy ul. Kościuszki 5 w Polanicy Zdroju
  17) lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem 351/1000 części we współużytkowaniu wieczystym gruntu stanowiącego działkę nr 107/2 o pow. 576 m2 obręb Nowy Wielisław AM-2 przy ul, Kościuszki 5 w Polanicy Zdroju
  18) 100/100 części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr 78/1 o pow.   835 m2 w obrębie Centrum AM-2, przy ul. Bystrzyckiej w Polanicy Zdroju
  19) 100/100 części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki nr 112/1 o pow. 1,1433 ha , nr 112/2 o pow. 259 m2 i nr 114/3 o pow. 5879 m2 w obrębie Nowy Zdrój AM-6, przy ul. Sportowej 9, 7 i 6 w Polanicy Zdroju
  opisane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

  §2

  Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - póz. 1, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 i 17 wykazu, stanowi 1% ceny gruntu za wyjątkiem pierwszej opłaty, która wynosi 15 % ceny.
  Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - póz. 10, stanowi 3 % ceny gruntu za wyjątkiem pierwszej opłaty, która wynosi 25 % ceny . Pierwsza opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnoszona jest do dnia zawarcia umowy notarialnej, a następne do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, z góry. Aktualizacja opłat rocznych nie może następować częściej niż 1 raz w roku.

  §3

  Kosztami związanymi z opracowaniem dokumentacji nieruchomości niezbędnej przy jej zbyciu zostaną obciążeni nabywcy nieruchomości.

  §4

  Wykonanie   zarządzenia   powierza   się   Inspektorowi   ds.   Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju.

  §5

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki

  Załącznik nr 1 do powyższego zarządzenia


  ZARZĄDZENIE  NR 88 /2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 28 września 2004 roku

  w sprawie : przeznaczenia nieruchomości do zbycia

  Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku, nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami)

  zarządzam, co następuje

  §1

  Przeznaczam do zbycia niżej wymienione lokale położone w Polanicy Zdroju
  przy ulicy :
  1) Harcerskiej 4 - lokal mieszkalny nr 11, najemca Pani Teresa Jurczuk

  §2

  Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Polanicy Zdroju.

  §3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


  ZARZĄDZENIE Nr 89/2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 28 września 2004 r.

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004.

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z póz. zm.) oraz art. 128 ust. l pkt. l i ust. 2 pkt. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148) oraz § 9 Uchwały Rady Miejskiej nr XVII/! 18/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r.

  zarządzam, co następuje:

  §1

  Wprowadza się zmiany w budżecie miasta na rok 2004 wg załącznika nr 1.

  §2

  Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

  §3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


  ZARZĄDZENIE  NR 90/2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 5 października 2004 roku

  w sprawie : przeznaczenia nieruchomości do zbycia

  Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku, nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami)

  zarządzam, co następuje

  §1

  Przeznaczam do zbycia niżej wymienione lokale położone w Polanicy Zdroju przy ulicy :
  1) Dąbrowskiego 4 - lokal mieszkalny nr 1, najemca Pan Mariusz Redo

  §2

  Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Polanicy Zdroju.

  §3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-10-28 (1006 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·