Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 91/2004 do nr 99/2004


  ZARZĄDZENIE NR 91/2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 5 października 2004 roku

  W Sprawie : przeznaczenia do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) art. 13. ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 roku, Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami), Uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju nr V/36/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawią na okres dłuższy niż trzy lata ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 34 z 2003 r. poz. 880), uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju nr Vl/44/2003 z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie ustanowienia uprawnień na rzecz nabywców nieruchomości oraz zwolnienia Burmistrza Miasta Polanica Zdrój z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu (Dz.Urz. Woj. Doln. Nr 44 z 2003 r. poz. 1056)

  zarządzam, co następuje

  §1

  Przeznacza się do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości z zasobu nieruchomości gminnych :
  1) lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem 1681/10000 części we współużytkowaniu wieczystym   gruntu, stanowiącego działkę nr 323 o powierzchni 976 m2 obręb Centrum AM-8, przy ul. Bystrzyckiej 22 w Polanicy Zdroju,
  2)  lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem 45/100 części we współużytkowaniu wieczystym gruntu, stanowiącego działkę nr 434/8 o powierzchni 430 m2 obręb Stary Zdrój AM-9 przy ul. Zdrojowej 20a w Polanicy Zdroju,
  3) lokal mieszkalny nr 5 wraz z udziałem 1336/10000 części we współużytkowaniu wieczystym gruntu, stanowiącego działkę nr 25 o pow. 613 m2 obręb Sokołówka AM-1 przy ul. Kruczkowskiego 7 w Polanicy Zdroju
  opisane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

  §2

  Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - poz.1, 2 i 3 wykazu, stanowi 1% ceny gruntu za wyjątkiem pierwszej opłaty, która wynosi 15 % ceny + podatek VAT.
  Pierwsza opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnoszona jest do dnia zawarcia umowy notarialnej, a następne do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, z góry.
  Aktualizacja opłat rocznych nie może następować częściej niż 1 raz w roku.

  §3

  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu wynikające z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, składają wnioski w terminie do 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu .

  §4

  Kosztami związanymi z opracowaniem dokumentacji nieruchomości niezbędnej przy jej zbyciu zostaną obciążeni nabywcy nieruchomości.

  §5

  Wykonanie   zarządzenia   powierza   się   Inspektorowi   ds.   Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju.

  §6

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty

   

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki

   

  Załącznik nr 1 do powyższego zarządzenia


  ZARZĄDZENIE  NR 92/2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 11 października 2004 roku

  w sprawie : określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu

  Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku, nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami)

  zarządzam, co następuje

  §1

  Określam warunki ogłoszenia l przetargu ustnego nieograniczonego na
  sprzedaż nieruchomości w Polanicy Zdroju przy ulicy :
  1) Owczej - działka nr 312/9 o pow. 596 m2 obręb Centrum AM-7
  a) termin                  - 19 listopada 2004 roku, godz. 10.00
  b) cena wywoławcza       - 23.000,00 zł + VAT
  c) wadium               - 20 % ceny wywoławczej

  §2

  Określam warunki ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Polanicy Zdroju przy ulicy :
  1) Krasińskiego, działka nr 126 o pow. 664 m2 obręb Nowy Zdrój AM-6
  a) termin                  - 19 listopada 2004 roku, godz. 10.30
  b) cena wywoławcza       - 15.800,00 zł + VAT
  c) wadium               - 20 % ceny wywoławczej
  2) Bystrzyckiej, działka nr 434 o pow. 2,3820 ha obręb Centrum AM-8
  a) termin                  - 19 listopada 2004 roku, godz. 11.00
  b) cena wywoławcza       -   114.900,00 zł + podatek VAT
  c) wadium               -  20 % ceny wywoławczej

  §3

  Określam warunki ogłoszenia II przetargu pisemnego, ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Polanicy Zdroju, na sprzedaż Nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy :
  1) Dąbrowskiego 4 - wolny lokal mieszkalny nr 7 o pow. 14,13 m2 wraz z prawem do współużytkowania wieczystego gruntu - działka nr 85/16 o pow. 784 m2 obręb Centrum AM-2, w udziale stanowiącym 364/10000 części
  a) termin                  - 19 listopada 2004 roku, godz. 11.30
  b) cena wywoławcza       - 14.200,00 zł
  c) wadium               - 20 % ceny wywoławczej
  d) kryteria wyboru oferty    - trudne warunki mieszkaniowe oferenta - oferowana cena

  §4

  Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Polanicy Zdroju.

  §5

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


  ZARZĄDZENIE   NR 93 /2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 11 października 2004 roku

  w sprawie : przeznaczenia nieruchomości do 2-letniej dzierżawy

  Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku, nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami)

  zarządzam, co następuje

  §1

  Przeznaczam do 2-letniej dzierżawy grunt gminny o pow. 0,50 ha, stanowiący
  część działki nr 7/3 w obrębie Piekielna Góra, na cele rolne.

  §2

  Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Polanicy Zdroju.

  §3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


  ZARZĄDZENIE Nr 94 /2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 7 października 2004 r

  w sprawie: organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej.

  Na podstawie § 2 Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 74/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. oraz § 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. Nr 154 poz, 1629) - postanawiam, co następuje:

  § 1

  1.Określa się formalne kryteria wyboru kandydatów na stanowisko Dyrektora MBP w Polanicy - Zdroju :
  - wykształcenie wyższe( zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09 marca 1999 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji - Dz.U. Nr 41 poz.419),
  - doświadczenie zawodowe w tym w zakresie kierowania zasobami ludzkimi 2.0kreśla się termin rozpoczęcia postępowania konkursowego na 11 października 2004 r. oraz przewidywany termin zakończenia tego postępowania na 22 listopada 2004 r.

  § 2

  W celu umożliwienia dokonania oceny merytorycznej kandydaci na dyrektora winni złożyć koncepcję funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej przy uwzględnieniu rzeczywistych warunków ekonomicznych najbliższych lat i ewentualne inne propozycje programowe.

  § 3

  1 .Postępowanie konkursowe przeprowadzi oraz dokona oceny przydatności kandydata (ocena merytoryczna) komisja konkursow a, w skład której powołuję:

  1.Krystynę KUNCEWICZ jako Przewodniczącą Komisji
  2.Jacka NOWICKIEGO - członek
  3.Grażynę BILSKĄ   -      "
  4. Mateusza JELLINA -    "

  2. Szczegółowy tryb pracy Komisji określa Regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia.

  § 4

  1 .Uszczegółowione ogłoszenie konkursowe ogłoszone zostanie w prasie regionalnej (po 11.10.2004) w dziennikach:
  -  "Gazeta Wrocławska-Słowo Polskie"
  - " Gazeta Wyborcza - Dolnośląska"
  oraz dodatkowo w tygodniku " Euregio Glacensis"
  2.Ogłoszenia podane zostaną również do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty (tablice ogłoszeń).

  § 5

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki

   

  Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta
  Nr 94/2004 z dnia 7 października 2004 r.

  REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ

  powołanej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Polanicy - Zdroju
  Postanowienia wstępne.
  Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta działa zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. Nr 154 poz. 1629) oraz w oparciu o niniejszy Regulamin.

  II.  Organizacja pracy komisji konkursowej.

  1. Komisja prowadzi postępowanie konkursowe z udziałem co najmniej 3 członków komisji (wymagana przepisami obecność 2/3),
  2. Z posiedzeń komisji sporządzane są protokoły zawierające informacje o przebiegu obrad i podjętych ustaleniach. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie komisji. Protokół jest jawny.
  3. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
  4. Obsługę komisji zapewnia kompleksowo Burmistrz Miasta

  III.   Szczegółowy tryb pracy komisji.

  Do zadań komisji należy:
  1. Określenie kryteriów oceny przydatności ( merytoryczna) kandydatów w formie dokumentu, który winien być dołączony do protokołu z pierwszego posiedzenia komisji.
  2. Stwierdzenie kompletności oraz spełnienia warunków - określonych w ogłoszeniu o konkursie - ofert konkursowych złożonych przez potencjalnych kandydatów,
  3. Dokonanie oceny merytorycznej kandydatów (dopuszczonych do konkursu po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej, o której mowa w pkt. 2),
  4. Ocena merytoryczna dokonywana jest po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami ( w terminach ustalonych przez komisję ),
  5. Podjęcie uchwały o wyłonieniu kandydata na stanowisko dyrektora,
  6. Przekazanie Burmistrzowi Miasta wyników konkursu z dokumentacją

  IV.  Ostateczną decyzję o powołaniu kandydata na stanowisko dyrektora podejmuje Burmistrz Miasta.
   


  ZARZĄDZENIE Nr 95/2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 12 października 2004 r.

  w sprawie powołania Zespołu roboczego do opracowania propozycji do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

  Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) - wzwiązku z opracowywaniem Planu Rozwoju Lokalnego

  zarządzam, co następuje:

  § 1

  W celu przedstawienia propozycji inwestycyjnych gminy w formie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego stanowiącego integralną część Planu Rozwoju Lokalnego, powołuję Zespół roboczy w składzie:
  1 .Tadeusz PUTEK   -     Przewodniczący Zespołu
  2. Alina Strzelbicka   -      członek
  3. Grażyna Tomaszewska  - "
  4. Jacek Tyniec      -         "
  5. Marek Mazurkiewicz   -     "
  6. Dariusz Kłonowski    -       "
  7.Teresa Pituła -        "
  8. Elżbieta Żylińska -    "

  § 2

  Propozycje merytoryczne wraz z szacunkowymi wartościami Zespół przedstawi w formie zbiorczej do 29 października 2004 r.

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


  ZARZĄDZENIE NR 96 /2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 19 października 2004 roku

  w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 roku Nr 13, póz. 74 z późniejszymi zmianami) art. 13. ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 roku, Nr 46 póz. 543 z późniejszymi zmianami ), Uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju nrV/36/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawią na okres dłuższy niż trzy lata ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 34 z 2003 r. poz. 880), uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju nr Vl/44/2003 z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie ustanowienia uprawnień na rzecz nabywców nieruchomości oraz zwolnienia Burmistrza Miasta Polanica Zdrój z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu ( Dz.Urz. Woj. Doln. Nr 44 z 2003 r. póz. 1056)

  zarządzam, co następuje

  §1

  Przeznacza się do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości z zasobu nieruchomości gminnych :
  1)  100/100 części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej działkę nr 322/1 o powierzchni 508 m2 obręb Centrum AM-8, przy ul. Bystrzyckiej w Polanicy Zdroju,
  2)  100/100 części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej działkę nr 409/7 o powierzchni 409 m2 obręb Centrum AM-8 przy ul. Hutniczej w Polanicy Zdroju,
  3)  100/100 części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej działkę nr 408/1 o pow. 1515 m2 obręb Stary Zdrój AM-11 przy ul. Wiejskiej w Polanicy Zdroju
  opisane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

  §2

  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu wynikające z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, składają wnioski w terminie do 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

  §3

  Kosztami związanymi z opracowaniem dokumentacji nieruchomości niezbędnej przy jej zbyciu zostaną obciążeni nabywcy nieruchomości.

  §4

  Wykonanie   zarządzenia   powierza   się   Inspektorowi   ds.   Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju.

  §5

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki

   


  ZARZĄDZENIE Nr 97 /2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 18 października 2004 r.

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004.

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z póz. zm.) oraz art.128 ust. l pkt. l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148)

  zarządzam, co następuje:

  §1

  Wprowadza się zmiany w budżecie miasta na rok 2004 wg załącznika nr l.

  §2

  Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

  §3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki

   


  ZARZĄDZENIE NR 98/2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 25 października 2004 roku

  w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) art. 13. ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 , art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.. Dz.U. z 2000 roku, Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami),

  zarządzam, co następuje

  §1

  Przeznacza się do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości z zasobu nieruchomości  gminnych,  na  rzecz użytkownika wieczystego,  w trybie bezprzetargowym
  1)  100/100 części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr 265/1 o pow. 1622 m2 obręb Centrum AM-7, przy ul. Wojska Polskiego 5-13 w Polanicy Zdroju,
  2)  100/100 części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr 265/6 o pow. 2119 m2 obręb Centrum AM-7 przy ul. Łąkowej 7 i 9 w Polanicy Zdroju,
  3)  100/100 części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr 265/36 o pow. 2155 m2 obręb Centrum AM-7 przy ul. Łąkowej 3 i 5 w Polanicy Zdroju
  4)  100/100 części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr 265/43 o pow. 15349 m2 obręb Centrum AM-7 przy ul. Łąkowej 13-21 i 25 w Polanicy Zdroju
  5)  100/100 części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej działkę nr 265/37 o pow. 88 m2 obręb Centrum AM-7 przy ul. Łąkowej w Polanicy Zdroju.
  6)  100/100 części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr 467/3 o pow. 3789 m2 obręb Centrum AM-10 przy ul. Fabrycznej 3I-3V w Polanicy Zdroju
  7)  100/100 części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej działkę nr 467/4 o pow. 164 m2 obręb Centrum AM-10 przy ul. Fabrycznej w Polanicy Zdroju.
  8)  100/100 części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej działkę nr 467/10 o pow. 312 m2 obręb Centrum AM-10 przy ul. Fabrycznej w Polanicy Zdroju
  9)  100/100 części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr 574/2 o pow. 7143 m2 obręb Centrum AM-10 przy ul. Spółdzielców 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 w Polanicy Zdroju
  opisane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

  §2

  Kosztami związanymi z opracowaniem dokumentacji nieruchomości niezbędnej przy jej zbyciu zostaną obciążeni nabywcy nieruchomości.

  §3

  Wykonanie   zarządzenia   powierza   się   Inspektorowi   ds.   Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju.

  §4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki

  Załaczik nr 1 do powyższego zarządzenia >>>> (49 KB) format pdf


  ZARZĄDZENIE NR 99 /2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 25 października 2004 roku

  w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) art. 13. ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.. Dz.U. z 2000 roku, Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami ), Uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju nr V/36/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawią na okres dłuższy niż trzy lata (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 34 z 2003 r. poz. 880 ), uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju nr Vl/44/2003 z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie ustanowienia uprawnień na rzecz nabywców nieruchomości oraz zwolnienia Burmistrza Miasta Polanica Zdrój z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu (Dz.Urz. Woj. Doln. Nr 44 z 2003 r. poz. 1056)

  zarządzam, co następuje

  §1

  Przeznacza się do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości z zasobu nieruchomości gminnych :
  1)  100/100 części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej działkę nr 130/10 o pow. 948 m2 obręb Centrum AM-4, przy ul. Opałowej w Polanicy Zdroju,
  2)  100/100 części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej działkę nr 130/11 o pow. 958 m2 obręb Centrum AM-4 przy ul. Opałowej w Polanicy Zdroju,
  3)  100/100 części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej działkę nr 130/12 o pow. 940 m2 obręb Centrum AM-4 przy ul. Opałowej w Polanicy Zdroju
  4)  100/100 części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej działkę nr 130/13 o pow. 983 m2 obręb Centrum AM-4 przy ul. Opałowej w Polanicy Zdroju
  5)  100/100 części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej działkę nr 130/14 o pow. 833 m2 obręb Centrum AM-4 przy ul. Berylowej w Polanicy Zdroju
  6)  100/100 części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej działkę nr 130/15 o pow. 833 m2 obręb Centrum AM-4 przy ul. Berylowej w Polanicy Zdroju
  7)  100/100 części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej działkę nr 130/16 o pow. 833 m2 obręb Centrum AM-4 przy ul. Berylowej w Polanicy Zdroju.
  opisane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

  §2

  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu wynikające z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, składają wnioski w terminie do 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu .

  §3

  Kosztami związanymi z opracowaniem dokumentacji nieruchomości niezbędnej przy jej zbyciu zostaną obciążeni nabywcy nieruchomości.

  §4

  Wykonanie   zarządzenia   powierza   się   Inspektorowi   ds.   Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju.

  §5

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki

  Załącznik nr1 do powyższego zarządzenia


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-11-03 (1078 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·