Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr Zmian - pierwsze półrocze 2005 roku


 • 11.01.2005 - Zamieszczono  na stronie głowej obwieszczenie dot. publicznego wglądu w uproszczony plan urządzenia lasu sporządzony dla lasów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „DENDRO-EKO” z Opola  >>>>
 • 13.01.2005 - Zamieszczono  na stronie głowej obwieszczenie Burmistrz Miasta Polanica Zdrój,  zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie lokalizacyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące budowę kolektora kanalizacji sanitarnej oraz przepompownię ścieków sanitarnych w Polanicy Zdroju. >>>>
 • 18.01.2005 - Zamieszczono  na stronie główej obwieszczenie Burmistrz Miasta Polanica Zdrój dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego TERENU POŁOŻONEGO W POLANICY ZDROJU W REJONIE ULICY B. GŁOWACKIEGO >>>>
 • 19.01.2005 - Usunięto ze strony główej i przeniesiono do archiwum obwieszczenie Burmistrza Miasta dot. zakończonego postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące rekultywację istniejącego wysypiska odpadów komunalnych
  w Polanicy Zdroju  >>>>
 • 19.01.2005 - Usunięto ze strony główej i przeniesiono do archiwum obwieszczenie Burmistrza Miasta dot. zakończonego postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego wykonanie dróg i chodników osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym w obrębie ulic: Staffa, Stachury, Hłaski, Orkana, Baczyńskiego w Polanicy Zdroju >>>>
 • 19.01.2005 - Usunięto ze strony główej i przeniesiono do archiwum obwieszczenie Burmistrza Miasta dot. zakończonego postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące budowę wodociągu zasilającego część miasta w obrębie ul. Dębowej w Polanicy Zdroju >>>>
 • 19.01.2005 - Usunięto ze strony główej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie dot. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Bystrzyckiej, stanowiącej prawo wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 78/1 o pow. 835 m2, obręb Centrum AM-7 >>>>
 • 19.01.2005 - Usunięto ze strony główej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie dot. rokowań ograniczonych, na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 4, stanowiącej lokal mieszkalny nr 7 >>>>
 • 19.01.2005 - Usunięto ze strony główej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie dot. rokowań nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Krasińskiego, stanowiącej grunt nie zabudowany, oznaczony numerem geodezyjnym nr 126 >>>>
 • 19.01.2005 - Zamieszczono sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica Zdrój od ostatniej sesji do 2 grudnia 2004 r. >>>>
 • 19.01.2005 - Zamieszczono sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica Zdrój od ostatniej sesji do 30 grudnia 2004 r. >>>>
 • 24.01.2005 - Zamieszczono zarządzenia Burmistrza Miasta od numeru 100/2004 do 110/2004 >>>> oraz od numeru 111/2004 do 122/2004 >>>>
 • 24.01.2005 - Zamieszczono zarządzenia Burmistrza Miasta od numeru 01/2005 do 06/2005 >>>>
 • 25.01.2005 - Zamieszczono uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2004 r od numeru XXVII/207/2004 do XXVII/211/2004 >>>>
 • 26.01.2005 - Zamieszczono na strone głównej informnacje Burmistrza Miasta dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>>
 • 26.01.2005 - W bloku GOSOPODARKA w dziale budżet zamieszczono uchwałę budżetową na rok 2005. >>>>
 • 26.01.2005 - Zamieszczono zarządzenie Burmistrza Miasta numer 07/2005 >>>> 
 • 26.01.2005 - Zamieszczono protokół z sesji XXV Rady Miejskiej z dnia 16 listopada 2004 r >>>>
 • 04.02-2005 - Zamieszczono ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. otwartego konkursu ofert >>>>
 • 04.02.2005 - Zamieszczono ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. przetargu nieograniczonego na  prowadzenie bieżącej eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego na teranie Polanicy Zdroju >>>>
 • 04.02.2005 - Zamieszczono zarządzenia Burmistrza Miasta od numeru 08/2005 do 12/2005 >>>>
 • 04.02.2005 - Zamieszczono informacje oraz wniosek  do pobrania dot. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wzór oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych >>>>
 • 08.02.2005 - Zamieszczono ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie miasta Polanica Zdrój „ >>>>
 • 08.02.2005 - Zamieszczono wzory wnosków do pobrania dot. podatków (od nieuruchomości, rolnego, leśnego) >>>>
 • 09.02.2005 - Zamieszczono uchwały Rady Miejskiej z dnia 2 grudnia 2004 r od numeru XXVI/200/2004 do XXVI/206/2004 >>>>
 • 09.02.2005 - Zamieszczono protokół z sesji XXVI Rady Miejskiej z dnia 2 grudnia 2004 r >>>>
 • 09.02.2005 - Zamieszczono protokół z sesji XXVII Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2004 r >>>>
 • 10.02.2005 - Zamieszczono informacje dot. ulgi ekologicznej >>>>  
 • 17.02.2005 - Zamieszczono informacje dot. możliwości otrzymania stypendium przez uczniów zamieszkałych na terenie miasta Polanica Zdrój >>>>
 • 18.02.2005 - Usunięto ze strony główej i przeniesiono do archiwum informacji  informnacje Burmistrza Miasta dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>>
 • 21.02.2005 - Zamieszczono plany pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji na 2005 rok >>>>
 • 23.02.2005 - Zamieszczono sprawozdanie z działaności Burmistrza Miasta do dnia 24 stycznia 2005 r. >>>>
 • 23.02.2005 - Zamieszczono uchwały Rady Miejskiej z sesji XXVIII, która odbyła się w dniu 27 stycznia 2005 roku >>>>
 • 24.02.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. przetargu nieograniczonego na  prowadzenie bieżącej eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego na teranie Polanicy Zdroju >>>> 
 • 25.02.2005 - Zamieszczono ogłoszenie dot. wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie bieżącej ekspolatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie misata Polanica Zdrój  >>>>
 • 25.02.2005 - Zamieszczono zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 13/2005 do nr 19/2005  >>>>
 • 01.03.2005 - Zamieszczono sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta przedstawione na sesji w dniu 28 lutego 2005 r.  >>>>
 • 01.03.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszenie przetargowe dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Zdrojowej, stanowiącej grunt oznaczony numerem geodezyjnym 115/6 >>>>
 • 01.03.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informację dot. mozliwości zapoznania się z projektem uproszczonego planu urządzenia lasu komunalnego >>>>
 • 01.03.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacę dot. wszczętego postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę kolektora kanalizacji sanitarnej oraz przepompownię ścieków sanitarnych w Polanicy Zdroju. >>>>
 • 11.03.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie miasta Polanica Zdrój„ >>>>
 • 11.03.2005 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie dot. zakończonego postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę wodociągu zasilającego strefę miasta w rejonie ul. Dębowej współpracującego ze zbiornikiem wyrównawczym w rejonie ul. Piastowskiej w Polanicy Zdroju. >>>>
 • 11.03.2005 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie dot.wszczęcia postępowania lokalizacyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę, dobudowę odrębnego wejścia z wiatrołapem do segmentu dydaktycznego "C" Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy Zdroju. >>>>
 • 14.03.2005 - Zamieszczono uchwały od nr XXIX/218/2005 do nr XXIX/227/2005 podjęte dnia 28 lutego 2005 roku >>>>
 • 15.03.2005 - Zmienoniono wpisy w dziale Organizacja Urzędu usunięto wpis dot. radcy prawnego mgr Jolanty Mikrut - Musiał  oraz poprawiono wpis dot. komendanta straży miejskiej - obowiązki pełni obecnie Andrzej Kuś wcześniej komendatem był Jerzy Kozakiewicz. >>>>
 • 16.02.2005 - Zamieszczono protokół z sesji XXVIII Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2005 r >>>>
 • 18.03.2005 - Zamieszczono na stronie głównej ogłosznie dot. pretargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie projektu budowlanego dróg osiedlowych w rejonie ulicy K. I. Gałczyńskiego w Polanicy Zdroju” >>>>
 • 18.03.2005 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie dot.wszczęcia postępowania lokalizacyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę rurociągu przesyłowego wody >>>>
 • 18.03.2005 - Zamieszczono ogłoszenie dot. wyniku postępowanie przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: ” Remont cząstkowy nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta Polanica Zdrój” >>>>
 • 21.03.2005 - Zamieszczono ogłoszenie na stronie głownej Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot. rokowań nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Bystrzyckiej >>>>
 • 21.03.2005 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Polanicy Zdroju przy ulicy Zdrojowej 40 >>>>
 • 21.03.2005 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Polanicy Zdroju przy ulicy Zdrojowej >>>>
 • 22.03.2005 - Zamieszczono ogłoszenie z Przedszkola Publicznego nr 1 w Polanicy Zdroju dot. przyjmowania zapisów dzieci w wieku od 1,5 r.ż do 5 r.ż. na rok 2005/2006 >>>> 
 • 22.03.2005 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie dot. zakończonego postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę trasy spacerowej "CORSO" nad rzeką Bystrzycą Dusznicką w Polanicy Zdroju wraz z jej oświetleniem >>>>
 • 24.03.2005 - Usunięto ze strony jednostki organizacyjne >>>> następujące informacje: "Przedszkole Publiczne Nr 2 z Grupą Żłobkową - Dyr. mgr Gabriela Tyburska, tel. 074 8681154,  ul. Matuszewskiego 10.
  • Forma organizacyjna - Jednostka budżetowa
  • Uchwała o utworzeniu (nr, data, organ wydający,  tytuł uchwały) - Uchwała Rady Miejskiej Nr 239/ XXXIX /94 z 14 kwietnia 1994 r. w/s utworzenia placówki przedszkolnej z grupą żłobkową 
  • Uchwała nadająca Statut, regulamin - § 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr 239/ XXXIX /94 z 14 kwietnia 1994 r. w/s utworzenia placówki przedszkolnej z grupą żłobkową  
  • Upoważnienie/pełnomocnictwo dla kierownika jednostki - Dyr. Gabriela Tyburska, Uchwała Zarządu Miejskiego z 4 lipca 2002 r. Nr 93/2002"

  Przedszkole zostało zlikwidowane na mocy  uchwały  Nr XVII/ 114 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r . >>>>

 • 24.03.2005 - Zmieniono na podstronie jednostki organizacyjne  informację dot. Dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej, uprzednio funkcję dyrektora pełniła pani Maria Zwierzyńska obecnie funkcję tę pełni pani Beata Szewczyk >>>>, w związku z tym usunięto następującą informację "Dyr. Maria Zwierzyńska, Powołanie z 1 kwietnia 1980 r. przez Naczelnika Miasta (Akt pow. Nr 104/80 z 3.04.1980 r).

 • 07.04.2005 - Zamieszczono uchwały od nr XXX/228/2005 do nr XXX/232/2005 podjęte dnia 31 marca 2005 roku >>>>
 • 07.04.2005 - Zamieszczono protokół z sesji XXIX Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2005 r >>>>
 • 07.04.2005 - Wprowadzono w bloku Gospodarka w dziale Budżet spis 3 uchwał  zmieniających budżet Gminy na 2005 rok >>>>
 • 13.04.2005 - Wprowadzono ogłoszenie dot. wyniku postępowanie przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Wykonanie projektu budowlanego dróg osiedlowych w rejonie ulicy K. I. Gałczyńskiego w Polanicy Zdroju  >>>>
 • 18.04.2005 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica Zdrój na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Sportowej 6, 7 i 9 >>>>
 • 19.04.2005 - Zamieszczono zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 20/2005 do nr 30/2005  >>>>
 • 19.04.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Arhiwum ogłoszeń obwieszczenie dot.wszczęcia postępowania lokalizacyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę, dobudowę odrębnego wejścia z wiatrołapem do segmentu dydaktycznego "C" Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy Zdroju. >>>>
 • 19.04.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Arhiwum ogłoszeń obwieszczenie dot. zakończonego postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę wodociągu zasilającego strefę miasta w rejonie ul. Dębowej współpracującego ze zbiornikiem wyrównawczym w rejonie ul. Piastowskiej w Polanicy Zdroju. >>>>
 • 19.04.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Arhiwum ogłoszeń obwieszczenie dot.wszczęcia postępowania lokalizacyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę rurociągu przesyłowego wody >>>>
 • 19.04.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Arhiwum ogłoszeń obwieszczenie dot. zakończonego postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę trasy spacerowej "CORSO" nad rzeką Bystrzycą Dusznicką w Polanicy Zdroju wraz z jej oświetleniem >>>>
 • 19.04.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Arhiwum przetargów ogłosznie dot. pretargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie projektu budowlanego dróg osiedlowych w rejonie ulicy K. I. Gałczyńskiego w Polanicy Zdroju” >>>>
 • 19.04.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Arhiwum informacji informację Burmistrza Miasta w sprawie: form pomocy Agencji Rozwoju Regionalnego "AGROREG S.A." dla przedsiębiorców >>>>
 • 19.04.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Arhiwum informacji  wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej >>>>
 • 20.04.2005 - Zamieszczono sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta przedstawione na sesji w dniu 31 marca  2005 r. >>>>
 • 25.04.2005 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe pn.„Wykonanie projektu budowlanego obejmującego wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenach dzielnic: Sokołówka i Nowy Wielisław w Polanicy Zdroju - ETAP II”  >>>>
 • 04.05.2005 - Zamieszczono uchwały Rady Miejskiej od nr XXXI/233/2005 do nr XXXI/235/2005 podjęte dnia 27 kwietnia 2005 roku >>>>
 • 04.05.2005 - Zamieszczono sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta przedstawione na sesji w dniu 27 kwietnia  2005 r. >>>>
 • 04.05.2005 - Zamieszczono protokół z sesji XXX/2005 Rady Miejskiej z dnia 31 marca  2005 r. >>>>
 • 04.05.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Arhiwum informacji informację dot. możliwości otrzymania stypendium przez uczniów zamieszkałych na terenie miasta Polanica Zdrój >>>>
 • 04.05.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Arhiwum przetargów ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Polanicy Zdroju przy ulicy Zdrojowej 40 >>>>
 • 04.05.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Arhiwum przetargów ogłoszenie Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot. rokowań nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Bystrzyckiej >>>>
 • 04.05.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Arhiwum informacji ogłoszenie z Przedszkola Publicznego nr 1 w Polanicy Zdroju dot. przyjmowania zapisów dzieci w wieku od 1,5 r.ż do 5 r.ż. na rok 2005/2006 >>>>
 • 04.05.2005 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot. ogłoszenia II przetargu nioegraniczonego nieruchomości położonych w Polanicy Zdroju przy ulicy Zdrojowej 40 >>>>
 • 05.05.2005 - Zamieszczono zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 31/2005 do nr 36/2005 >>>>
 • 16.05.2005 - Zamieszczono protokół z sesji XXXI/2005 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia  2005 r >>>> 
 • 17.05.2005 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.:
  „Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Centrum Kultury – ul. Lipowa 2 w Polanicy Zdroju”   >>>>
 • 18.05.2005 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot. pierwszego przetargu ustnego ograniczonego, na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Harcerskiej 4, >>>>
 • 18.05.2005 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot.  pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Bystrzyckiej >>>>
 • 18.05.2005 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot .pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Zdrojowej - Parkowej >>>>
 • 25.05.2005 -  Zamieszczono ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego ma zadanie pn.: „Ratowanie pomnika przyrody (grupy różaneczników) rosnącego na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju”.  >>>>
 • 27.05.2005 -  Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Arhiwum przetargów ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Polanicy Zdroju przy ulicy Zdrojowej >>>>
 • 27.05.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Arhiwum przetargów ogłoszenie przetargowe pn.„Wykonanie projektu budowlanego obejmującego wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenach dzielnic: Sokołówka i Nowy Wielisław w Polanicy Zdroju - ETAP II”  >>>>
 • 30.05.2005 - Zamieszczono w bloku Gospodarka w dziale Budżet  sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok >>>>
 • 01.06.2005 - Zamieszczono ogłoszenie Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot.  rokowań nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Zdrojowej, stanowiącej działkę nr 115/6 o pow. 3,0358 ha   >>>> 
 • 02.06.2005 - Zamieszczono zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 37/2005 do nr 45/2005 >>>>   
 • 03.06.2005 - Zamieszczono ogłoszenie Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot. wszczęcia przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: "IZOLACJA PIONOWA I ODWODNIENIE BUDYNKU INTERNATU R.S.T. W POLANICY-ZDROJU" >>>>
 • 03.06.2005 - Zamieszczono ogłoszenie Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot.wszczęcia przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Odbudowa i modernizacja drogi w ul. Bema w Polanicy Zdroju - etap II, droga asfaltowa działka nr 131 i 216 obręb Nowy Wielisław" >>>>
 • 03.06.2005 - Zamieszczono ogłoszenie o wyniku postepowaniana na wykonanie zadania pn.: "Wykonanie projektu budowlanego obejmującego wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenach dzielnic: Sokołówka i Nowy Wielisław w Polanicy Zdroju - ETAP II" >>>>
 • 06.06.2005 -  Wprowadzono w bloku Gospodarka w dziale Budżet uchwałę nr XXXII/238/2005 zmieniającą budżet Gminy na 2005 rok >>>>
 • 07.06.2005 - Zamieszczono uchwały Rady Miejskiej od nr XXXII/236/2005 do nr XXXII/242/2005 podjęte dnia 30 maja 2005 roku >>>>
 • 08.06.2005 - Zamieszczono oświadczenia majątkowe: Wiceburmistrza, Skarbnika, Sekretarza , Przewodnoiczącego Rady Miejskiej oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych >>>>
 • 15.06.2005 - Zamieszczono oświadczenia majątkowe 14 rdnych Gminy Polanica-Zdrój >>>>
 • 16.06.2005 - Usunięto  ze strony głównej głoszenie o wyniku postepowaniana na wykonanie zadania pn.: "Wykonanie projektu budowlanego obejmującego wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenach dzielnic: Sokołówka i Nowy Wielisław w Polanicy Zdroju - ETAP II" i przeniesiono do archiwum ogłoszeń >>>> oraz do bloku GOSPODARKA - działu Wyniki postepowań .>>>>
 • 16.06.2005 - Zamieszczono ogłoszenie o wyniku postepowaniana na wykonanie zadania pn.:  Ratowanie pomnika przyrody (grupy różaneczników) rosnącego na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego w Polanicy-Zdroju” >>>>
 • 17.06.2005 - Prezeniesiono ze strony głownej do Archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot. ogłoszenia II przetargu nioegraniczonego nieruchomości położonych w Polanicy Zdroju przy ulicy Zdrojowej 40 >>>>
 • 17.06.2005 - Prezeniesiono ze strony głownej do Archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.:
  „Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Centrum Kultury – ul. Lipowa 2 w Polanicy Zdroju”   
  >>>>
 • 17.06.2005 - Prezeniesiono ze strony głownej do Archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Ratowanie pomnika przyrody (grupy różaneczników) rosnącego na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju”.  >>>>
 • 23.06.2005 - Prezeniesiono ze strony głównej do Archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica Zdrój na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Sportowej 6, 7 i 9 >>>>
 • 23.06.2005 - Prezeniesiono ze strony głównej do Archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot. pierwszego przetargu ustnego ograniczonego, na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Harcerskiej 4, >>>>
 • 23.06.2005 - Prezeniesiono ze strony głównej do Archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot.  pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Bystrzyckiej >>>>
 • 23.06.2005 - Prezeniesiono ze strony głównej do Archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot .pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Zdrojowej - Parkowej >>>>
 • 24.06.2005 - Zamieszczono załącznik do uchwały nr XXXI/235/2005 >>>>
 • 24.06.2005 - Zamieszczono zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 46/2005 do nr 54/2005 >>>>
 • 24.06.2005 - Prezeniesiono ze strony głównej do Archiwum przetargów ogłoszenie Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot. wszczęcia przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: "IZOLACJA PIONOWA I ODWODNIENIE BUDYNKU INTERNATU R.S.T. W POLANICY-ZDROJU" >>>>
 • 24.06.2005 - Prezeniesiono ze strony głównej do Archiwum przetargów ogłoszenie Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot.wszczęcia przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Odbudowa i modernizacja drogi w ul. Bema w Polanicy Zdroju - etap II, droga asfaltowa działka nr 131 i 216 obręb Nowy Wielisław" >>>>
   27.06.2005 - Zamieszczono ogłoszenie o wyniku postępowania dot. zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Centrum Kultury – ul. Lipowa2 w Polanicy Zdroju >>>>
   27.06.2005 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe dot.zamówienia publicznego pn.: IZOLACJA PIONOWA I ODWODNIENIE BUDYNKU INTERNATU R.S.T. W POLANICY-ZDROJU” >>>>
   28.06.2005 - Zamieszczono uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju od nr XXXIII/243/2005 do nr XXXIII/245/2005 z sesji z dnia 23 czerwca 2005 r >>>>
   28.06.2005 - Wprowadzono w bloku Gospodarka w dziale Budżet uchwałę nr XXXIII/243/2005 zmieniającą budżet Gminy na 2005 rok >>>>
   29.06.2005 - Zamieszczono protokół nr XXXII/2005 z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2005 r. >>>>
   30.06.2005 - Zamiesczono ogłoszenie dot. wszczęcia drugiego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Harcerskiej 4 >>>>
   30.06.2005 - Zamiesczono ogłoszenie dot.  wszczęcia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Sportowej 6, 7 i 9 >>>>


 • Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2005-01-11 (2245 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·