Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały z 2005 roku
  Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
  Uchwały Nr XXVIII/212/2005 - XXVIII/217/2005 (format PDF)

  Uchwały Nr XXIX/218/2005 - XXIX/227/2005 (format PDF)

  Uchwały Nr XXX/228/2005 - XXX/232/2005 (format PDF)

  Uchwały Nr XXXI/233/2005 - XXXI/235/2005 (format PDF)

  Uchwały Nr XXXII/236/2005 - XXXII/242/2005 (format PDF)

  Uchwały Nr XXXIII/243/2005 - XXXIII/245/2005 (format PDF)

  Uchwały Nr XXXIV/246/2005 - XXXIV/249/2005 (format PDF)

  Uchwały Nr XXXV/250/2005 - XXXV/252/2005 (format PDF)

  Uchwały Nr XXXVI/253/2005 - XXXVI/256/2005 (format PDF)

  Uchwały Nr XXXVII/257/2005 - XXXVII/269/2005 (format PDF)

  Uchwały Nr XXXVIII/270/2005 - XXXVIII/272/2005 (format PDF)

  Uchwały Nr XXXIX/273/2005 - XXXIX/283/2005 (format PDF)   SESJA XXVIII


  U C H W A Ł A   Nr XXVIII/ 212 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 stycznia 2005 r.

  W sprawie: uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej na rok 2005>>>>
  U C H W A Ł A   Nr XXVIII/ 213 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 stycznia 2005 r.

  W sprawie: uchwalenia Planów Pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2005. >>>>
  U C H W A Ł A   Nr XXVIII/ 214 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 stycznia 2005 r.

  W sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005  rok  >>>> (90 KB)  
  załącznik  do powyższej uchwały >>>> (289 KB)
  U C H W A Ł A   Nr XXVIII/ 215 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 stycznia 2005 r.

  W sprawie: Planu sprzedaży nieruchomości na 2005 rok. >>>>
  U C H W A Ł A   Nr XXVIII/ 216 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 stycznia 2005 r.

  W sprawie: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta Polanica Zdrój na lata 2004-2008  >>>> (35 KB)
  załącznik nr 1 do powyższej uchwały >>>> (86 KB)
  część opisowa do powyższej uchwały >>>> (132 KB)

  U C H W A Ł A   Nr XXVIII/ 217 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 stycznia 2005 r.

  W sprawie: Przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim oraz uchylenia § l. pkt l uchwały Nr XXIII/ 60/2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim oraz zmiany § l, pkt 5 tej uchwały Rady. >>>>

   SESJA XXIX

   


  U C H W A Ł A   Nr XXIX/ 218 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r.

  W sprawie: zmiany Uchwały Rada Miejskiej nr XXVII/210/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok. >>>> 
  załącznik nr1 do powyższej uchwału >>>> (89 KB)
  U C H W A Ł A   Nr XXIX/ 219 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005. >>>>
  U C H W A Ł A   Nr XXIXI/ 220 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r

  W sprawie: w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach Gminy Polanica Zdrój >>>> (99 KB)

  U C H W A Ł A   Nr XXIX/ 221 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r.

  W sprawie: w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach Gminy Polanica Zdrój. >>>> (100 KB)
  U C H W A Ł A   Nr XXIX/ 222 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r

  W sprawie: ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagrodzenia, warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nayczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych na rok 2005. >>>> (116 KB)
  U C H W A Ł A   Nr XXIX/ 223 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r

  W sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Polanicy-Zdroju. >>>> (96 KB)
  U C H W A Ł A   Nr XXIX/ 224 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r

  W sprawie: zmiany uchwały nr XIII/90/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 listopada 2003 roku w sprawie przeniesienia własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego. >>>> (79 KB)
  U C H W A Ł A   Nr XXIX/ 225 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r

  W sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego >>>> (68 KB) 
  załącznik do powyższej uchwały >>>> (761 KB)
  U C H W A Ł A   Nr XXIX/ 226 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r

  W sprawie: uchwlenia Rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
  >>>> (97 KB)
  załącznik do powyższej uchwały
  >>>> (179 KB)

  U C H W A Ł A   Nr XXIX/ 227 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r

  W sprawie: nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Polanicy-Zdroju. >>>> (96 KB) 
  załącznik do powyższej uchwały >>>> (101 KB)

   SESJA XXX


   

  U C H W A Ł A   Nr XXX/ 228 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 31 marca 2005 r.
   
  W sprawie: załatwienia skargi z dnia 14.02.2005 r. na działalności Burmistrza Miasta w zakresie  wydanego Zarządzenia Nr 108/2004 z dnia 26.XI.2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale  socjalne oraz  na działalności Miejskiego Zakładu Komunalnego w zakresie treści umów najmu gminnych mieszkań>>>> (92 KB)

  U C H W A Ł A   Nr XXX/ 229 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 31 marca 2005 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005 >>>> (39 KB) 
  U C H W A Ł A   Nr XXX/ 230 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 31 marca 2005 r.
   
  W sprawie: określenia granic  obwodu Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino  w Polanicy - Zdroju,  ul.  Wojska Polskiego 23. >>>> (83 KB)
  U C H W A Ł A   Nr XXX/ 231 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 31 marca 2005 r.
   
  W sprawie: ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta >>>> (57 KB)
  U C H W A Ł A   Nr XXX/ 232 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 31 marca 2005 r.

  W sprawie: wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Polanicy Zdroju >>>> (92 KB)

   SESJA XXXI


  U C H W A Ł A   Nr XXXI/ 233 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 kwietnia 2005 r.
   
  W sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta>>>> (72 KB)

  U C H W A Ł A   Nr XXXI/ 234 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 kwietnia 2005 r.
   
  W sprawie: trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  niepublicznych szkół  podstawowych  i gimnazjalnych    działających  na terenie Gminy  Polanica  -  Zdrój. >>>> (87 KB) 
  U C H W A Ł A   Nr XXXI/ 235 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 kwietnia 2005 r.
   
  W sprawie: zmiany nazwy odcinka ulicy >>>> (53 KB) 
  załącznik do powyższej uchwały >>>> (300 KB)

  SESJA XXXII


  U C H W A Ł A   Nr XXXII/ 236 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 maja 2005 r.
   
  W sprawie:  uchwalenia Programu ochrony środowiska dla miasta Polanica Zdrój. >>>>
  załącznik do powyższej uchwały >>>> (1,4 MB)
  U C H W A Ł A   Nr XXXII/ 237 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 maja 2005 r.

  W sprawie: uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku >>>> 
  załącznik do powyższej uchwały >>>> (1,7 MB)
  rysunek nr 3.1 do powyższego załącznika >>>> (pdf)
  rysunek nr 3.4 do powyższego załącznika >>>> (pdf)
  rysunek nr 8.1 do powyższego załącznika >>>> (pdf)
  rysunek nr 8.2 do powyższego załącznika >>>> (doc)
  rysunek nr 8.5 do powyższego załącznika >>>> (doc)

  U C H W A Ł A   Nr XXXII/ 238 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 maja 2005 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005 >>>>
  U C H W A Ł A   Nr XXXII/ 239 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 maja 2005 r.

  W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Polanicy Zdroju w rejonie ul. B. Głowackiego – działki nr: 88, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 90, 91, 92, 93, 94/1, 94/2, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 114, 359, 360, 361, 362, 363, 367, 368, 369, 370 (wg mapy ewidencji gruntów). >>>>

  załącznik nr 1 do powyższej uchwały >>>>
  załącznik nr 2 do powyższej uchwały >>>>
  załącznik nr 3 do powyższej uchwały >>>>

  U C H W A Ł A   Nr XXXII/ 240 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 maja 2005 r.

  W sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych w Polanicy-Zdroju. >>>>
  U C H W A Ł A   Nr XXXII/ 241 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 maja 2005 r.

  W sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez połączenie z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pod nazwa Zespół Opieki Zdrowotnej w Dusznikach Zdroju oraz samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Nowej Rudzie. >>>> 
  treść projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego >>>>
  U C H W A Ł A   Nr XXXII/ 242 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 maja 2005 r.

  W sprawie: załatwienia skargi na działalności Burmistrza Miasta >>>>

  SESJA XXXIII


  U C H W A Ł A   Nr XXXIII/ 243 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 23 czerwca 2005 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005 >>>>

  U C H W A Ł A   Nr XXXIII/ 244 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 23 czerwca 2005 r.

  W sprawie: ustalenia wysokości opłat za umieszczenie reklam na obiektach i gruntach gminnych. >>>>

  U C H W A Ł A   Nr XXXIII/ 245 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 23 czerwca 2005 r.

  W sprawie: załatwienia skargi na działalności Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy Zdroju >>>>

  SESJA XXXIV


  U C H W A Ł A   Nr XXXIV/ 246 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 sierpnia 2005 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005 >>>>

  U C H W A Ł A   Nr XXXIV/ 247 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 sierpnia  2005 r.

  W sprawie: określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy - Zdroju, ul. Wojska Polskiego 23. >>>>

  U C H W A Ł A   Nr XXXVI/ 248 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 sierpnia  2005 r.

  W sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. >>>>
  U C H W A Ł A   Nr XXXVI/ 249 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 sierpnia  2005 r.

  W sprawie: załatwienia skargi na działalność Burmistrza Miasta Polanica - Zdrój. >>>>

  SESJA XXXV

  U C H W A Ł A   Nr XXXV/ 250 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 września 2005 r.

  W sprawie: Statutu Uzdrowiska Polanica-Zdrój >>>> (pdf 35 KB)

  załącznik do powyższej uchwały (Statut) >>>> (pdf 125 KB)
  Mapa nr 1 (obszar A) >>>> (jpg 108 KB)
  Mapa nr 2 (obszar B) >>>> (jpg 298 KB)
  Mapa nr 3 (obszar C) >>>> (jpg 379 KB)
  Mapa nr 4 (zagospodarowanie przestrzenne gminy) >>>> (jpg 345 KB)
  Mapa nr 5 (obszar górniczy) >>>> (jpg 352 KB)

  U C H W A Ł A   Nr XXXV/ 251 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 września 2005 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005 >>>> (pdf 94KB)
  U C H W A Ł A   Nr XXXV/ 252 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 września 2005 r.

  W sprawie: zmiany nazwy „opłata miejscowa” na „opłatę uzdrowiskową” w Uchwale Nr XIV/99/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26.11.2003r. w spr. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>> (pdf 86 KB)
  SESJA XXXVI

  UCHWAŁA   Nr XXXVI/ 253 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października 2005 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005 >>>> (pdf 119 KB)
  UCHWAŁA   Nr XXXVI/ 254 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października 2005 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005 >>>> (pdf 90 KB)
  UCHWAŁA   Nr XXXVI/ 255 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października 2005 r.

  W sprawie: emisji obligacji Gminy Polanica Zdrój oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. >>>> (pdf 74 KB)

  UCHWAŁA   Nr XXXVI/ 256 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października 2005 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005 >>>> (pdf 90 KB) 
  załacznik nr 1 do powyższej uchwały >>>>
  załacznik nr 2 do powyższej uchwały >>>>
  uzasadnienie do powyższej uchwały >>>>

  SESJA XXXVII

  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 257 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 258 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości. >>>>

  Załączniki do powyższej uchwały:
  załącznik nr 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI >>>>
  załącznik nr 2 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY >>>>
  załącznik nr 3 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY >>>>
  załącznik nr 4 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI >>>>
  załącznik nr 5 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO >>>>
  załącznik nr 6 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 259 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie określenia cen skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 260 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie określenia ceny sprzedaży 1m3 drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 261 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 262 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 263 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 264 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 265 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/215/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 stycznia 2005 roku >>>> 

  załącznik do powyższej uchwały >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 266 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 267 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie miasta na rok 2005 >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 268 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 listopada 2005 r.

  w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/164/2004 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 12 października 2004 r. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 269 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 listopada 2005 r.

  w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju zs. w Polanicy-Zdroju oraz w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju oraz przejęcia należności i zobowiązań oraz w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienia aportu >>>>
  SESJA XXXVIII

  UCHWAŁA   Nr XXXVIII/ 270 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 14 grudnia 2005 r.

  w sprawie zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne w Polanicy-Zdroju. >>>>

  załączniki nr 1,2 oraz 3 do powyższej uchwały >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVIII/ 271 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 14 grudnia 2005 r.

  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVIII/ 272 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 14 grudnia 2005 r.

  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie likwidacji Szpitala Chirurgii Plastycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polanicy – Zdroju. >>>>
  SESJA XXXIX

  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 273 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Polanicy - Zdroju >>>>
  załącznik do powyższej uchwały:
  strona tytułowa Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszatów Miejskich >>>>
  Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Polanicy - Zdroju >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 274 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005 >>>>

  Załączniki do powyższej uchwały:
  zał. nr 1 Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji przez gminę Polanica-Zdrój w  2005 roku >>>>
  zał. nr 2 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 275 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  w sprawie zmiany Uchwały nr XXXXVI/255/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Polanica Zdrój oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 276 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2005 roku w budżecie miasta >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 277 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  w sprawie budżetu gminy na 2006 rok >>>>
  Załączniki do powyższej uchwały:
  załaczniki nr 1 oraz nr 1A >>>>
  załączniki nr 2 oraz nr 2A >>>>
  załączniki nr 2B, 3, 5, 6, 7, 8, 8A >>>>
  załącznik nr 4 >>>>
  załącznik nr 7A >>>>
  załącznik nr 7B >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 278 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  w sprawie ustalenia wartości punktu i najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Polanica - Zdrój. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 279 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania, warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych - na rok 2006. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 280 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 281 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/264/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22.11.2005r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 282 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr I/3/2002 z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 283 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  w sprawie przedłużenia terminu likwidacji Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju zs. w Polanicy-Zdroju. >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2005-01-19 (3483 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·