Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Obowiązki podmiotów

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dz. u. nr 112, poz. 1198) nakłada na podmioty określone w przepisach obowiązek uruchomienia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.
  Większość technicznych i organizacyjnych wymogów związanych z wprowadzaniem w życie nowego prawa do informacji publicznej wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (dz. u. nr 67, poz. 619).
  W trakcie opracowania znajduje się projekt nowej ustawy o informatyzacji w działalności organów władzy publicznej.

  Cel ustawy o dostępie do informacji publicznej

  Zgodnie z art. 1 ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie, zaś zgodnie z art. 2 każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".
  Uwaga: pismem pochyłym wyróżnione są teksty fragmentów aktów prawnych wymienionych we wstępie do opracowania.

  Ustawa ma zatem na celu:
 • ułatwić, usprawnić i przyspieszyć dostęp do informacji,
 • obniżyć koszty dostępu do informacji,
 • stworzyć przejrzystość działań administracji,
 • umożliwić załatwianie spraw przez Internet.
 • Praktyka ostatnich lat pokazuje, że skuteczność działania administracji, a zatem jakość funkcjonowania państwa coraz bardziej zależy od właściwego wykorzystania technik informacyjnych.
  Większość organów administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji publicznych posiada serwisy internetowe, publikujące podstawowe informacje na temat ich organizacji, pełnionych funkcji oraz podejmowanych działań. Każdy z tych serwisów ma inną strukturę i sposób nawigacji. Niektóre z nich prezentują przestarzałe i nieaktualne dane. Zazwyczaj nie są to serwisy w rozumieniu "e-government" - wirtualnego urzędu, otwartego dla wszystkich przez 24 godziny w ogólnodostępnej sieci Internet.
  Stworzenie w serwisach internetowych poszczególnych podmiotów Biuletynu Informacji Publicznej, posiadającego ściśle określone mechanizmy nawigacji oraz jednolity we wszystkich serwisach zakres prezentowanych danych, spowoduje ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych. Ma to w znacznym stopniu ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji.
  W skład ogólnokrajowego Biuletynu Informacji Publicznej wejdzie zatem szereg samodzielnych biuletynów, opracowywanych przez poszczególne urzędy, organy i instytucje. Biuletyny podmiotowe będą najważniejszą strukturą organizacyjną oraz informacyjną BIP.

  Podmioty zobowiązane do realizacji BIP

  Ustawa wskazuje w art. 4 ust. 1 podmioty zobowiązane do uruchomienia, utrzymania i rozwoju Biuletynu Informacji Publicznej. W dużym skrócie można powiedzieć, że rola wymienionych niżej podmiotów w realizacji ustawy o informacji publicznej będzie polegała na prowadzeniu "podmiotowych stron BIP", wywoływanych ze "strony głównej BIP".
  Podmioty realizujące BIP:
 • urzędy administracji publicznej
 • organy samorządu gospodarczego i zawodowego
 • instytucje publiczne
 • podmioty reprezentujące Skarb Państwa
 • samorząd terytorialny

 • Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-01-19 (4068 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·