Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwała Nr XXVIII/ 213 /2005


  UCHWAŁA Nr XXVIII/ 213/2005
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 27 stycznia 2005 r.

  w sprawie  uchwalenia Planów Pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2005

  Na podstawie art. 21. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz § 61 Statutu Miasta (Uchwała Nr X/60/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju  z dnia 26 czerwca 2003 r.)  
  Rada Miejska w Polanicy Zdroju   u c h w a l a  , co następuje:

  § 1

  Uchwala się Plany Pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na  2005 rok: tj:
  1.   Komisji Rewizyjnej  - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do  uchwały.  
  2.   Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej - w brzmieniu stanowiącym                 
  załącznik nr 2 do  uchwały. 
  3.   Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej - w brzmieniu .  stanowiącym  załącznik nr 3 do  uchwały.
  4.   Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do  uchwały.
  5.   Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do  uchwały.
  6.   Komisji Bezpieczeństwa Publicznego - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do  uchwały.

  § 2

  Wykonanie uchwały  powierza się Przewodniczącym w/w Komisji  Rady Miejskiej.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak

  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/ 213 /2005

  Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/ 213 /2005

  Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/ 213 /2005

  Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/ 213 /2005

  Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/ 213 /2005

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/ 213 /2005


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2005-02-23 (721 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·