Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwała Nr XXVIII/ 217 /2005


  Uchwała Nr XXVIII/ 217/2005
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 27 stycznia 2005 r.

  w sprawie: Przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim oraz uchylenia § l. pkt l uchwały Nr XXIII/ 60/2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim oraz zmiany § l, pkt 5 tej uchwały Rady.
           

  Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim
  Nr XII/2/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala co następuje:

  §1

  W Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2001 r.  Nr 77, poz. 1003 ze zamianą z 2004 r., Nr 29, póz. 522 Przyjmuje się następujące zmiany:
  1.   W § l ust. l Statutu Związku wprowadza się zmianę nazwy Związku i dotychczasową treść skreśla się i wprowadza się w to miejsce nową treść w brzmieniu: "Tworzy się Międzygminny Związek Celowy w Kłodzku".
  2.   W § 5 Statutu Związku, jego dotychczasową treść skreśla się i wprowadza się w to miejsce nową treść w brzmieniu : "Związek tworzy się w celu rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska".
  3.   W § 6 dodaje się pkt 5 o treści "Prowadzenie działalności dotyczącej rozwiązywania problemów gospodarki wodno - ściekowej na rzecz gmin członków Związku, oraz innych problemów ekologicznych".

  §2

  Uchyla się § l, pkt l uchwały Nr XXIII/ 60/2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim.

  § 3

  W § l, pkt 5 uchwały Nr XXIII/160/2004 Rady Gminy Polanica Zdrój z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzki wprowadza się następującą zmianę: z początkowej treści § l, ust 5 wykreśla się zapis " § 40" i wprowadza w jego miejsce zapis " § 49" a dotychczasowe punkty 2,3,4,5 § l otrzymują oznaczenie 1,2,3,4 przez co dokonywana zmiana będzie posiadała oznaczenie jako pkt 4.

  § 4

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2005-02-23 (708 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·