Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr Zmian - pierwsze półrocze 2006 roku

   02.01.2006 - Zamieszczono ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Polanica-Zdrój” >>>>

   02.01.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów ogłoszenie Burmistrz Miasta Polanica- Zdrój na przetarg nieograniczony na prowadzenie bieżącej eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Polanica-Zdrój >>>>

   02.01.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów ogłoszenie Burmistrz Miasta Polanica- Zdrój dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym terenów cmentarza komunalnego przy ul. Kłodzkiej w Polanicy-Zdroju oraz prowadzenie spraw związanych z pochówkiem zmarłych w latach 2006-2008”. >>>>


   05.01.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. pierwszego  przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Słowackiego >>>>
   05.01.2006 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot.  wszczęcia postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmujące przebudowę drogi gminnej – ulicy K.I. Gałczyńskiego wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia ulicznego. >>>>
   05.01.2006 - Zamieszczono w bloku Poradnik działy o następujących nazwach:

 • Referat Finansowy
 • Ogólno Administacyjny i Rolnictwa
 • Sprawy Obywatelskie i Oświaty
 • Architektura Miejska
 • Gospodarka Mieszkaniowa
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Infrastruktura Techniczna
 • Ochrona Środowiska 
   05.01.2006 - Zamieszczono w dziale Sprawy Obywatelskie i Oświaty następujące karty usług:
  OŚ/ 01 Wydanie dowodu osobistego
  OŚ/ 02 Załatwianie spraw paszportowych 
  OŚ/ 03 Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Polanicy-Zdroju 
  SO/ 01 Zameldowanie na pobyt stały oraz na pobyt czasowy ponad 2 miesiące 
  SO/ 02 Wymeldowanie z pobytu stałego oraz z pobytu czasowego ponad 2 miesiące 
  SO/ 03 Zameldowanie na pobył stały lub czasowy cudzoziemca 
   05.01.2006 - Zamieszczono w dziale Referat Finansowy następujące karty usług: 
  RF/ 01 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA WNIOSEK PODATNIKA
  RF/ 02 WYDAWANIE DECYZJI DOTYCZĄCYCH ULG W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH NA WNIOSEK PODATNIKA (UMORZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI)
  RF/ 03 WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI Z KSIĘGI WIECZYSTEJ
  RF/ 04 UDZIELENIE 50-PROC.OBLIGATORYJNEJ BONIFIKATY OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU-PRZEZNACZONE I WYKORZYSTANE NA CELE MIESZKANIOWE
  RF/ 05 REJRSTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  RF/ 06 WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
   05.01.2006 - Zamieszczono w dziale Ogólno Administacyjny i Rolnictwa następujące karty usług: 
  OAiR/ 01 Wydawanie zaświadczeń w sprawach o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 
  OAiR/ 02 Wydawanie zaświadczeń w sprawach o stanie majątkowym 
   05.01.2006 - Zamieszczono w dziale Architektura Miejska następujące karty usług:
  AM/ 01 DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
  AM/ 02 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  AM/ 03 WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUB STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 
  AM/ 04 WYDANIE OPINII O ZGODNOŚCI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z USTALENIAMI PLANÓW MIEJSCOWYCH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 
  AM/ 05 WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT PODZIAŁU NIERYCHOMOŚCI
   05.01.2006 - Zamieszczono w dziale Gospodarka Mieszkaniowa następujące karty usług:
  GM/ 01 WYNAJEM MIESZKANIA NALEŻĄCEGO DO MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY
   05.01.2006 - Zamieszczono w dziale Gospodarka Nieruchomościami następujące karty usług:
  GN/ 01 Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu 
  GN/ 02  Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poprawienie funkcjonalności nieruchomości przyległej
  GN/ 03  Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym 
  GN/ 04  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – decyzja Burmistrza Miasta 
   05.01.2006 - Zamieszczono w dziale Infrastruktura Techniczna następujące karty usług:
  IT/ 01 Zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych miejskich; reklama 
  Formularz wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.  
   05.01.2006 - Zamieszczono w dziale Ochrona Środowiska następujące karty usług:
  SN/ 01 Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - decyzja 
  Formularz 01/SN - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów lub ich przesadzenie 
  06.01.2006 - Zamieszczono uchwały od nr XXXVII/257 do nr XXXVII/269 z sesji, która odbyła sie w dniu 22 oraz 28 listopada 2005 roku >>>>
  10.01.2006 - Zamieszczono protokół z sesji Rady Miejskiej nr XXXIII/2005, która dobyła sie w dniu 23 czerwca 2005 roku. >>>>
  10.01.2006 - Zamieszczono protokół z sesji Rady Miejskiej nr XXXVI/2005, która dobyła sie w dniu 27 października 2005 roku. >>>>
  10.01.2006 - Zamieszczono protokół z sesji Rady Miejskiej nr XXXVII/2005, która dobyła sie w dniu 22 oraz 28 listopada 2005 roku. >>>>
  14.01.2006 - Zamieszczono poprawione wersje wszystkich kart usług w działach:
  Architektura Miejska 
  Gospodarka Mieszkaniowa 
  Gospodarka Nieruchomościami 
  Infrastruktura Techniczna 
  Ochrona Środowiska  
  18.01.2006 - Zamieszczono obwieszczenie Burmistrza Miasta dot. środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw PKN ORLEN wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 80/1, AM-2 Obręb Centrum zlokalizowanej przy ul. Kłodzkiej i Tranzytowej w Polanicy-Zdroju” >>>>
  19.01.2006 - Zamieszczono w dziale Wnioski do pobrania  informacje dot. ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Z TYTUŁU ZAINSTALOWANIA OGRZEWANIA EKOLOGICZNEGO >>>> i usunięto nieaktualną informacje z porzedniego roku dot. ulgi ekologicznej >>>>
  23.01.2006 - Zamieszczono ogłoszenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie miasta Polanica-Zdrój „ >>>>
  25.01.2006 - Poprawiono karty usłu w dziale:
  Architektura Miejska 
  Gospodarka Mieszkaniowa   
  27.01.2006 - Zamieszczono w bloku Poradnik dział o nazwie Procedura - karty usług  a w nim zarzązenie wewnętrzne nr 7/2005 Burmistrza Miasta Polanica – Zdrój z dnia 12 grudnia 2005 r z 
  załącznikami >>>>
  27.01.2006 - Dodano w dziale Ochrona Środowiska nową karte usług oraz formularz do karty usług: 
  SN/ 07 Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
  Formularz 02/SN - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  
  28.01.2006 - Przeredagowano dział Urząd Stanu Cywilnego do postaci wymaganej przez zarządzenie wewnętrzne nr 7/2006 Burmistrza Miasta oraz poprawiono karty usług >>>>
  30.01.2006 - Zamieszczono wniosek dot. wydania odpisu aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu. w formacie (pdf) w miejsce wnosku w formacie (doc)
  30.01.2006 - Zamieszczono dział Sekretarz Gminy w bloku Poradnik oraz kartę usług o nazwie:
  UDZIELENIE  INFORMACJI  PUBLICZNEJ, która nie została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej
   06.02.2006 - Poprwiono karty usług w dziale Urząd Stanu Cywilnego  od numeru USC/20 do USC/25 >>>>
   07.02.2006 - Zamieszczono ogłoszenie Burmistrza Miasta na otwarty konkurs ofert >>>>
   10.02.2006 - Zamieszczono kartę usług Straży Miejskiej >>>>
   13.02.2006 -  Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń obwieszczenie Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój dot. zakończemnia postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej II etap w rejonie ulic: M. Reja, H. Sienkiewicza, T. Kościuszki, J. Wybickiego, J. Bema i K. Pułaskiego, miasto Polanica Zdrój, obręb Nowy Wielisław. >>>>
   13.02.2006 -  Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń oraz do działu wyniki postępowań ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Polanica- Zdrój” >>>>
   13.02.2006 -  Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów  ogłoszenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. pierwszego  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy- Zdroju przy ul. Słowackiego >>>>
   13.02.2006 -  Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń obwieszczenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot.  wszczęcia postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmujące przebudowę drogi gminnej – ulicy K.I. Gałczyńskiego wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia ulicznego. >>>>
   14.02.2006 - Zamieszczono uchwały Rady Miejskiej od nr XXXVIII/270/2005 do nr XXXVIII/272/2005 podjęte dnia 14 grudnia 2005 roku >>>>
   14.02.2006 -Zamieszczono uchwały Rady Miejskiej od nr XXXIX/273/2005 do nr XXXIX/283/2005 podjęte dnia 30 grudnia 2005 roku >>>>
   17.02.2006 - Zamieszczono uchwały Rady Miejskiej od nr XL/284/2006 do nr XL/292/2006 podjęte dnia 31 stycznia 2006 roku >>>> oraz dodano nową stronę z uchwałami na rok 2006 >>>>
   17.02.2006 - Zamieszczono w dziale Gospodarka Nieruchomościami kartę usług
  GN/ 05 Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 
   17.02.2006 - Zamieszczono zarządzenia Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od Nr 92/2005 do nr 98/2005 >>>>
   20.02.2006 - Zamieszczono zarządzenia Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od Nr 99/2005 do nr 108/2005 >>>>
   20.02.2006 - Zamieszczono zarządzenia Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od Nr 109/2005 do nr 118/2005 >>>>
    22.02.2006 -Zamieszczono zarządzenia Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od Nr 01/2006 do nr 07/2006 oraz stworzono podstrone Zarzadzeia Burmistrza Miasta z roku 2006 >>>>
   23.02.2006 - Zamieszczono na srtonie głównej informacje dot.  wszczęcie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej w Polanicy-Zdroju w okresie od dnia 01 kwietnia 2006r do dnia 31 marca 2007r”.>>>>
   23.02.2006 - Dodano do działu Budżet uchwały dot. budżetu z sesji nr  XXXVI/2005 >>>>
   24.02.2006 - Poprawiono spis osobowy radnych Polanicy-Zdroju >>>>
   24.02.2006 - Poprawiono składy osobowe komisji Rady Miejskej w Polanicy -Zdroju >>>>
   01.03.2006 - Zamieszczono sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta przedstawione na sesji w dniu: 27 października 2005 r.>>>>, 22 listopada 2005 r.  >>>>, 14 grudnia 2005 r. >>>> oraz 30 grudnia 2005 r.  >>>>
   01.03.2006 - Zamieszczono informację Burmistrza Miasta dot. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>>
   07.03.2006 - Zamieszczono sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta przedstawione na sesji w dniu: 31stycznia 2006 r.>>>> oraz  28 lutego 2006 r. >>>>
   08.03.2006 - Zamieszczono uchwały Rady Miejskiej od nr XLI/293/2006 do nr XLI/296/2006 podjęte dnia 28 lutego 2006 roku >>>>
   08.03.2006 - Zamieszczono protokół z sesji Rady Miejskiej nr XXXVIII/2005, która dobyła się w dniu 14 grudnia 2005 roku. >>>>
   08.03.2006 - Zamieszczono protokół z sesji Rady Miejskiej nr XXXIX/2005, która dobyła się w dniu 30 grudnia 2005 roku. >>>>
   08.03.2006 - Zamieszczono protokół z sesji Rady Miejskiej nr XL/2006, która dobyła się w dniu 31stycznia 2006 roku. >>>>
   08.03.2006 - Zamieszczono w dziale Budżet inforacje w postaci uchwał z sesji nr  XXXVII oraz XXXIX dot. zmian w budżecie miasta na rok 2005  >>>>
   08.03.2006 - Zamieszczono w dziale Budżet inforacje w postaci uchwał z sesji nr XXXIX oraz nr XL dot . budżetu miasta na rok 2006 >>>>
   13.03.2006 - Zamieszczono w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Podatki i opłaty zestawienie uchwał dotyczących podatków i opłat na 2006 >>>> 
   13.03.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta  dot. zadania pn. „Budowa wodociągu przesyłowego o śr. 160 mm od ul. Piastowskiej do ul. Krynicznej w Polanicy-Zdroju” >>>>
   13.03.2006 - Zamieszczono w bloku ORGANY w dziale Rada Miejska uchwałe dot. planu pracy poszczególnych komisji Rady Miejskiej oraz planu pracy Rady Miejskiej na rok 2006 >>>>
   13.03.2006 - Zamieszczono zarządzenia Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od Nr 08/2006 do nr 14/2006 >>>>
   13.03.2006 - Zaktualizowano w bloku ORGANY dział Organizacja urzędu - dodano dane powołanego 1 marca 2006 r  Zastępcy Burmistrza >>>>
   16.03.2006 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie dot. wszczecia  postepowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące budowę w Polanicy - Zdroju sieci gazowej wraz z przyłączami w ulicach : Dębowa, Górska, Brzozowa, R. Traugutta, Aleja Róż, Cicha. >>>>
   17.03.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń obwieszczenie dot. środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw PKN ORLEN wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 80/1, AM-2 Obręb Centrum zlokalizowanej przy ul. Kłodzkiej i Tranzytowej w Polanicy-Zdroju” >>>>
   17.03.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów informacje dot. przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie miasta Polanica-Zdrój „ >>>>
   17.03.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń ogłoszenie Burmistrza Miasta na otwarty konkurs ofert >>>>
   17.03.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji informację Burmistrza Miasta dot. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>>
   17.03.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów informację  dot.  wszczęcie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej w Polanicy-Zdroju w okresie od dnia 01 kwietnia 2006r do dnia 31 marca 2007r”.>>>>
   17.03.2006 - Zamieszczono na stronie głównej cztery ogłoszenia przetargowe Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych nie zabudowanych: działka nr 23 >>>>, działka nr 353/4 >>>>, działka nr 184/2 >>>>, działka nr 409 >>>>
  2 1.03.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe Burmistrz Miasta Polanica Zdrój dotyczące  zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej robót remontowo - modernizacyjnych Teatru Zdrojowego im. M. Ćwiklińskiej w Polanicy -Zdroju - Międzynarodowe Centrum Konferencyjno Kulturalne". >>>> 
   23.03.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie Burmistrza Miasta dot.  wywieszonia na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>>
   27.03.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Polanicy-Zdroju” >>>>
   30.03.2006 - Zamieszczono na stronie głównej informację Burmistrza Miasta dot. wyniku przetargu pn.:  „Ratowanie pomnika przyrody (grupy różaneczników) rosnącego na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego w Polanicy-Zdroju” >>>>
   04.04.2006 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie Burmistrza Miasta dot. wszczęcia postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. K.I. Gałczyńskiego, obręb Sokołówka, miasto Polanica Zdrój.>>>>
   06.04.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. SPROSTOWANIA OGŁOSZENIA O PRZETARGU na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej robót remontowo – modernizacyjnych Teatru Zdrojowego im. M. Ćwiklińskiej w Polanicy-Zdroju – Międzynarodowe Centrum Konferencyjno- Kulturalne” >>>>  06.04.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Polanicy-Zdroju dot. przyjmowania zapisów dzieci w wieku od 1,5 r.ż do 5 r.ż. na rok 2006/ 2007. >>>>
   07.04.2006 - Zamieszczono w bloku Prawo oklne w dziale Protokoły z sesji RM, protokół z sesji nr XLI/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku >>>>
    09.04.2006 - Stworzono nową kategorię archiwum wyników postępowań oraz dodano link do podstrony Wyniki postępowań w bloku Gospodarka >>>>
   14.04.2006 - Usunięto ze strony głównej informację Burmistrza Miasta dot. wyniku przetargu pn.:  „Ratowanie pomnika przyrody (grupy różaneczników) rosnącego na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego w Polanicy-Zdroju” >>>>
   14.04.2006 - Zamieszczono ogłoszenie przetagowe MZK pn.:" Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego" >>>>   
   14.04.2006 - Usunięto ze strony głównej obwieszczenie dot. wszczecia  postepowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące budowę w Polanicy - Zdroju sieci gazowej wraz z przyłączami w ulicach : Dębowa, Górska, Brzozowa, R. Traugutta, Aleja Róż, Cicha. >>>> 
   14.04.2006 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta  dot. zadania pn. „Budowa wodociągu przesyłowego o śr. 160 mm od ul. Piastowskiej do ul. Krynicznej w Polanicy-Zdroju” >>>>
   18.04.2006 - Usunięto ze strony głównej obwieszczenie Burmistrza Miasta dot. wszczęcia postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. K.I. Gałczyńskiego, obręb Sokołówka, miasto Polanica Zdrój.>>>>
   18.04.2006 - Zamieszczono  WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI Z KSIĘGI WIECZYSTEJ w dziale wnioski do pobrania >>>>
   18.04.2006 -  Usnięto z  bloku Poradnik dział o następującej nazwie: Sprawy Obywatelskie i Oświaty
  1 8.04.2006 - Zamieszczono nowe karty usług w bloku poradnik:  
  Sprawy Obywatelskie  (powstały po usunięciu działu Sprawy Obywatelskie i Oświaty)
  Sprawy Meldunkowe
  Rada Miejska  
  Sekretariat 
    18.04.2006 -Poukładano spis kart usług w bloku poradnik według spisu z załącznika nr 1 do zarządzenia wewnętrznego BM nr 7/2005 >>>>  
   18.04.2006 - Wprowadzono poprawiony załącznik nr 1 do zarządzenia wewnętrznego BM nr 7/2005 >>>>  
   27.04.2006 - Ogłasza wszczęcie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Centrum Kultury – ul. Lipowa 2 w Polanicy Zdroju” - etap II (końcowy) >>>>
  27.04.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów  trzy ogłoszenia przetargowe Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych nie zabudowanych: działka nr 23 >>>>, działka nr 353/4 >>>>, działka nr 184/2 >>>>
  27.04.2006 -  Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe Burmistrz Miasta Polanica Zdrój dotyczące  zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej robót remontowo - modernizacyjnych Teatru Zdrojowego im. M. Ćwiklińskiej w Polanicy-Zdroju - Międzynarodowe Centrum Konferencyjno Kulturalne". >>>> 
  27.04.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji ogłoszenie Burmistrza Miasta dot.  wywieszonia na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>>
  27.04.2006 -Usunięto ze strony  głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Polanicy -Zdroju” >>>>
  27.04.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. SPROSTOWANIA OGŁOSZENIA O PRZETARGU na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej robót remontowo – modernizacyjnych Teatru Zdrojowego im. M. Ćwiklińskiej w Polanicy-Zdroju – Międzynarodowe Centrum Konferencyjno- Kulturalne” >>>>
   28.04.2006 - Zamieszczono obwieszczenie Burmistrza Miasta dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 294 z dnia 28.04.2006r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej w Polanicy-Zdroju”>>>>28.04.2006 -Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji ogłoszenie Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Polanicy-Zdroju dot. przyjmowania zapisów dzieci w wieku od 1,5 r.ż do 5 r.ż. na rok 2006/ 2007. >>>>
  28.04.2006 -Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie przetagowe MZK pn.:" Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego" >>>>   
   04.05.2006 - Zamieszczono uchwały od nr XLII/297 do nr XLII/310 z sesji, która odbyła sie w dniu 30 marca 2006 roku >>>>
   04.05.2006 - Zamieszczono w bloku gospodarka w dziale budżet uchwały dotyczące budżetu miasta (XLII/299, XLII/300) w roku 2006 >>>> 
   04.05.2006 - Zamieszczono w bloku prawo lokalne w dziale status uzdrowiska uchwałe nr XLII/298/2006 dotyczącą Tymczasowego Statutu Uzdrowiska Polanica Zdrój. >>>>
   04.05.2006 - Zamieszczono uchwałe  nr XLIII/311 z sesji, która odbyła sie w dniu 27 kwietnia 2006 roku >>>>
   04.05.2006 -Zamieszczono zarządzenia Burmistrza Miasta Polanica- Zdrój od nr 15/2006 do nr 21/2006  >>>>
   04.05.2006 -Zamieszczono zarządzenia Burmistrza Miasta Polanica- Zdrój od nr 22/2006 do nr 29/2006 >>>> 
   11.05.2006 - Zamieszczono na stronie głównej trzy ogłoszenia przetargowe Burmistrza Miasta Polanica- Zdrój dot. przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych nie zabudowanych: działka nr 23(IV przetarg)  >>>>, działka nr 353/4(II przetarg)  >>>>, działka nr 184/2(II przetarg) >>>>
   11.05.2006 - Zamieszczono w bloku prawo lokalne w dziale Protokoły z sesji R. M.  Protokół Nr XLII/2006 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 marca  2006 r. >>>>
   16.05.2006 -Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Kanalizacja deszczowa dla części ulicy Żeromskiego-Prusa Polanicy-Zdroju”  >>>> 
   23.05.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanicy- Zdrój dot. wszczęcia przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Remont nawierzchni alei parkowej od pomnika A. Mickiewicza do ul. Ogrodowej”.>>>> 
   24.05.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanicy- Zdrój dot.przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wymiana pokrycia dachu /segment B/ Gimnazjum w Polanicy-Zdroju”. >>>> 
  24.05.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Centrum Kultury – ul. Lipowa 2 w Polanicy Zdroju” - etap II (końcowy). >>>>
   31.05.2006 - Dodano karty usług dot. Gospodarki Mieszkaniowej 
  1.GM/ 02 USTALENIE UPRAWNIEŃ DO WSTĄPIENIA W STOSUNEK NAJMU LOALU MIESZKALNEGO PO ŚMIERCI NAJEMCY. 
  2.GM/ 03 UDZIELENIE ZGODY NA PODNAJEM BĄDŻ BEZPŁATNE UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI.
  3.GM/ 04UDZIELENIE ZGODY NA WZAJEMNĄ ZAMIANĘ MIESZKAŃ MIĘDZY OSOBAMI ZAINTERESOWANYMI.
   01.06.2006 - Dodano karty usług dot. Referatu Finansowego 
  1. RF/ 06 ZMIANA WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
  2. RF/ 07 WYKREŚLANIE Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
  3. RF/10 WYDAWANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ.
   02.06.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działka nr 409 >>>>
   02.06.2006 - Zamieszczono obwieszczenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot.  informacji, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3, na tablicy ogłoszeń umieszczonej na parterze budynku, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>>
   07.06.2006 - Zamieszczono obwieszczenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. zawiadomienia, że zostało wszczęte postępowanie lokalizacyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące budowęp sieci gazowej n/c wraz z przyłączami w ul. Bystrzyckiej w Polanicy-Zdroju. >>>>
   09.06.2006 - Zamieszczono na stronie głównej oraz w dziale Informator budżetowy informacje Burmistrza Miasta dot. budżetu gminy Polanica-Zdrój za rok 2005 oraz za I kwartał 2006 roku, oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej. od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. >>>>
   14.06.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. naboru na wolne stanowisko pracy (informatyk) w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju >>>>
   19.06.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. wszczęcia przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Remont nawierzchni alei parkowej od pomnika A. Mickiewicza do ul. Ogrodowej”.>>>> 
   19.06.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji
   obwieszczenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot.  informacji, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3, na tablicy ogłoszeń umieszczonej na parterze budynku, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>>
   20.06.2006 - Zamieszczono w bloku Prawo lokalne w dziale uchwały uchwały nr XLIV/312/2006 -XLIV/316/2006  z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 maja 2006 roku >>>>
   20.06.2006 - Zamieszczono w bloku Gospodarka w dziale Budżet uchwały od nr XLIV/313/2006 do nr XLIV/316/2006 z sesji z dnia 30 maja 2006 roku >>>>
   20.06.2006 - Zamieszczono protokół nr XLIII/2006 z sesji Rady Miejskiej, która odbyła ie w dniu 27 kwietnia 2006 roku >>>>
   20.06.2006 - Zamieszczono sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój przedstawione na sesji w dniu: 30 marca 2006 >>>>, 27 kwietnaia 2006 >>>>, 30 maja 2006 >>>>
   20.06.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń  informację Burmistrza Miasta dot. budżetu gminy Polanica-Zdrój za rok 2005 oraz za I kwartał 2006 roku, oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej. od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. >>>>
   20.06.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 60.000 euro na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie fragmentu Parku Zdrojowego – teren przy Zakładzie Przyrodoleczniczym” >>>>
   22.06.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. ponownego zamówienia publicznego pn.: „Remont nawierzchni alei parkowej od pomnika A. Mickiewicza do ul. Ogrodowej” >>>>
   22.06.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „REMONT NAWIERZCHNI ALEI PARKOWEJ OD POMNIKA A. MICKIEWICZA DO UL. OGRODOWEJ W POLANICY ZDROJU” >>>>
   22.06.2006 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot.  wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków
  zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój >>>>
   22.06.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanicy- Zdrój dot. przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wymiana pokrycia dachu /segment B/ Gimnazjum w Polanicy-Zdroju”. >>>>
   22.06.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń obwieszczenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. zawiadomienia, że zostało wszczęte postępowanie lokalizacyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące budowęp sieci gazowej n/c wraz z przyłączami w ul. Bystrzyckiej w Polanicy-Zdroju. >>>>
   26.06.2006 - Zamieszczono zarządzenia Burmistrza Miasta Polanica- Zdrój od nr 30/2006 do nr 38/2006 >>>> 
   28.06.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum postępowań ogłoszenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „REMONT NAWIERZCHNI ALEI PARKOWEJ OD POMNIKA A. MICKIEWICZA DO UL. OGRODOWEJ W POLANICY ZDROJU” >>>>
   28.06.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachu /segment B/ Gimnazjum w Polanicy-Zdroju>>>>
   30.06.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. naboru na wolne stanowisko pracy (informatyk) w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju >>>>

 •  29.06.2006 - Zamieszczono w bloku poradnik dział aktualizacja kart usług dot. systemu przeprowadzania badania dot. funkcjonowania katalogu usług Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju. >>>>

   30.06.2006 - Zamieszczono w bloku poradnik link dot. godzin otwarcia kasy w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju >>>>

   30.06.2006 - Zamieszczono w bloku Prawo lokalne w dziale uchwały uchwały nr XLV/317/2006 -XLV/324/2006  z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2006 roku >>>>

   30.06.2006 - Zamieszczono w bloku Gospodarka w dziale Budżet uchwałę nr XLIV/322/2006 z sesji z dnia 22 czerwca 2006 roku >>>>
   
  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2006-01-02 (1690 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·