Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sekretarz Gminy


   
  1. UDZIELENIE  INFORMACJI  PUBLICZNEJ, która nie została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej

  2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.


  Podstawa prawna

  Informacje nieudostępnione w biuletynie

  Zgodnie z  art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że informacje publiczne, które nie są udostępnione w  Biuletynie Informacji Publicznej, można uzyskać w sekretariacie (I piętro pok. nr 16) Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju po złożeniu pisemnego wniosku.

  Wyciąg z ustawy o dostępie do informacji publicznej

  Art. 10. 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji
  Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
  2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest
  udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

  Art. 11. Informacja publiczna może być udostępniana:
  1) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
  2) przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1,
  urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.

  Art. 12. 1. Informacje publiczne udostępniane w sposób, o którym mowa w art. 10 i 11, są
  oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi
  określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za
  treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła
  informację, oraz datą udostępnienia.
  2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić
  możliwość:
  1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
  2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni,
  powszechnie stosowany nośnik informacji.

  Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki,
  nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z
  zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
  2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym
  w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie
  o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie
  dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

  Art. 14. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie
  zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot
  obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób
  i w formie określonych we wniosku.
  2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie
  określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia
  pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia
  informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie
  informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli
  w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku
  o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu,
  postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

  Art. 15. 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa
  w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe
  koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub
  koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot
  ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym
  kosztom.

  2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
  powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie
  z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy,
  chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie
  sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

  Art. 16. 1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania
  o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ
  władzy publicznej następują w drodze decyzji.

  2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu
  postępowania administracyjnego, z tym że:
  1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
  2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także
  imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęty stanowisko w toku
  postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów,
  ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano
  decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

  Art. 17. 1. Do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji,
  niebędących organami władzy publicznej, o odmowie udostępnienia informacji
  oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przepisy art. 16
  stosuje się odpowiednio.

  2. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, o ponowne
  rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
  odwołania.


   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2006-01-30 (4695 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·