Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr Zmian - drugie półrocze 2006 roku


   01.07.2006 - Zamieszczono link do rejestru zmian na drugie półrocze 2006 roku >>>>
   01.07.2006 - Zamieszczono protokół nr XLIV/2006 z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 maja 2006 roku >>>>
   03.07.2006 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie Burmistrza Miasta dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji: „Budowa uzbrojenia podziemnego – wodociąg i kanalizacja sanitarna w ulicy Gałczyńskiego w Polanicy-Zdroju”. >>>>
   03.07.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenia Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot.  przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych nie zabudowanych: działka nr 23(IV przetarg)  >>>>, działka nr 353/4(II przetarg)  >>>>, działka nr 184/2(II przetarg) >>>>
   06.07.2006 - Zamieszczono na stronie głównej obwiesczenie Burmistrza Miasta dot. postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące budowę sieci gazowej śr/c wraz z przyłączami w Polanicy-Zdroju,  Dzielnica „SOKOŁÓWKA”. >>>>
   12.07.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. wyników naboru na stanowisko nformatyka >>>>
   14.07.2006 - Zamieszczono oświadczenia majątkowe za rok 2005 złożone w roku 2006 >>>> 
   14.07.2006 - Usunięto ze strony głównej obwieszczenie Burmistrza Miasta dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 294 z dnia 28.04.2006r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej w Polanicy-Zdroju”>>>>
   14.07.2006 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. ponownego zamówienia publicznego pn.: „Remont nawierzchni alei parkowej od pomnika A. Mickiewicza do ul. Ogrodowej” >>>>
   14.07.2006 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachu /segment B/ Gimnazjum w Polanicy-Zdroju>>>>
   18.07.2006 - Zamieszczono w bloku Prawo lokalne w dziale Strategia rozwoju uchwałe  Nr XLV/324 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Polanica-Zdrój” na lata 2006 – 2020 >>>>
   20.07.2006 - Zamieszczono w dziale Jednostki organizacyjne wpis aktualizacyjny dot. zmiany na stanowsiku zastępcy burmistrza >>>>.
   20.07.2006 - Zamieszczono zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 39/2006 do nr 42/2006 >>>>
   20.07.2006 - Zamieszczono sprawozdanie Burmistrza Miasta na sesję  XLV  z dnia 22 czerwca 2006 r >>>>
   20.07.2006 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Kanalizacja deszczowa dla części ulicy Żeromskiego-Prusa Polanicy-Zdroju”  >>>> 
   20.07.2006 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji: „Budowa uzbrojenia podziemnego – wodociąg i kanalizacja sanitarna w ulicy Gałczyńskiego w Polanicy-Zdroju”. >>>>
   21.07.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń  obwieszczenie Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju dot. postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące budowę sieci gazowej śr/c wraz z przyłączami w Polanicy-Zdroju,  Dzielnica „SOKOŁÓWKA”. >>>>
   25.07.2006 - Zamieszczono ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego dot. zadania pn.:  „Remont nawierzchni alei parkowej od pomnika A. Mickiewicza do ul. Ogrodowej w Polanicy-Zdroju” >>>>
   01.08.2006 - Zamieszczono na stronie głównej cztery ogłoszenia przetargowe Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot.:  
  -
   nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w Polanicy-Zdroju przy ulicy Zdrojowej, stanowiącej grunt oznaczony numerem geodezyjnym 353/4 >>>>
  - nieruchomości położonej w Polanicy-Zdroju przy ulicy Bystrzyckiej/ Tranzytowej, stanowiącej grunt nie zabudowany oznaczony numerem geodezyjnym 23 >>>>
  - trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy-Zdroju przy ulicy Dębowej, stanowiącej grunt nie zabudowany oznaczony numerem geodezyjnym 184/2 >>>>
  - nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Polnej 2a, stanowiącej lokal użytkowy nr 6 o pow. 170,10 m2 + pomieszczenie przynależne tj. strych o pow. 46,07 m2 >>>>
   01.08.2006 - Zamieszczono na stronie głównej informację Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. wywieszienia w budynku Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>>
   16.08.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 60.000 euro na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie fragmentu Parku Zdrojowego – teren przy Zakładzie Przyrodoleczniczym” >>>>
   16.08.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego dot. zadania pn.:  „Remont nawierzchni alei parkowej od pomnika A. Mickiewicza do ul. Ogrodowej w Polanicy-Zdroju” >>>>
   17.08.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji informację Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. wywieszienia w budynku Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>>
   24.08.2006 - Zamieszczono na stronie głównej informację Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. informacji, że uczniowie zamieszkali na terenie Polanicy-Zdroju mogą ubiegać się o stypendium szkolne >>>>
   24.08.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
   (nazwa stanowiska pracy) >>>>
   24.08.2006 - Zamieszczono na stronie głównej informację Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie fragmentu Parku Zdrojowego - teren przy Zakładzie Przyrodoleczniczym w Polanicy-Zdroju”  >>>>  :
   28.08.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji obwieszczenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot.  wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój >>>>
   30.08.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postepowań informację Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie fragmentu Parku Zdrojowego - teren przy Zakładzie Przyrodoleczniczym w Polanicy-Zdroju”  >>>> 
   30.08.2006 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. wydania decyzji nr 603/06 z dnia 28.08.2006r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa uzbrojenia podziemnego – wodociąg i kanalizacja sanitarna w ulicy Gałczyńskiego w Polanicy-Zdroju" >>>> 
   06.09.2006 - Zamieszczono sprawozdanie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój na sesję  XLVI  z dnia 24 sierpnia 2006 r >>>>
   08.09.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji ogłoszenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (nazwa stanowiska pracy) >>>>
   11.09.2006 - Zaktualizowano informacje dotyczące gminnych jednostek organizacyjnych >>>>
   11.09.2006 - Zaktualizowano informacje dotyczące posiadanych przez gminę spółek prawa handlowego >>>>
   12.09.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji informację Burmistrza Miasta dot. wyników naboru na stanowisko nformatyka >>>>
   12.09.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów cztery ogłoszenia przetargowe Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot.:  
  -
   nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w Polanicy-Zdroju przy ulicy Zdrojowej, stanowiącej grunt oznaczony numerem geodezyjnym 353/4 >>>>
  - nieruchomości położonej w Polanicy-Zdroju przy ulicy Bystrzyckiej/ Tranzytowej, stanowiącej grunt nie zabudowany oznaczony numerem geodezyjnym 23 >>>>
  - trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy-Zdroju przy ulicy Dębowej, stanowiącej grunt nie zabudowany oznaczony numerem geodezyjnym 184/2 >>>>
  - nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Polnej 2a, stanowiącej lokal użytkowy nr 6 o pow. 170,10 m2 + pomieszczenie przynależne tj. strych o pow. 46,07 m2 >>>>
   13.09.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot.  budowy SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA POLANICA – ZDRÓJ >>>>
   13.09.2006 - Zamieszczono na stronie głównej informację Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. LISTY KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA  FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM na stanowisko  Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju >>>> 
   13.09.2006 - Zamieszczono w bloku GOSPODARKA w dziale Majątek Gminy informacje dot. przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego na 2005 rok >>>>
    15.09.2006 - Zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Budowa wodociągu w ul. Zdrojowej w Polanicy-Zdroju (od ul. Górskiej do ul. Sikorskiego)”. >>>>
   18.09.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane, pn:. Remont tarasu (uszczelnienie przeciwwilgociowe) Budynku Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju” >>>>
   19.09.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie Burmistrza Miasta o WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na wykonanie folderów reklamowych w ramach programu ,,Zintegrowany System Informacji Turystycznej regionu kłodzkiego pogranicza". >>>>
   19.09.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postępowania na wykonanie strony internetowej do projektu ,,Zintegrowany System Informacji Turystycznej regionu kłodzkiego pogranicza".  >>>>
   19.09.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Gałczyńskiego w Polanicy-Zdroju”.
  Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Gałczyńskiego w Polanicy-Zdroju”. >>>>
   19.09.2006 - Zamieszczono na stronie głównej informacje Burmistrza Miasta dot. wyniku naboru na stanowisko
  Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju >>>>
   20.09.2006 - Zamieszczono na stronie głównej informacje Burmistrza Miasta dot. przetargu na monitoring wizyjny miasta (wyjaśniena cz.1 - odpowiedzi na pytania oferentów ) >>>>
   21.09.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. przetargu na monitoring wizyjny miasta (przedłużenie czasu realizacji zadania )  >>>>
   25.09.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń informację Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. LISTY KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA  FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM na stanowisko  Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju >>>> 
   25.09.2006 - Zamieszczono na stronie głównej informacje Burmistrza Miasta dot. przetargu na monitoring wizyjny miasta (wyjaśniena cz.2 - odpowiedzi na pytania oferentów ) >>>>
   26.09.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń obwieszczenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. wydania decyzji nr 603/06 z dnia 28.08.2006r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa uzbrojenia podziemnego – wodociąg i kanalizacja sanitarna w ulicy Gałczyńskiego w Polanicy-Zdroju" >>>>
   26.09.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń informację Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. informacji, że uczniowie zamieszkali na terenie Polanicy-Zdroju mogą ubiegać się o stypendium szkolne >>>>
   26.09.2006 - Zamieszczono na stronie głównej informacje Burmistrza Miasta dot. przetargu na monitoring wizyjny miasta (wyjaśniena cz.3 - odpowiedzi na pytania oferentów ) >>>>
   28.09.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot.  budowy SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA POLANICA – ZDRÓJ >>>>
   28.09.2006 - Zamieszczono w bloku Prawo lokalne w dziale uchwały uchwały nr XLVI/325/2006 -XLVI/331/2006  z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, która odbyła się w dniu 31sierpnia 2006 roku >>>>
   29.09.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. przetargu na monitoring wizyjny miasta (przedłużenie czasu realizacji zadania ) >>>>
   29.09.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów informacje Burmistrza Miasta dot. przetargu na monitoring wizyjny miasta (wyjaśniena cz.1 - odpowiedzi na pytania oferentów ) >>>>
   29.09.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów informacje Burmistrza Miasta dot. przetargu na monitoring wizyjny miasta (wyjaśniena cz.2 - odpowiedzi na pytania oferentów ) >>>>
   29.09.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów informacje Burmistrza Miasta dot. przetargu na monitoring wizyjny miasta (wyjaśniena cz.3 - odpowiedzi na pytania oferentów ) >>>>
   29.09.2006 - Zamieszczono na stronie głównej informacje Burmistrza Miasta dot. wywieszenia na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>>
   29.09.2006 - Zamieszczono na stronie głównej informacje Burmistrza Miasta dot. wywieszenia na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym >>>>
   29.09.2006 - Zamieszczono na stronie głównej informacje Burmistrza Miasta dot. wyjaśnień w sprawie zapytań odnośnie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej w Polanicy-Zdroju / odcinek od ul. Górskiej do ul. Sikorskiego/ >>>>
   29.09.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. NABÓRU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Samodzielne stanowisko pracy ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej >>>>
   29.09.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. UNIEWAŻNIENIA postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Polanica – Zdrój”  >>>>
   
   03.10.2006 - Zamieszczono na stronie głównej informację Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Gałczyńskiego w Polanicy-Zdroju" >>>>
   04.10.2006 - Zamieszczono na stronie głównej blok dot. wyborów samorzadowych w 2006 roku oraz obwieszczenie  BM w sprawie granic okręgów wyborczych ich numerach oraz liczbie radnych, oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej >>>>
   12.10.2006 - Zamieszczono na stronie głównej w bloku Wybory samorządowe 2006
 • Informacja w sprawie pełnienia dyzurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanicy-Zdroju do 13.10.2006 r >>>> (pdf)
 • Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanicy-Zdroju >>>> (pdf)
   13.10.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postepowań informację Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Gałczyńskiego w Polanicy-Zdroju" >>>>
   13.10.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetragów ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. UNIEWAŻNIENIA postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Polanica – Zdrój”  >>>> 
   13.10.2006 - Zamieszczono na stronie głównej informację BM dot. wywieszenia na  tablicy ogłoszeń  na okres 21 dni wykazu  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży >>>>
   16.10.2006 - Zamieszczono na stronie głównej w bloku Wybory samorządowe 2006
 • Informacja w sprawie pełnienia dyzurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanicay-Zdroju do 18.10.2006 r. >>>>
 • Zawiadomienie Miejskiej Komisji Wyborczej w Poloanicy-Zdroju dotyczące publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych >>>> 
   18.10.2006 - Zamieszczono na stronie głównej w bloku Wybory samorządowe 2006 Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Polanicy-Zdroju >>>> 
   20.10.2006 - Zamieszczono na stronie głównej w bloku Wybory samorządowe 2006
 • Obwieszczenie o granicach obwdów głosowania ich numerach oraz siedzibie obwodowych komisji wyborczych >>>>
 • Zawiadomienie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie losowania numerów list >>>>
   25.10.2006 - Zamieszczono na stronie głównej w bloku Wybory samorządowe 2006
 • Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>
 • Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój >>>>
   25.10.2006 - Zamieszczono na stronie głównej informację Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie folderów informacyjnych w ramach projektu pn.: „Zintegrowany System Informacji Turystycznej regionu kłodzkiego pogranicza” >>>>
   26.10.2006 - Zamieszczono na stronie głównej informację Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie serwisu internetowego w ramach projektu pn.: „Zintegrowany System Informacji Turystycznej regionu kłodzkiego pogranicza” >>>>
   31.10.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji informację BM dot. wywieszenia na  tablicy ogłoszeń  na okres 21 dni wykazu  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży >>>>
   31.10.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta dot.  czwartego  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy-Zdroju przy ulicy Dębowej, stanowiącej grunt nie zabudowany oznaczony numerem geodezyjnym 184/2 >>>>
   31.10.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta dot.  drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy-Zdroju przy ulicy Polnej 2a, stanowiącej lokal użytkowy nr 6 o pow. 170,10 m2 + pomieszczenie przynależne tj. strych o pow. 46,07 m2 wraz z udziałem 4381/10000 części we wspólnych częściach budynku i w prawie wieczystego współużytkowania gruntu zabudowanego, oznaczonego numerem geodezyjnym nr 107/10 >>>>
   31.10.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta dot.
  szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Polanicy-Zdroju przy ulicy Bystrzyckiej/Tranzytowej, stanowiącej grunt oznaczony numerem geodezyjnym 23 >>>>
   31.10.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta dot. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Bystrzyckiej, stanowiącej grunt niezabudowany oznaczony numerem geodezyjnym 85/23 >>>>
   31.10.2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta dot. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy-Zdroju przy alei Wojska Polskiego, stanowiącej grunt niezabudowany oznaczony numerem geodezyjnym 517/3 >>>>
   02.11.2006 - Zamieszczono na w bloku Gospodarka w dziale Infoirmator budżetowy infromacje z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2006 r >>>>
   02.11.2006 - Zamieszczono w bloku Wybory samorządowe 2006 nowe aktualne skłdy obwodowych komisji wyborczych w Polanicy-Zdoju >>>>
   07.11.2006 - Zamieszczono na stronie głównej LISTĘ KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA  FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM na samodzielne stanowisko pracy ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju >>>>
   08.11.2006 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczeie Burmistrza Miasta dot. zakończonia postępowania lokalizacyjnego wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadań inwestycyjnych obejmujących budowę w Polanicy-Zdroju sieci gazowej i sanitarnej) >>>>
   09.11.2006 - Zamieszczono protokoły z sesji Rady Miejskiej nr XLV/2006 >>>>, nr XLVI/2006 >>>> oraz nr XLVII/2006 >>>>
    13.11.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Wyników postępowań informację Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie folderów informacyjnych w ramach projektu pn.: „Zintegrowany System Informacji Turystycznej regionu kłodzkiego pogranicza” >>>>
    13.11.2006 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Wyników postępowań informację Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot. wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie serwisu internetowego w ramach projektu pn.: „Zintegrowany System Informacji Turystycznej regionu kłodzkiego pogranicza” >>>>
   13.11.2006 - Zamieszczono zarządzenia Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od nr 43-I/2006 do nr 47/2006 >>>>
   13.11.2006 - Zamieszczono uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z sesji nr XLVII/332-335/2006 z dnia 26 września 2006 r. >>>>
   13.11.2006 - Zamieszczono sprawozdanie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój na sesję  XLVII  z dnia 21 września 2006 r >>>>
   14.11.2006 - Zamieszczono w bloku Wybory samorządowe 2006 protokoły MKW z wynikami wyborów w gminie >>>> BM, >>>> RM.
   14.11.2006 - Zamieszczono w bloku Wybory samorządowe 2006 uchwałę MKW w Polanicy-Zdroju dot. II tury wyborów >>>>
   17.11.2006 - Zamieszczono  zarządzenia Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od nr 48/2006 do nr 51/2006 >>>>
   20.11.2006 - Zamieszczono  zarządzenia Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od nr 52/2006 do nr 62/2006 >>>>
   21.11.2006 - Zamieszczono w bloku Wybory samorządowe 2006 obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu >>>>
   22.11.2006 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczeie Burmistrza Miasta dot. przedsięwzięcia pn.: „II etap zagospodarowania i budowy centrum sportowo-rekreacyjnego „Góralka” w Polanicy-Zdroju przy ul. Bystrzyckiej na działkach nr 397, 398, 402/1, 403 obręb Stary Zdrój”. >>>>
  28-11-2006 -Zamieszczono na stronie głównej pierwsze ogłoszenie przetargowe ustne nieograniczone  Burmistrza Miasta Polanicy- Zdroju dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Polanicy-Zdroju przy ul. Głowackiego stanowiących grunt niezabudowany, działka nr. 92/1 oraz 92/2 >>>>
  28-11-2006- Zamieszczono  zarządzenia Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od nr 63/2006 do nr 72/2006 >>>>
  27-11-2006-Zamieszczono na stronie głównej  ogłoszenie wyborów 2006 II tura >>>>
  30-11-2006-Zamieszczono na stronie głównej obwieszczeie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu >>>>
  06-12-2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta  Polanicy- Zdroju dot. pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy-Zdroju przy ul. Dębowej – Chrobrego, stanowiącej grunt niezabudowany, działka nr  nr 239/1>>>>
  06-12-2006 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie przez Burmistrza Miasta  Polanicy- Zdroju dot. budowa sieci telekomunikacyjnej. >>>>
  07-12-2006 - Zamieszczono na stronie głównej informacje o wynikach naboru- Samodzielne stanowisko pracy ds. Ochrony Środowiska >>>>
  07-12-2006 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju- samodzielne stanowisko pracy ds. Ochrony Środowiska 
  i Gospodarki Komunalnej >>>>
  12-12-2006 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego-„Dostawę kiosków internetowych oraz kamer internetowych do projektu ZSIT regionu kłodzkiego pogranicza >>>>
  19-12-2006 - Zamieszczono w bloku Organy w dziale Oświadczenia majątkowe oświadczenia majątkowe radnych oraz burmistrza na koniec kadencji 2002-2006 >>>>
  19-12-2006- Usunięto ze strony głównej informacja o wyniku naboru na stanowisko Z-cy Kerownika USC >>>>
  19-12-2006- Usunięto ze strony głównej ogłoszenie przetargowe- nieruchomość gruntowa 184/2 (IV przetarg) >>>>
  19-12-2006- Usunięto ze strony głównej ogłoszenie przetargowe- nieruchomość 107/10 (II przetarg) >>>>
  19-12-2006- Usunięto ze strony głównej ogłoszenie przetargowe-nieruchomość gruntowa 23 (VI przetarg) >>>>
  19-12-2006- Usunięto ze strony głównej ogłoszenie przetargowe- nieruchomość gruntowa 85/23 (I przetarg) >>>>
  19-12-2006- Usunięto ze strony głównej ogłoszenie przetargowe- nieruchomość gruntowa 517/3 (I przetarg) >>>>
  19-12-2006- Usunięto ze strony głównej obwieszcenie- wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych-Góralka >>>>

 • 28-12-2006- Usunięto ze strony głównej ogłoszenie o wszczęciu postępowania w tyrbie przetargu nieograniczonego >>>>

  28-12-2006- Zamieszczono na stronie głównej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>>

  28-12-2006- Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego - kamery internetowe >>>>

  28-12-2006- Zamieszczono na stronie głównej blok status spraw >>>>

  29-12-2006- Zamieszczono na stronie głównej Zarządzenia Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od Nr 73/2006 do Nr 80/2006 >>>>

  29-12-2006- Zamieszczono na stronie głównej Protokół Nr XLVIII/2006 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 24 października 2006 r. >>>>

  29-12-2006- Zamieszczono na stronie głównej Statut Urzędu w bloku- PRAWO LOKALNE  >>>>
  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2006-06-16 (1411 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·