Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  informacje archiwalne od kwietnia 2014 r      

  GMINNE  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  STANOWIĄ:  

  Jednostki budżetowe:

  1. Urząd Miejski w Polanicy - Zdroju - Burmistrz mgr inż. Jerzy Terlecki,
  Zastępca
  Burmistrza mgr inż. Dariusz Kupiec
  ,
      tel. 74 868-06-00,
      ul. J. Dąbrowskiego 3.

  • Statut Miasta >>>>
  • Statut Urzędu >>>>
  • Regulamin >>>>
  • Organizacja Urzędu Miejskiego >>>>  

   2. Ośrodek Pomocy Społecznej - Kier. Andrzej Jellin
     tel. 74 868-06-38,  
      ul. J. Dąbrowskiego 3

  • Forma organizacyjna - Jednostka budżetowa
  • Uchwała o utworzeniu (nr, data, organ wydający,  tytuł uchwały) - Uchwała Rady Miejskiej Nr 55/ XI /90 z 29 marca 1999 r. o utworzeniu jednostki budżetowej realizującej zadania pomocy społecznej  
  • Uchwała nadająca Statut, regulamin - Uchwała Zarządu Miejskiego z 29 maja 1996 r. w/s zatwierdzenia Statutu OPS
  • Upoważnienie/pełnomocnictwo dla kierownika jednostki - Kier. Andrzej Jellin, Uchwała Zarządu Miejskiego z 4 lipca 1996 r. Nr 121/96 Uchwała Rady Miejskiej Nr 194/ XXX II/96 z 24 lipca 1996 r. (upow. do wyd. dec. adm.)


   

  3. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino - Dyr. mgr Dariusz Kłonowski,
  tel. 74 8681427,
      al. Wojska Polskiego 23.

  • Forma organizacyjna - Jednostka budżetowa
  • Uchwała o utworzeniu (nr, data, organ wydający,  tytuł uchwały) - Akt założycielski Kuratora Oświaty z 4 stycznia 1993 r.  
  • Uchwała nadająca Statut, regulamin - Uchwała Rady Pedagogicznej z 14 marca 2002 r. Nr 2/2002 
  • Upoważnienie/pełnomocnictwo dla kierownika jednostki - Dyr. Dariusz Kłonowski, Uchwała Zarządu Miejskiego z 4 lipca 2002 r. Nr 92/2002
  • Uwagi - Jednostka przejęta z mocy ustawy z dniem 1 stycznia 1996 r.


   

  4. Gimnazjum - Dyr. mgr Teresa Pituła, tel. 074 8681410,
      ul. Zdrojowa 34.

  • Forma organizacyjna - Jednostka budżetowa 
  • Uchwała o utworzeniu (nr, data, organ wydający,  tytuł uchwały) - Uchwała Rady Miejskiej Nr 50/ X /99 z 23 marca 1999 r. o utworzeniu Gimnazjum Publicznego 
  • Uchwała nadająca Statut, regulamin - § 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr 50/ X /99 z 23 marca 1999 r. o utworzeniu Gimnazjum Publicznego 
  • Upoważnienie/pełnomocnictwo dla kierownika jednostki - Dyr. Teresa Pituła, Uchwała Zarządu Miejskiego z 4 lipca 2002 r. Nr 91/2002


   

  5. Przedszkole Publiczne Nr 1 - Dyr. mgr Elżbieta Żylińska, tel. 74 8681570,
      al. Wojska Polskiego 10.

  • Forma organizacyjna - Jednostka budżetowa
  • Uchwała o utworzeniu (nr, data, organ wydający,  tytuł uchwały) - Akt założycielski Burmistrza Miasta z 25 października 1991 r.
  • Uchwała nadająca Statut, regulamin - Uchwała Rady Pedagogicznej z 1 września 1994 r
  • Upoważnienie/pełnomocnictwo dla kierownika jednostki - Dyr. Elżbieta Żylińska, Uchwała Zarządu Miejskiego z 23 sierpnia 2002 r. Nr 118/2002
  • Uwagi - Jednostka przejęta z mocy ustawy z dniem 1 stycznia 1991 r


   

  Instytucje kultury:

  1. Teatr Zdrojowy - Centrum Kultury i Promocji - Dyr. mgr Justyna Kuban, tel.  74 8690643,  ul. Parkowa 2. 57-230 Polanica-Zdrój (utworzone z dniem 28.05.2013):

  • Forma organizacyjna - Gminna instytucja kultury (posiadająca osobowość prawną)
  • Uchwała o utworzeniu (nr, data, organ wydający,  tytuł uchwały) - Uchwała Rady Miejskiej Nr 144/XXIV/2000 z 27 marca 2000 r. zmieniona uchwałą Nr XXXIX/233/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 maja 2013 r. 
  • Uchwała nadająca Statut, regulamin - § 5 Uchwały Rady Miejskiej Nr 144/XXIV/2000 z 27 marca 2000 r. 

  1. Miejskie Centrum Kultury - Dyr. mgr Marek Mazurkiewicz, tel. 74 8690643 ,
      ul. Lipowa 2.  (zmieniono nazwę i siedzibę z dniem 28.05.2013)

  • Forma organizacyjna - Gminna instytucja kultury (posiadająca osobowość prawną)
  • Uchwała o utworzeniu (nr, data, organ wydający,  tytuł uchwały) - Uchwała Rady Miejskiej Nr 144/XXIV/2000 z 27 marca 2000 r.  
  • Uchwała nadająca Statut, regulamin - § 5 Uchwały Rady Miejskiej Nr 144/XXIV/2000 z 27 marca 2000 r. 
  • Upoważnienie/pełnomocnictwo dla kierownika jednostki - Dyr. Marek Mazurkiewicz, Uchwała Zarządu Miejskiego z 30 marca 2000 r. Nr 41/2000


    

    

  2. Miejska Biblioteka Publiczna - Dyr. mgr Iwona Mokrzanowska, tel. 74 8681467,
      al. Wojska Polskiego 23. 

  • Forma organizacyjna - Gminna instytucja kultury (posiadająca osobowość prawną) 
  • Uchwała o utworzeniu (nr, data, organ wydający,  tytuł uchwały) - Uchwała Rady Miejskiej Nr 155/ XXVII /2000 z 5 czerwca 2000 r.    
  • Uchwała nadająca Statut, regulamin - Uchwała Zarządu Miejskiego z 19 marca 2002 r. Nr 37/2002 
  • Burmistrz Miasta powierzył obowiązki Dyrektora MBP od 1 maja 2008 do 30 grudnia 2008 pracownikowi bibliotek w/w Pani Krystynie Dzieczkaniec
  • Burmistrz Miasta powierzył dalsze pełnienie obowiązków Dyrektora MBP od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 pracownikowi bibliotek w/w Pani Krystynie Dzieczkaniec
  • Burmistrz Miasta powołał dyrektora MBP Panią Iwonę Mokrzanowską na czas określony od 20 czerwca do 31 grudnia 2011 r

  Zakład budżetowy (zlikwidowany z dniem 31.12.2005):

  1. Miejski Zakład Komunalny - p.o. Dyr. Jacek Tyniec, tel. 74 8681528
      - Z-ca Dyr. inż. Ryszard Lis, tel. 074 8681528,
      ul. Spacerowa 2.

  • Zlikwidowany uchwałą z 28.11.2005 r Nr XXXVII/ 269 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju zs. w Polanicy-Zdroju oraz w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju oraz przejęcia należności i zobowiązań oraz w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienia aportu >>>>
  • Forma organizacyjna - Zakład budżetowy 
  • Uchwała o utworzeniu (nr, data, organ wydający,  tytuł uchwały) - Uchwała Rady Miejskiej Nr 140/ XXIV /2000 z 27 marca 2000 r.  w/s utworzenia zakładu budżetowego MZK od 1 lipca 2000 r. 
  • Uchwała nadająca Statut, regulamin - Uchwała Zarządu Miejskiego z 30 czerwca 2000 r. Nr 87/2000  
  • Upoważnienie/pełnomocnictwo dla kierownika jednostki - p.o. Dyr. Jacek Tyniec, Uchwała Zarządu Miejskiego z 29 kwietnia 2002 r. Nr 56/2002 oraz z 10 maja 2002 r. Nr 62/2002

  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
  (utworzony z dniem 01.01.2006):

  1. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. -  ul. Spacerowa 2.  tel. 74 8651780, www: mzk-polanica.pl

  • Utworzono chwałą z 28.11.2005 r Nr XXXVII/ 269 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju zs. w Polanicy-Zdroju oraz w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju oraz przejęcia należności i zobowiązań oraz w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienia aportu >>>>
  • Władze spółki:

   RADA NADZORCZA:
   Przewodniczący Rady Nadzorczej Artur Nowicki
   Członek Rady Nadzorczej Antonina Barbara Janowicz
   Członek Rady Nadzorczej
   Jarosław Marian Surówka

   ZARZĄD:
   Prezes Zarządu   -  Jacek Tyniec
   Członek Zarządu   -  
   Anna Nurzyńska

   PROKURENT:
   Ryszard Lis

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-05-23 (17539 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·