Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr Zmian - pierwsze półrocze 2007 roku


   03.01.2007 - Zamieszczono link do rejestru zmian na pierwsze półrocze 2007 roku >>>>
   05.01.2007 - Zamieszczono ogłoszenie Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju dot. zawiadomienia o  wydaniu decyzji nr 05/07 z dnia 03.01.2007 .r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „II etap zagospodarowania i budowy centrum sportowo – rekreacyjnego „Góralka” w Polanicy – Zdrój przy ul. Bystrzyckiej na działkach nr 397, 398, 402/1, 403 obręb Stary Zdrój >>>>
   05.01.2007 - Zamieszczono informacje dotyczące:
  -  składu Rady Miejskiej w kadencji 2006-2010 >>>> 
  -  składu poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju w kadencji 2006-2010 >>>>
  -  wyboru przewodniczącego i zastępcy Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju w kadencji 2006-2010 >>>>
   12.01.2007 - Zamieszczono informację dot. komunikatu Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju o znajdujących się na terenie gminy punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych >>>>
   12.01.2007 - Zamieszczono informację Burmistrz Miasta Polanicy - Zdroju dot.  zawiadomienia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża piaskowca „Szczytna Zamek”, na działce nr 38 obręb Piekielna Góra, gmina Polanica - Zdrój. >>>>
   19.01.2007 - Zamieszczono obwieszczenie Burmistrza Miasta Polanica –Zdrój dot. zawiadomienia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 49551 Polanica – Zdrój zlokalizowanej przy ul. Kamiennej 8 (działka: 363 i 373, obręb: Stary Zdrój). >>>>
  22-01-2007- Zamieszczone na stronie głównej ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane- „Remont cząstkowej nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie miasta Polanica-Zdrój” >>>>
  24-01-2007- Zamieszczone na stronie głównej ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane- „Prowadzenie bieżącej konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Polanica-Zdrój”. >>>>
  26-01-2007-  Zamieszczone na stronie głównej ogłoszenie przetargu dot. sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Polanicy-Zdroju przy ulicy Bystrzyckiej 28, stanowiącej grunt oznaczony numerem geodezyjnym 405 o  powierzchni 1079 m2 obręb Stary Zdrój AM-10. >>>>
  26-01-2007-  Zamieszczone na stronie głównej ogłoszenie przetargu dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Polanicy-Zdroju przy al. Wojska Polskiego stanowiących grunt niezabudowany ( I przetarg) >>>>
  26-01-2007-  Zamieszczone na stronie głównej ogłoszenie przetargu dot.  sprzedaży nieruchomości położonej  w Polanicy-Zdroju przy ulicy Polnej 2a,  stanowiącej lokal użytkowy (III przetarg) >>>>
  29-01-2007-  Zamieszczone na stronie głównej ogłoszenie o zamówieniu dot. wykonania dokumentacji projektowej robót remontowo – modernizacyjnych Teatru Zdrojowego im. M. Ćwiklińskiej w Polanicy-Zdroju – Międzynarodowe Centrum  Konferencyjno  Kulturalne >>>>
  05-02-2007-  Zamieszczone na stronie głównej ogłoszenie zamówieniu- roboty budowlane dot. Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Gałczyńskiego w Polanicy-Zdroju >>>>
  05-02-2007- Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o wszczęcieu ostępowania dot. monitoringu w trybiie przetragu nieograniczonego >>>>
   07-02-2007 - Usunięto ze strony głównej i umieszczono w archiwum postepowań zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty INFOBOX >>>>
   07-02-2007 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie i umieszczono w archiwum przetargów o wszczęciu postępowania przetargowego - kamery internetowe >>>>
   07-02-2007 - Usunięto ze strony głównej i umieszczona w archiwum ogłoszeń obwieszczenie  Burmistrza Miasta  Polanicy- Zdroju dot. budowy sieci telekomunikacyjnej. >>>>
   07-02-2007 - Usunięto ze strony głównej i umieszczono w archiwum ogłoszeń informację dot. komunikatu Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju o znajdujących się na terenie gminy punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych >>>>
  08-02-2007- Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie dot. przetargu na monitoring wizyjny miasta - odpowiedzi na pytania >>>>
  14-02-2007- Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o zamówieniu Burmistrza Miasta Poalnica- Zdrój dot. budowa drogi – ul. Staffa w Polanicy-Zdroju. >>>>
  14-02-2007- Usunięto z podstrony organizajca Urządu Miejskiego dane byłego pracownika Straży Miejskiej Jerzego Kozakiewicza >>>> 
  15-02-2007- Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie dot. przetargu na monitoring miasta-odpowiedzi na pytania cz.2  >>>>
   16-02-2007 - Usunięto ze strony głównej i umieszczono w archiwum przetargów ogłoszenie o wszczęcieu ostępowania dot. monitoringu w trybiie przetragu nieograniczonego >>>>
   16-02-2007 - Usunięto ze strony głównej i umieszczono w archiwum ogłoszeń ogłoszenie Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju dot. zawiadomienia o  wydaniu decyzji nr 05/07 z dnia 03.01.2007 .r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „II etap zagospodarowania i budowy centrum sportowo – rekreacyjnego „Góralka” w Polanicy – Zdrój przy ul. Bystrzyckiej na działkach nr 397, 398, 402/1, 403 obręb Stary Zdrój >>>>
   16-02-2007 - Usunięto ze strony głównej i umieszczono w archiwum ogłoszeń informację Burmistrz Miasta Polanicy - Zdroju dot.  zawiadomienia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża piaskowca „Szczytna Zamek”, na działce nr 38 obręb Piekielna Góra, gmina Polanica - Zdrój. >>>>
   16-02-2007 - Usunięto ze strony głównej i umieszczono w archiwum ogłoszeń obwieszczenie Burmistrza Miasta Polanica –Zdrój dot. zawiadomienia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 49551 Polanica – Zdrój zlokalizowanej przy ul. Kamiennej 8 (działka: 363 i 373, obręb: Stary Zdrój). >>>>
  16-02-2007- Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie dot. przetargu na monitoring miasta - przedłużenie terminu składania ofert >>>> 
  21-02-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o zamówieniu na zadanie, pn. „Utrzymanie i konserwacja zieleni >>>>
  28-02-2007- Zamieszczono na stronie głównej zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na monitoring wizyjny miasta >>>>
  01-03-2007-Umieszczono w dziale uchwały.Uchwały Nr XLVIII / 336/ 2006 -XLVIII /343/ 2006  >>>> 
  12-03-2007-W bloku Organy w dziale Oświadczenia majątkowe zamieszczone zostały oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2006- 2010 >>>>
  14-03-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie dot. otwarcia konkursu ofert na rok 2007 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie >>>> 
  14-03-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o wyniku postępowania - utrzymania zieleni miejskiej. „Utrzymanie i konserwacja zielni miejskiej w Polanicy – Zdroju w okresie od 01 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2008 r.” >>>>
  16-03-2007-W bloku Prawo Lokalne w dziale Uchwały umieszczone zostały uchwały z kadencji 2006-2010r
  -Uchwały Nr I / 1/ 2006 -I / 3/ 2006
  -Uchwały Nr II / 4/ 2006 -II  /7/ 2006
  16-03-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie dot. przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy-Zdroju przy ul. Dębowej – Chrobrego, stanowiącej grunt niezabudowany oznaczony numerem geodezyjnym 239/1 >>>>
  16-03-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie dot. przetargu nr. II na sprzedaż nieruchomości położonych w Polanicy-Zdroju przy al. Wojska Polskiego stanowiących grunt niezabudowany oznaczony numerami geodezyjnymi:
  1. 446/3
  2. 446/4
  3. 446/6 >>>>
  16-03-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie dot. przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy-Zdroju przy ulicy Polnej 2a >>>>
  16-03-2007- Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji  informacje o wynikach naboru- Samodzielne stanowisko pracy ds. Ochrony Środowiska >>>>
   16-03-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie przetargu dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Polanicy-Zdroju przy al. Wojska Polskiego stanowiących grunt niezabudowany (I przetarg) >>>>
   16-03-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie przetargu dot. sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Polanicy-Zdroju przy ulicy Bystrzyckiej 28, stanowiącej grunt oznaczony numerem geodezyjnym 405 o  powierzchni 1079 m2 obręb Stary Zdrój AM-10. >>>>
   16-03-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie przetargu dot.  sprzedaży nieruchomości położonej  w Polanicy-Zdroju przy ulicy Polnej 2a,  stanowiącej lokal użytkowy (III przetarg) >>>>
   16-03-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie o zamówieniu dot. wykonania dokumentacji projektowej robót remontowo – modernizacyjnych Teatru Zdrojowego im. M. Ćwiklińskiej w Polanicy-Zdroju – Międzynarodowe Centrum  Konferencyjno  Kulturalne >>>>
   16-03-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane dot. Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Gałczyńskiego w Polanicy-Zdroju >>>>
   16-03-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie o zamówieniu na zadanie, pn. „Utrzymanie i konserwacja zieleni >>>>
   16-03-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na monitoring wizyjny miasta >>>>
  16-03-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie dot. drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Polanicy-Zdroju przy ul. Głowackiego stanowiących grunt niezabudowany oznaczony numerami geodezyjnymi:
  1. 92/1 o pow. 2070 m2
  2. 92/2 o pow. 1259 m2 >>>>
  19-03-2007- W bloku Prawo Lokalne w dziale Protokoły z sesji R. M. zamieszczono protokoły z kadencji 2006-2010r:
  -protokół nr.I/2006 >>>>
  -protokół nr.I/2006 >
  >>>
  29-03-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o zapisach do przedszkola publicznego nr 1 w Polanicy-Zdroju >>>>
  13-04-2007-Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie UM-AM-7356/ 55 /2007 Burmistrza Miasta Polanica–Zdrój dot.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.Burmistrz Miasta Polanica Zdrój zawiadamia, że zostało wszczęte postępowania lokalizacyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadań inwestycyjnych obejmujących: >>>>
  13-04-2007-Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie UM-AM-7356/ 56 /2007Burmistrza Miasta Polanica–Zdrój dot.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Burmistrz Miasta Polanica Zdrój zawiadamia, że zostało wszczęte postępowania lokalizacyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego obejmującego: >>>>
  23-04-2007-W bloku Prawo Lokalne w dziale Uchwały umieszczone została uchwała z kadencji 2006-2010r
  -Uchwały Nr III / 8/ 2006 -III  /10/ 2006
  24-04-2007-W bloku Prawo Lokalne w dziale Uchwały umieszczone została uchwała z kadencji 2006-2010r
  -Uchwały Nr IV / 11/ 2007 -IV /14/ 2007
  25-04-2007-W bloku Prawo Lokalne w dziale Uchwały umieszczone została uchwała z kadencji 2006-2010r
  -Uchwały Nr V / 15/ 2007 -V /22/ 2007
  26-04-2007- Do działu UCHWAŁY została dodana nowa strona, Uchwały z 2007 roku >>>>
  26-04-2007-W bloku Prawo Lokalne w dziale Uchwały umieszczone została uchwała z kadencji 2006-2010r
  -Uchwały Nr VI/ 23/ 2007 -VI/30/ 2007
  26-04-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o wyniku postępowania - Budowa drogi -ul.Staffa >>>>
  26-04-2007-Zamieszczono na stronie głównej informacje o wyniku postepowania o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej robót remontowo modernizacyjnych Teatru Zdrojowego im. M. Ćwiklińskiej w Polanicy-Zdroju >>>>
  26-04-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie dot. przetargu w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju. >>>>
   27-04-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie o zamówieniu BURMISTRZA MIASTA POLANICA-ZDRÓJ (roboty budowlane). >>>>
   27-04-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum postępowań: ogłoszenie o wyniku postępowania - utrzymanie zieleni miejskiej >>>>
   27-04-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń: obwieszczenie BURMISTRZA MIASTA POLANICY-ZDROJU UM-AM-7356/ 56 /2007 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym >>>>
   27-04-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń: obwieszczenie BURMISTRZA MIASTA POLANICY-ZDROJU UM-AM-7356/ 55 /2007 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym >>>>
  27-04-2007-W bloku Prawo Lokalne w dziale Zarządzenia Burmistrza umieszczone zostały Zarządzenia Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od Nr 81/2006 do Nr 89/2006 >>>>
  07-05-2007-W bloku Prawo Lokalne w dziale Zarządzenia Burmistrza umieszczone zostały Zarządzenia Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od Nr 1/2007 do Nr 11/2007 >>>>
   07-05-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń: Ogłoszenie - zapisy dzieci do przedszkola 2007/2008 >>>>
   07-05-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum postępowań: Ogłoszenie o wyniku postępowania - Budowa drogi -ul.Staffa >>>>
   07-05-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum postępowań: Ogłoszenie o wyniku postępowania - dokumentacja porojektowa - Teatr >>>>
  08-05-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe dot. piątego  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy-Zdroju przy ulicy Dębowej, stanowiącej grunt nie zabudowany oznaczony numerem geodezyjnym 184/2 >>>>
  08-05-2007-W bloku Prawo Lokalne w dziale Uchwały umieszczone została uchwała z kadencji 2006-2010r
  -Uchwały Nr VII/ 31/ 2007 -VII/35/ 2007
  08-05-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe dot. dzierżawy działki nr 397 >>>>
   08-05-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Polanicy Zdroju UM-SN-7624/1/2007 >>>>
  14-05-2007- W bloku Prawo Lokalne w dziale Protokoły z sesji R. M. zamieszczono protokoły z kadencji 2006-2010r:
  -protokół nr.III/2006 >>>>
  -protokół nr.IV/2007 >
  >>>
  -protokół nr.V/2007 >>>>
  17-05-2007-W bloku Organy w dziale Sprawozdania-Rada Miasta zamieszczone zostały sprawozdania:
  -Informacja o działalności Rady Miejskie w Polanicy-Zdroju za 2004 rok >>>>
  -Informacja o działalności Rady Miejskie w Polanicy-Zdroju za 2005 rok >>>> 
  -Informacja o działalności Rady Miejskie w Polanicy-Zdroju za lata 2002-2006 >>>> 
  17-05-2007-W bloku Organy w dziale Sprawozdania-Burmistrz zamieszczone zostały sprawozdania:
  -Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 18 października 2006 r.  tutaj treść (78 KB)
  -Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 21 grudnia 2006 r.  
  tutaj treść (83 KB)
  -Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 23 stycznia 2007 r.  
  tutaj treść (78 KB)
  -Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 21 lutego 2007 r.  
  tutaj treść (68 KB)
  -Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 22 marca 2007 r.  
  tutaj treść (81 KB)
  17-05-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń ogłoszenie dot. otwarcia konkursu ofert na rok 2007 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie >>>> 
  18-05-2007-W bloku Prawo Lokalne w dziale Zarządzenia Burmistrza umieszczone zostały Zarządzenia Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od Nr 21/2007 do Nr 32/2007 >>>>
  21-05-2007-W bloku Prawo Lokalne w dziale Zarządzenia Burmistrza umieszczone zostały Zarządzenia Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od Nr 33/2007 do Nr 40/2007 >>>>
  21-05-2007-W bloku Prawo Lokalne w dziale Podatki i opłaty umieszczone zostały informacje dotyczące podatków i opłat w 2007 roku >>>>
  22-05-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o wyniku postępowania - na zadanie pn. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji parku zdrojowego w Polanicy-Zdroju” >>>>
  31-05-2007-W bloku Organy w dziale Oświadczenia majątkowe umieszczone zostały oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta Jerzego Terleckiego oraz Przewodniczącej Rady Miasta Magdaleny Ptaszek >>>>
  25-05-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o zamówieniu - dokumentacja projektowa parku  >>>>
  17-05-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie o przetargu w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju >>>> 

  31-05-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie dot. udzielenia ulg w podatka
   ch i opłatach lokalnych   >>>>
  31-05-2007-Usunięto ze strony głównej ogłoszenie dot. przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy-Zdroju przy ul. Dębowej – Chrobrego, stanowiącej grunt niezabudowany oznaczony numerem geodezyjnym 239/1 >>>>
  31-05-2007-Usunięto ze strony głównej ogłoszenie dot. przetargu nr. II na sprzedaż nieruchomości położonych w Polanicy-Zdroju przy al. Wojska Polskiego stanowiących grunt niezabudowany oznaczony numerami geodezyjnymi:
  1. 446/3
  2. 446/4
  3. 446/6 >>>>
  31-05-2007-Usunięto ze strony głównej głoszenie dot. przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy-Zdroju przy ulicy Polnej 2a >>>>
  31-05-2007-Usunięto ze strony głównej ogłoszenie dot. drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Polanicy-Zdroju przy ul. Głowackiego stanowiących grunt niezabudowany oznaczony numerami geodezyjnymi:
  1. 92/1 o pow. 2070 m2
  2. 92/2 o pow. 1259 m2 >>>>
  31-05-2007-Zamieszczono na stronie głównej informację o wszczęciu postępowania numer UE-P-02 / 2007 >>>>
  04-06-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum postępowań ogłoszenie o wyniku postępowania - na zadanie pn. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji parku zdrojowego w Polanicy-Zdroju” >>>>
  05-06-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenia o upływie kadencji ławników sądowych. >>>>
  13-06-2007-Zamieszczono na stronie głównej odpowiedzi na pytania dot. ogłoszenia na obsługę bankową budżetu Gminy Polanica. >>>>
  13-06-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o wszczęciu postępowania - monitoring wizyjny miasta. >>>>
  14-06-2007-Zamieszczono na stronie głównej odpowiedzi na pytania dot. ogłoszenia na obsługę bankową budżetu Gminy Polanica. >>>>
  14-06-2007-W bloku Organy w dziale Oświadczenia majątkowe umieszczone zostały oświadczenia majątkowe A.Jelina, D.Kupca, M.Mazurkiewicza, A.Nużyńskiej, E.Żylińskiej, T.Pituły, B.Szewczyk, J.Cichej, W.Książkiewicz, D.Kłonowskiego i J.Tyńca >>>>
  15-06-2007-Zamieszczono na stronie głównej odpowiedzi na pytania dot. ogłoszenia na obsługę bankową budżetu Gminy Polanica cz.3. >>>>
  21-06-2007-Usunięto ze strony głównej i przesunięto do archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe dot. piątego  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy-Zdroju przy ulicy Dębowej, stanowiącej grunt nie zabudowany oznaczony numerem geodezyjnym 184/2 >>>>
  21-06-2007-Usunięto ze strony głównej głównej i przesunięto do archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe dot. dzierżawy działki nr 397 >>>>
  22-06-2007-Usunięto ze strony głównej i przesunięto do archiwum przetargów ogłoszenie o zamówieniu - dokumentacja projektowa parku  >>>>
  25-06-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego na "Obsługę bankową budżetu Gminy Polanica-Zdrój". >>>>
  27-06-2007-Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie o wszczęciu postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące przebudowę ul. Spacerowej w Polanicy-Zdroju. >>>>
  27-06-2007-Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie o wszczęciu postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące budowę gazociągu średniego ciśnienia w ul. Fabrycznej w Polanicy-Zdroju. >>>>
  28-06-2007-Zamieszczono na stronie głównej informację o zmianie numeru konta bankowego bankowego Urzędu Miejskiego. >>>>
  29-06-2007 Usinueto ze strony główne i przeniesiono do archiwum inforamcji oraz do działu Podatki i opłaty ogłoszenie dot. udzielenia ulg w podatka
   ch i opłatach lokalnych   >>>>
  29-06-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie dot. wyboru ławników. >>>>
  29-06-2007-W bloku Prawo Lokalne w dziale Uchwały umieszczone zostały uchwały 
  nr. IX/ 40/2007 - IX/ 47/2007 >>>>
  29-06-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o naborze na zastępce Skarbnika Gminy >>>>.

   


   
  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2007-01-03 (1509 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·