Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  REGULAMIN rozdział II


  Rozdział II

  ZAKRES DZIAŁANIA  i  ZADANIA  URZĘDU.

  § 4.

  1. Zgodnie z art.33 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta wykonuje ustawowe zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego.

  2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania wymienionych wyżej:

  - zadań własnych wynikających z przepisów ustawowych i Statutu Gminy

  - zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej przekazanym gminom z mocy ustaw

  - zadań zleconych realizowanych na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej.

  § 5.

  1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy,w wykonywaniu ich zadań ustawowych.

  2. W szczególności do zadań Urzędu należy:

  - przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał,wydawania decyzji, zarządzeń, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy

  - przygotowywanie do uchwalenia przez Radę Miejską projektu budżetu

  - wykonywanie budżetu gminy oraz uchwał okołobudżetowych

  - realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów Gminy

  - zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania Sesji Rady
  Miejskiej oraz posiedzeń  Komisji Rady

  - prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
       
  - realizacja zadań ustawowych określonych w:

       a) ustawie z 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej

       b) ustawie  z 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych

       c) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

  - wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną dla urzędów gmin oraz kodeksem postępowania administracyjnego (prowadzenie wewnętrznego obiegu i załatwiania spraw, załatwianie skarg i wniosków,przechowywanie i archiwizacja akt)

  - wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych przypisanych merytorycznie  stanowiskom pracy określonym w  niniejszym Regulaminie organizacyjnym.   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-05-26 (2087 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·