Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały z 2007 roku
  Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju  Uchwały Nr IV / 11/ 2007 -IV  /14/ 2007 

  Uchwały Nr V / 15/ 2007 -V  /22/ 2007 

  Uchwały Nr VI / 23/ 2007 -VI/30/ 2007 

  Uchwały Nr VII / 31/ 2007 -VII  /35/ 2007 

  Uchwały Nr VIII / 36/ 2007 -VIII  /39/ 2007 

  Uchwały Nr IX / 40/ 2007 -IX  /47/ 2007 

  Uchwały Nr X / 48/ 2007 -X  /56/ 2007 

  Uchwały Nr XI / 57/ 2007 -XI  /65/ 2007 

  Uchwały Nr XII / 66/ 2007 -XII  /74/ 2007 

  Uchwały Nr XIII / 76/ 2007 -XIII  /84/ 2007    SESJA IV

   UCHWAŁA   Nr IV/ 11 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 stycznia 2007 r.
  w sprawie budżetu gminy na 2007 rok. >>>>

  Załączniki do powyższej uchwały:
  załącznik nr 1,1A >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  załącznik nr 2A >>>>
  załącznik nr 2B,3,5,6,7,7A >>>>
  załącznik nr 4 >>>>
  załącznik nr 6A >>>>
  załącznik nr 6B >>>>
  załącznik nr 8 >>>>

  Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2007 rok – dochody >>>> 
  Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2007 rok - wydatki >>>>
  Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr IV/11/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 r.>>>>

  UCHWAŁA   Nr IV/ 12 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 stycznia 2007 r.
  w sprawie przeznaczenia do 10-letniej dzierżawy nieruchomośc igruntowej stanowiącej własność Gminy Polanica-Zdrój. >>>>

  UCHWAŁA   Nr IV/ 13 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 stycznia 2007 r.
  w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Polanica – Zdrój do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku. >>>>

   UCHWAŁA   Nr IV/ 14 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 stycznia 2007 r.
  w sprawie wyznaczenia osoby z Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku >>>>

     SESJA V

   UCHWAŁA   Nr V/ 15 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2007 r.
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. >>>>

  Załącznik do powyższej uchwały:>>>>

  UCHWAŁA   Nr V/ 16 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2007 r.
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. >>>>

  Załącznik do powyższej uchwały:>>>>

  UCHWAŁA   Nr V/ 17 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2007 r.
  w sprawie: planu sprzedaży nieruchomości na rok 2007. >>>>

  UCHWAŁA   Nr V/ 18 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2007 r.
  w sprawie: w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.>>>>

  Uzasadnienie do powyższej uchwały:>>>>

  UCHWAŁA   Nr V/ 19 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2007 r.
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007.>>>>

  Załącznik do powyższej uchwały nr.1,2 >>>>
  Uzasadnienie do powyższej uchwały: >>>>

  UCHWAŁA   Nr V/ 20 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2007 r.
  w sprawie: ustalenia opłat cmentarnych. >>>>

  UCHWAŁA   Nr V/ 21 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2007 r.
  w sprawie: zaopiniowania projektu „Studium ochrony przed powodzią Kotliny Kłodzkiejze szczególnym uwzględnieniem ochrony miasta Kłodzka". >>>>

  UCHWAŁA   Nr V/ 22 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2007 r.
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/340/2006 Rady Miejskiej z dnia 24.10.2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na tereniegminy Polanica - Zdrój. >>>>

   SESJA VI

  UCHWAŁA   Nr VI/ 23 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2007 r.
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Polanica-Zdrój. >>>>

  UCHWAŁA   Nr VI/ 24 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2007 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Włodzimierza Plebanka na działalność Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Polanicy – Zdroju. >>>>

  UCHWAŁA   Nr VI/ 25 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2007 r.
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta >>>>

  UCHWAŁA   Nr VI/ 26 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2007 r.
  w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożeniaRadzie Miejskiej oświadczenia lustracyjnego. >>>>

  UCHWAŁA   Nr VI/ 27 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2007 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007. >>>>

  Załączniki do powyższej uchwały:
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  Uzasadnienie do powyższej uchwały: >>>>

  UCHWAŁA   Nr VI/ 28 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2007 r.
  w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią” w ramach programu BLISKO BOISKO organizowanego przez Ministerstwo Sportu i PZU S.A. >>>>

  UCHWAŁA   Nr VI/ 29 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2007 r.
  w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności. >>>>

  UCHWAŁA   Nr VI/ 30 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2007 r.
  w sprawie: przeniesienia własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego. >>>>

   SESJA VII

  UCHWAŁA   Nr VII/ 31 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. >>>>

  UCHWAŁA   Nr VII/ 32 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007 r.
  w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej. >>>>

  UCHWAŁA   Nr VII/ 33 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007 r.
  w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla obszaru obejmującego teren górniczy Miasta Polanica-Zdrój.
   >>>>

  Załącznik graficzny nr1. do powyższej uchwały >>>> 

  UCHWAŁA   Nr VII/ 34 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.  >>>>

  Załącznik nr1. do powyższej uchwały >>>> 
  Uzasadnienie do powyższej uchwały >>>> 

  UCHWAŁA   Nr VII/ 35 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007 r.
  w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w roku 2007 na terenie Gminy Miejskiej Polanica – Zdrój.  >>>>

   SESJA VIII

  UCHWAŁA   Nr VIII/ 36 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 maja 2007 r.
  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. >>>>
  Taryfa zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miast Polanica-Zdrój.
  Tabele do taryf 2007
  Porównanie wysokości opłat
  Uzasadnienie do taryfy 2007

  UCHWAŁA   Nr VIII/ 37 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 maja 2007 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007. >>>>
  Zalacznik nr.1 i 2 do uchwały
  Uzasadnienie do uchwały

  UCHWAŁA   Nr VIII/ 38 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/264/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22.11.2005r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia.  >>>>

  UCHWAŁA   Nr VIII/ 39 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007 r.
  w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowe.  >>>>

   SESJA IX

  UCHWAŁA   Nr IX/ 40 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 czerwca 2007 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007. >>>>
  Uzasadnienie do uchwały


  UCHWAŁA   Nr IX/ 41 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 czerwca 2007 r.
  w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka gier na terenie Gminy Miejskiej Polanica-Zdrój. >>>>

  UCHWAŁA   Nr IX/ 42 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 czerwca 2007 r.
  w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy.  >>>>

  UCHWAŁA   Nr IX/ 43 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 czerwca 2007 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr V/36/2003 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 20 lutego 2003 roku.  >>>>

  UCHWAŁA   Nr IX/ 44 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 czerwca 2007 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/280/2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.  >>>>

   UCHWAŁA   Nr IX/ 45 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 czerwca 2007 r.
  w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu ochrony środowiska.  >>>>
  Raport z wykonania programu ochrony środowiska gminy Polanica-Zdrój.

  UCHWAŁA   Nr IX/ 46 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 czerwca 2007 r.
  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica - Zdrój.  >>>>

  UCHWAŁA   Nr IX/ 47 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 czerwca 2007 r.
  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru.  >>>>
  Załącznik nr 1

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2007-04-26 (2613 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·