Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  REGULAMIN rozdział III


  Rozdział III

  ORGANIZACJA   URZĘDU.


  § 6.

  Strukturę Organizacyjną Urzędu stanowią:

  Kierownictwo Urzędu   -   S y m b o l
                                             
  1.  Burmistrz Miasta   -   B

  2.  Zastępca Burmistrza   -   ZB

  3.  Sekretarz Gminy   -   S

  4.  Skarbnik Gminy   -   SG

  Komórki organizacyjne Urzędu :

  1. Referat Finansowy   -   RF

  2. Straż  Miejska   -   SM

  3. Urząd Stanu Cywilnego   -   USC   

  oraz samodzielne Stanowiska pracy do spraw :

  1. Sekretariatu

  2. Obsługi Prawnej - Radca Prawny

  3. Infrastruktury Technicznej   -   IT                                                      

  4. Architektury Miejskiej   -   AM  

  5. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej   -   SN

  6. Gospodarki Nieruchomościami   -   GN

  7. Oświaty   -  

  8 .Obywatelskich   -   SO

  9. Gospodarki Mieszkaniowej   -   GM       

  10. Ogólno Administracyjnych i Rolnictwa   -   OA

  11.Obsługi Rady Miejskiej   -   RM                                      

  12. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy   -   BHP                                      

  13. Obsługi technicznej (sprzątająca )

   

  Gminne jednostki organizacyjne stanowią :


  Z a k ł a d    b u d ż e t o w y

  Miejski Zakład Komunalny

   

  J e d n o s t k i  b u d ż e t o w e

  1. Urząd Miejski.

  2. Ośrodek Pomocy Społecznej

  3. Szkoła Podstawowa Nr 2

  4. Gimnazjum 

  5. Przedszkole Publiczne Nr 1

  6. Przedszkole Publiczne Nr 2 z Grupą Żłobkową


  I n s t y t u c j e   k u l t u r y

  1.Miejskie Centrum Kultury

  2.Miejska Biblioteka Publiczna

  § 7.

  Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-05-26 (2001 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·