Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  REGULAMIN rozdział IV


  Rozdział  IV

  ZASADY  FUNKCJONOWANIA  URZĘDU.
      
                                                   
  § 8.

  Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

  - praworządności

  - służebności wobec społeczności lokalnej

  - jednoosobowego kierownictwa

  - racjonalnego gospodarowania mieniem komunalnym

  - kontroli wewnętrznej, której zasady reguluje odrębny regulamin

  - podziału zadań pomiędzy kierownictwo i poszczególne komórki organizacyjne Urzędu oraz wzajemnego współdziałania - zgodnie z obowiązującym prawem.

  § 9.

  1. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie prawa i zobowiązani są do jego ścisłego przestrzegania oraz w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta.

  2. Szczegółowe obowiązki pracowników  realizujących zadania Urzędu określa ustawa oraz Regulamin pracy.

  § 10.

  1. Gospodarowanie środkami finansowymi i majątkowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

  2. Wydatkowanie środków gminy na realizację zadań publicznych odbywa się na zasadach i w trybie określonym w ustawie o zamówieniach publicznych.

  § 11.

  1. Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy,Sekretarza i Skarbnika Gminy, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich obowiązków.

  2. Skarbnik Gminy kieruje pracą Referatu Finansowego i zarządza nim w sposób zapewniający optymalną realizację budżetu gminy oraz przypisanych zadań.

  3. Pracą Straży Miejskiej kieruje Komendant odpowiadający przed Burmistrzem za realizację jej zadań ustawowych wymienionych w ustawie o strażach gminnych.

  § 12.

  Urząd działa zgodnie z rocznym planem zadań rzeczowych, wynikającym z uchwalonego przez Radę Miejską na dany rok budżetu gminy.

  § 13.

  W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna,której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne komórki organizacyjne.

  Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia ustala kompleksowy Regulamin kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie Miejskim.

  § 14.

  Komórki organizacyjne Urzędu realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

  Komórki te zobowiązane są do wewnętrznego współdziałania,w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji w zakresie załatwianych spraw.


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-05-26 (1884 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·