Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr Zmian - pierwsze półrocze 2008 roku


   07-01-2008 - Zamieszczono link do rejestru zmian na pierwsze półrocze 2008 roku >>>>
   07-01-2008 - Zamieszcozno w dziale Budżet link do informacji o budżecie na 2008 rok wraz z uchwałą budżetową Nr XIII75/07 oraz opinie RIO tj uchwałę nr III-244/07 i nr III-245/07 >>>>
   16-01-2008 - Zamieszcozno na stronie głównej ogłoszenie o zamówieniu - usługi. >>>>
   17-01-2008 - Na stronie głównej zamieszczono informację Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój >>>>
   17-01-2008 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie o przetargu nieruchomości przy ulicy Bystrzyckiej 35 >>>>
   18-01-2008 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane >>>>
   18-01-2008 - Na stronie głównej zamieszczono sprostowanie do ogłoszenia "otwarty konkurs ofert" >>>>
   24-01-2008 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane ul. Staffa, etap 2 >>>>
   24-01-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego >>>>
  24-01-2008-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń ogłoszenie "Otwarty konkurs ofert na 2008r.   >>>>
  24-01-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń sprostowanie do ogłoszenia "otwarty konkurs ofert" >>>>
   24-01-2008 - Na stronie głównej zamieszczono informację Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój >>>>
   28-01-2008 - W bloku Prawo Lokalne w dziale Zarządzenia Burmistrza została dodana nowa podstrona dotycząca Zarządzeń na 2008 rok. >>>>
   28-01-2008 - W bloku Prawo Lokalne w dziale Zarządzenia Burmistrza zostały dodane Zarządzenia z miesiąca stycznia 2008r. >>>>
   28-01-2008 - W bloku Organy w dziale Sprawozdania-Burmistrz zostały dodane następujące sprawozdania: 
  -od ostatniej sesji do 04 września 2007 r.  >>>> 
  -od ostatniej sesji do 19 października 2007 r.  
  >>>> 
  -od ostatniej sesji do 26 listopada 2007 r. 
  >>>>
  -od ostatniej sesji do 27 grudnia 2007 r.  >>>> 
   30-01-2008 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie  zamówieniu - roboty budowlane >>>>
  31-01-2008-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji informację o wzorach deklaracji na podatek: rolny, leśny, od nieruchomości na 2008r.   >>>>
   31-01-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji informację Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój >>>>
  11-02-2008 - W kategorii Prawo lokalne w dziale Uchwały dodano podstronę z uchwałami z 2008r. >>>>
  11-02-2008 - W dziale Uchwały na podstronie Uchwały z 2008r. zostały zamieszczone uchwały z sesji XIV Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju. >>>>
   18-02-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie o zamówieniu - usługi. >>>>
   18-02-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane >>>>
   18-02-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji informację Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój >>>>
  18-02-2008 - W bloku Poradnik w dziale Ochrona środowiska została dodana informacja o programach ochrony środowiska w Polanicy-Zdroju. >>>>
   25-02-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów  ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane ul. Staffa, etap 2 >>>>
   29-02-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie  zamówieniu - roboty budowlane >>>>
   05-03-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie dot. konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych  w ramach gminnego programu zdrowotnego na rok 2008 w zakresie: profilaktyki prozdrowotnej realizowanej przez szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy i rakowi sromu dziewcząt  klas gimnazjalnych (urodzonych w latach 1992,1993 i 1994), mieszkanek Polanicy-Zdroju >>>>
   05-03-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe dot. utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej w Polanicy – Zdroju w okresie od dnia 01 kwietnia 2008 r. do dnia 31 marca 2009 r >>>>
  11-03-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie  z Przedszkola Publicznego  nr 1 w Polanicy-Zdroju dot. przyjmowania zapisów dzieci w wiekuod 1,5 r.ż do 5 r.ż na rok 2008/ 2009 >>>> 
  13-03-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie  dot.  przedłużenia terminu składania ofert konkursowych do 18 marca 2008 roku, do  godziny 16 – tej. (HPV) >>>> 
  14-03-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie z OPS dot. naboru na stanowisko pracownika socjalnego >>>> 
  17-03-2008 - Zamieszczono w bloku Prowo lokalne w dzile Uchwały uchwały z sesja RM z dnia 28 lutego 2008 r Nr XV /97-111/08 >>>>
   18-03-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie o przetargu nieruchomości przy ulicy Bystrzyckiej 35 >>>>
   18-03-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie dot. utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej w Polanicy – Zdroju w okresie od dnia 01 kwietnia 2008 r. do dnia 31 marca 2009 r >>>>
   18-03-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji informację o wyniku naboru na stanowisko ds. unijnych.   >>>>
  18-03-2008 - Zamieszczono na stronie głównej informację o procedurze kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Policji. >>>>
  18-03-2008 - Zamieszczono na stronie głównej informację o wyniku postępowania - utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej. >>>>
  18-03-2008 - Zamieszczono w bloku prawo lokalne w dziale Protokoły z sesji R.M. protokoły z obrad Rady Miejskiej z sesji nr XII/07>>>>, XIII/07 >>>> oraz XIV/08 >>>>
  19-03-2008 - Zamieszczono na stronie głównej informację o wyniku postępowania przetargowego - ul. Bystrzycka 35. >>>>
   19-03-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń ogłoszenie dot. konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych  w ramach gminnego programu zdrowotnego na rok 2008 w zakresie: profilaktyki prozdrowotnej realizowanej przez szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy i rakowi sromu dziewcząt  klas gimnazjalnych (urodzonych w latach 1992,1993 i 1994), mieszkanek Polanicy-Zdroju >>>>
  19-03-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń ogłoszenie  dot.  przedłużenia terminu składania ofert konkursowych do 18 marca 2008 roku, do  godziny 16 – tej. (HPV) >>>> 
  21-03-2008 - Zamieszczono na stronie głównej informację Burmistrza Miasta o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. >>>>
  21-03-2008 - Zamieszczono na stronie głównej informację Burmistrza Miasta o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym i w drodze przetargu. >>>>
  25-03-2008 - Zamieszczono na stronie głównej informację o rozstrzygnięciu konkursu ofert (HPV). >>>>
  25-03-2008 - W bloku Prawo Lokalne w dziale Zarządzenia Burmistrza Miasta zostały dodane zarządzenia z miesiąca marca od nr 15 do nr 23. >>>>
  26-03-2008 - W bloku Organy w dziale Sprawozdania Burmistrza Miasta zostały dodane sprawozdania za miesiące styczeń oraz luty 2008r. >>>>
  27-03-2008 - Zamieszczono w bkolu ORGANY w dziale Sprawozdania-Rada M. sprawozdanie z dziłalności RM za 2007 rok >>>>
  02-04-2008 - Zamieszczono na stronie głównej Informację Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju >>>>
  10-04-2008 - W bloku Prawo lokalne w dziale Uchwały zostały dodane uchwały nr 112-121/ XVI/08. >>>>
  10-04-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń ogłoszenie z OPS dot. naboru na stanowisko pracownika socjalnego >>>> 
  10-04-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum postępowań informację o wyniku postępowania - utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej. >>>>
  10-04-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum postępowań informację o wyniku postępowania przetargowego - ul. Bystrzycka 35. >>>>
  10-04-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji, informację o rozstrzygnięciu konkursu ofert (HPV). >>>>
  14-04-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji informację Burmistrza Miasta o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. >>>>
  14-04-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji informację Burmistrza Miasta o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym i w drodze przetargu. >>>>
  16-04-2008 - W bloku Organy w dziale Uchwały zostały dodane uchwały nr 122-124/ XVI/08. >>>>
   18-04-2008 - Zamieszczono na stronie głównej informację o naborze na stanowisko urzędnicze w Punkcie Informacji Turystycznej, pn. specjalista do spraw informacji turystycznej >>>>
   22-04-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie dot. drugiego przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Polanicy-Zdroju, na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy-Zdroju przy ulicy Bystrzyckiej 35 >>>>
   30-04-2008 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój dot. wszczęcią postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące budowę ścieżek rowerowych i spacerowych oraz drogi leśnej na terenie „WZGÓRZA MARII” w obrębie ulic: Kłodzkiej, Owczej, Mariańskiej i Berylowej w Polanicy-Zdroju. >>>>
   06-05-2008 - Do uchwał MPZP z sesji nr XIV/08, XV/08 oraz XVI/08 dodano graficzne załączniki nr 1  w kolorze >>>>
   06-05-2008 - W bloku Prawo lokalne dodano nowy dział pn. MPZP zawierający uchwały dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Polanica-Zdrój >>>>
   07-05-2008 - Zamieszczono na stronie głównej LISTĘ KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA  FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM na stanowisko  urzędnicze
  Specjalisty do spraw Informacji Turystycznej w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju >>>>
   08-05-2008 - Zamieszczono na stronie głównej informację Burmistrza Miasta o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. >>>>
   12-05-2008 - Zamieszczono na stronie głównej informację I N F O R M A C J Ę
  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój o wyniku naboru na  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim (Punkt Informacji Turystycznej) w Polanicy-Zdroju: Specjalista  do spraw Informacji Turystycznej  >>>>
   14-05-2008 - Zamieszczono na stronie głównej informację Burmistrza Miasta o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. >>>>
   21-05-2008 - Zamieszczono na stronie głównej informację Burmistrza Miasta o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, zbycia w trybie bezprzetargowym. >>>>
   20-05-2008 - W bloku Gospodarka w dziale Informator budżetowy dodano:
 • Wykonanie budżetu gminy za I kwartał 2008 roku >>>> (PDF 13 KB)
 • Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Polanica-Zdrój w 2008 roku >>>> (PDF 48 KB)
 • Wykonanie budżetu gminy za 2007 rok >>>> (PDF 23 KB )
  20-05-2008 - W bloku Prawo lokalne w dziale Uchwały zostały dodane uchwały z sesji nr XVII /125-128/ 08. >>>>
   26-05-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój dot.  N A B O R U na wolne od 1 lipca 2008 r. stanowisko urzędnicze do spraw Architektury Miejskiej i Zamówień Publicznych >>>>
   28-05-2008-W bloku Organy w dziale Oświadczenia majątkowe umieszczone zostały oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku za rok 2007  >>>>
   29-05-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń  informację o naborze na stanowisko urzędnicze w Punkcie Informacji Turystycznej, pn. specjalista do spraw informacji turystycznej >>>>
   29-05-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń ogłoszenie  z Przedszkola Publicznego  nr 1 w Polanicy-Zdroju dot. przyjmowania zapisów dzieci w wiekuod 1,5 r.ż do 5 r.ż na rok 2008/ 2009 >>>> 
   29-05-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń obwieszczenie Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój dot. wszczęcią postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące budowę ścieżek rowerowych i spacerowych oraz drogi leśnej na terenie „WZGÓRZA MARII” w obrębie ulic: Kłodzkiej, Owczej, Mariańskiej i Berylowej w Polanicy-Zdroju. >>>>
   29-05-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji  LISTĘ KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA  FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM na stanowisko  urzędnicze Specjalisty do spraw Informacji Turystycznej w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju >>>>
   29-05-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji informację Burmistrza Miasta o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. >>>>
   30-05-2008 - Zamieszczono w bloku prawo lokalne w dziale Protokoły z sesji R.M. protokoły z obrad Rady Miejskiej:
  Protokół Nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  Protokół Nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.
  Protokół Nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2008 r.
  30-05-2008 - W bloku Organy w dziale Uchwały zostały dodane uchwały nr XVIII/129-131//08. >>>>
   30-05-2008 - W bloku Organy w dziale Sprawozdania Burmistrza Miasta zostało dodane sprawozdanie za miesiąc marzec 2008r. >>>>
   30-05-2008 - Zamieszczono na stronie głównej Informację dot. udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2007 rok >>>>
    04-06-2008 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie Burmistrza Miasta (modernizacja-były szpital chirurgii plastycznej ) >>>>
   04-06-2008 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie Burmistrza Miasta (modernizacja Park Zdrojowy ) >>>>
   04-06-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów  ogłoszenie dot. drugiego przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Polanicy-Zdroju, na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy-Zdroju przy ulicy Bystrzyckiej 35 >>>>
   06-06-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta dot. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachowego – Kościuszki 7 w Polanicy-Zdroju” >>>>
   09-06-2008 - W bloku Organy w dziale Sprawozdania-Burmistrz zostały dodane następujące sprawozdania: 
  -od ostatniej sesji do 27 kwietnia 2008 r.  
  >>>> 
  -od ostatniej sesji do 28 maja 2008 r.  
  >>>> 
   09-06-2008 - W bloku Prawo Lokalne w dziale Zarządzenia Burmistrza Miasta zostały dodane zarządzenia z miesiąca kwietnia od nr 24 do nr 30 >>>> oraz maja od nr 31 do 41 >>>>
   30-05-2008 - Zamieszczono w bloku prawo lokalne w dziale Protokoły z sesji R.M. protokół z obrad Rady Miejskiej:
  Protokół Nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2008 r. - po korekcie omyłek rzeczywistych i został zamieniony z protokołem dodanym do bip 30-05-2008 r 
   10-06-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji informację Burmistrza Miasta o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. >>>>
   10-06-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji Informację dot. udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2007 rok >>>>
   13-06-2008 - Zamieszczono na stronie głównej listę kandydatów zaklasyfikowanych do II etapu naboru-ds. Architektury Miejskiej >>>>
   13-06-2008 - Zamieszczono na stronie głównej INFORMACJĘ BURMISTRZA MIASTA POLANICA-ZDRÓJ - wynik postępowania przetargowego >>>>
   16-06-2008 - Zamieszczono na stronie głównej informacje o wyniku naboru na stanowisko - ds. Architektury Miejskiej i Zamówień >>>>
   23-06-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Moje Boisko-Orlik 2012 >>>>
   26-06-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie dot. zmiany z dniem  1 lipca 2008 r.  godziny pracy Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju. >>>>
   26-06-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie dot. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (łącznik w ul. Łąkowej) >>>>
   27-06-2008 - Zamieszczono na stronie głównej INFORMACJĘ Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój (ZB nr 48) >>>>
   27-06-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji Informację Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju >>>>
   27-06-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji informację Burmistrza Miasta o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, zbycia w trybie bezprzetargowym. >>>>
   27-06-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń ogłoszenie Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój dot.  N A B O R U na wolne od 1 lipca 2008 r. stanowisko urzędnicze do spraw Architektury Miejskiej i Zamówień Publicznych >>>>
   27-06-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń obwieszczenie Burmistrza Miasta (modernizacja-były szpital chirurgii plastycznej ) >>>>
   27-06-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń obwieszczenie Burmistrza Miasta (modernizacja Park Zdrojowy ) >>>>
   27-06-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji listę kandydatów zaklasyfikowanych do II etapu naboru-ds. Architektury Miejskiej >>>>
   27-06-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum postepowań INFORMACJĘ BURMISTRZA MIASTA POLANICA-ZDRÓJ - wynik postępowania przetargowego >>>>

 •  
  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2008-01-07 (1169 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·