Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Referat Finansowy


  § 20.

  Referat Finansowy wykonuje przypisane mu zadania pod nadzorem Skarbnika Gminy, który jest równocześnie kierownikiem tego referatu.

  Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:

  1. Prowadzenie gospodarki finansowej gminy w oparciu o obowiązujące prawo finansowe oraz uchwały Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego.

  2. Zapewnienie bilansowania potrzeb finansowych gminy dochodami własnymi i subwencjami.

  3. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy zgodnie z uchwałą Rady  określającą ich zakres  i wskazówki merytoryczne.

  4. Przygotowywanie sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków pod uchwałę o udzieleniu absolutorium.

  5. Udzielanie wszechstronnej pomocy Burmistrzowi Miasta w wykonywaniu budżetu gminy.

  6. Analiza wykonania budżetu oraz wnioskowanie o wprowadzenie zmian w celu racjonalnego dysponowania środkami- zgodnie z ustawą o finansach publicznych i uchwałą budżetową (do Rady Miejskiej  lub Burmistrza).

  7. Nadzór nad realizacją planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych, kontrolowanie gospodarki finansowej tych jednostek zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym przez Burmistrza Miasta.

  7. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy.

  8. Zapewnienie sprawnej obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu Miejskiego.

  9. Opracowywanie i merytoryczne przygotowywanie wniosków w celu pozyskania środków zewnętrznych (współdziałanie w tym zakresie z merytorycznymi komórkami Urzędu).

  10. Kompleksowe prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych oraz innych wpływów Gminy w zakresie:

  - wymiaru podatków i opłat

  - windykacji należności oraz egzekucji

  - przygotowywania wniosków w sprawie ulg i umorzeń

  11. Wykonywanie obowiązków w zakresie sprawozdawczości budżetowej  zgodnie z klasyfikacją budżetową i zakresem przedmiotowym określonym odrębnymi przepisami.


  12. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego przedstawiającej aktualną jego wartość.

  13. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi zasadami - księgowości materiałowej.

  14. Rozliczanie okresowych inwentaryzacji majątku gminy.

  15. Bieżące prowadzenie rachunkowości budżetowej i rozliczeń do sprawozdawczości finansowej.

  16. Dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego.

  17. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

  18. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym rolników i członków ich rodzin.

  19. Wykonywanie obowiązków pracodawcy wynikających z reformy systemu ubezpieczeń społecznych:

  - imienne zgłaszanie do ubezpieczenia pracowników (oraz wyrejestrowywanie)

  - imienne zgłoszenie do ubezpieczenia płatnika składek

  - sporządzanie miesięcznych raportów imiennych i  raportów korygujących oraz deklaracji rozliczeniowych

  - naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalno-rentowe, chorobowe, wypadkowe - w przewidzianym przepisami terminie

  20. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, dokonywanie zmian w tej ewidencji, wydawanie decyzji o wykreśleniu zarejestrowanej działalności.


  21. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ewentualne cofanie koncesji w przypadkach określonych przez prawo.

  21. Bieżące współdziałanie w zakresie zadań realizowanych przez Referat z:

  - Regionalna Izbą Obrachunkową

  - Urzędem Skarbowym

  - bankiem prowadzącym obsługę finansową gminy

  - Komisją Budżetu Rady Miejskiej

  22. Szczegółowe zadania Referatu określa Burmistrz Miasta m.in. w formie:

  - regulaminu kontroli finansowej (wewnętrznej i zewnętrznej)

  - instrukcji obiegu dokumentów finansowych

  - zarządzenia wewnętrznego  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i zasad wyceny składników majątkowych

  - ustalenia zakładowego planu kont
       
  23. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza, Zastępcę lub organy Gminy.


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-05-26 (2584 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·