Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały z 2009 roku
  Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju  Uchwały Nr XXVII/ 169/ 09 - XXVII/ 173/ 09

  Uchwały Nr XXVIII/ 174/ 09 - XXVIII / 178/ 09
   

  Uchwały Nr XXIX/ 179/ 09 - XXIX / 188/ 09 

  Uchwały Nr XXX/ 189/ 09 - XXX / 190/ 09 

  Uchwały Nr XXXI/ 191/ 09 - XXXI / 195/ 09 

  Uchwały Nr XXXI/ 196/ 09 - XXXII / 197/ 09 

  Uchwały Nr XXXIV/ 198/ 09 - XXXIV / 200/ 09 

  Uchwały Nr XXXV/ 201/ 09 - XXXV / 204/ 09 

  Uchwały Nr XXXVI/ 205/ 09 - XXXVI / 212/ 09 

  Uchwały Nr XXXVII/ 213/ 09 - XXXVII / 217/ 09 

  Uchwała Nr XXXVIII/ 218/09/ 

  Uchwały Nr XXXIX/ 219/ 09 - XXXVII / 220/ 09   SESJA XXVII

  UCHWAŁA   Nr XXVII/ 169 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 13 stycznia 2009. 
  w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą Nr XXI/150/2004 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Polanica – Zdrój przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXVII/ 170 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 13 stycznia 2009.
  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Polanica - Zdrój oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i przedszkola publicznego.   >>>>
   

  Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność uchwały rozstrzygnięciem nadzorczym NK.II.0911-6/110/09 z dnia 10.02.2009 r
  UCHWAŁA   Nr XXVII/ 171 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia .13 stycznia 2009
  w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
   >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXVII/ 172 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 13 stycznie 2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009 >>>>
  Uzasadnienie >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXVII/ 173 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 13 stycznie 2009
  w sprawie zmiany uchwały nr XVII/126/08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
   >>>>

   SESJA XXVIII

  UCHWAŁA   Nr XXVIII/ 174 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 stycznia 
  w sprawie  zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym
   >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXVIII/ 175 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 stycznia 
  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawienie nieruchomości gminnych, na czas oznaczony do 3 lat
  >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXVIII/ 176 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28stycznia 
  w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
   >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXVIII/ 177 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 stycznia 
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok. 
  >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXVIII/ 178 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 stycznia 
  w sprawie uchwalenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej.
  >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3 >>>>
  Załącznik nr 4 >>>>
  Załącznik nr 5 >>>>
  Załącznik nr 6 >>>>

  SESJA XXIX

  UCHWAŁA   Nr XXIX/ 179 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2009. 
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego MPZP CENTRUM z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków
  zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój”  >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXIX/ 180 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2009.
  w sprawie wprowadzenia zmian do projektu miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego MPZP CENTRUM
  >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXIX/ 181 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2009.
  w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Polanica – Zdrój. >>>>
  Załącznik nr 1, 2 Statut >>>>
  Załącznik graficzny nr 1 >>>>
  Załącznik graficzny nr 2 >>>>
  Załącznik graficzny nr 3 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXIX/ 182 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2009. 
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009  >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3 >>>>
  Uzasadnienie >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXIX/ 183 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2009.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/128/08 z dnia 28 kwietnia 2008r. Rady Miejskiej
  w Polanicy – Zdroju w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta
  Polanica-Zdrój na lata 2008-2015.
  >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXIX/ 184 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2009. 
  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Polanica - Zdrój oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i przedszkola publicznego. >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXIX/ 185 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2009. 
  w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania,
  warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych.
  >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXIX/ 186 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2009.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/223/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Polanicy – Zdroju. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXIX/ 187 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2009. 
  w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2008. >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXIX/ 188 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2009. 
  w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej.  >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>

  SESJA XXX

  UCHWAŁA   Nr XXX/ 189 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 kwietnia 2009. 
  w sprawie  utworzenia obwodu głosowania w Specjalistycznym Centrum Medycznym
  w Polanicy-Zdroju, ustalenia numeru i granic tego obwodu oraz siedziby
  obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów posłów do
  Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
  >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXX/ 190 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 kwietnia 2009.
  w sprawie wprowadzenia zmiany podziału gminy na stałe obwody głosowania >>>>

  SESJA XXXI

  UCHWAŁA   Nr XXXI/ 191 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 kwietnia 2009. 
  w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXXI/ 192 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 kwietnia 2009.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego MPZP CENTRUM z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków
  zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój”
  >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXXI/ 193 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 kwietnia 2009. 
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM  >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  Załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3 >>>>
  Załącznik nr 4 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXXI/ 194 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 kwietnia 2009.
  w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009  >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXXI/ 195 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 kwietnia 2009. 
  w sprawie określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
  szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Polanica - Zdrój
  oraz warunków i sposobu ich przyznawania 
  >>>>

  SESJA XXXII

  UCHWAŁA   Nr XXXII/ 196 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 maja 2009 r. 
  w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Mirosławy Kosucińskiej – Wadas z dnia 27.04.2009 r. na działalność Burmistrza Miasta Polanicy – Zdroju. >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXXII/ 197 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 maja 2009 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009 >>>>

  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  uzasadnienie >>>>

  SESJA XXXIV

  UCHWAŁA  Nr XXXIV/ 198 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2009 r. 
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. >>>>
  załącznik nr 1,nr 2 >>>>
  załącznik nr 3 >>>>
  załącznik nr 4 >>>>
  załącznik nr 5 >>>>
  uzasadnenie >>>>
  UCHWAŁA  Nr XXXIV/ 199 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2009 r. 
  w sprawie ustalenia opłat cmentarnych. >>>>
  UCHWAŁA  Nr XXXIV/ 200 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2009 r.
  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy >>>>

  SESJA XXXV

  UCHWAŁA  Nr XXXV/ 201 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 września 2009 r. 
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
  UCHWAŁA  Nr XXXV/ 202 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 września  2009 r. 
  w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. >>>> 
  UCHWAŁA  Nr XXXV/ 203 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 września  2009 r.
  w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy oraz zasad zwrotu poniesionych wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu. >>>>
   
  uzasadnienie >>>>
   
  UCHWAŁA  Nr XXXV/ 204 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 września  2009 r.
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta >>>>
    

  SESJA XXXVI


  UCHWAŁA  Nr XXXVI/ 205 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października 2009 
  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Stefana Pezdy z dnia 07.09.2009 r. na działalność Burmistrza Miasta Polanicy – Zdroju >>>>
  UCHWAŁA  Nr XXXVI/ 206 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października 2009 
  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości >>>>
  UCHWAŁA  Nr XXXVI/ 207 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października 2009 
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych >>>>
  UCHWAŁA  Nr XXXVI/ 208 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października 2009 
  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>
  UCHWAŁA  Nr XXXVI/ 209 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października 2009 
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. >>>>

  UCHWAŁA  Nr XXXVI/ 210 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października 2009 
  w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania, warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych.>>>>
  UCHWAŁA  Nr XXXVI/ 211 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października 2009 
  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. >>>> 
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  załącznik nr 3 >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXXVI/ 212 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października 2009 

  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVII/128/08 z dnia 28 kwietnia 2008r. Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Polanica-Zdrój na lata 2008-2015. >>>> 

  załącznik nr 1 >>>>

  załącznik nr 2 >>>>  SESJA XXXVII  UCHWAŁA  Nr XXXVII/ 213 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 listopada 2009 

  w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą Nr XXXI/192/09 Rady Miejskiej Polanicy – Zdroju z dnia 29 kwietnia 2009 r. >>>>
  UCHWAŁA  Nr XXXVII/ 214 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 listopada 2009 

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009 >>>> 

  załącznik nr 1 >>>>

  załącznik nr 2 >>>>

  uzasadnienie >>>>
  UCHWAŁA  Nr XXXVII/ 215 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 listopada 2009 

  w sprawie dzierżawienia nieruchomości położonej w Polanicy-Zdroju przy al. Wojska Polskiego, działka nr 517/3 o pow. 3406 m2 obręb Centrum AM-7 z niedokończoną budowa basenu w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 10 lat, na cele inwestycyjne >>>> 
  UCHWAŁA  Nr XXXVII/ 216 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 listopada 2009 

  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawienie nieruchomości gminnych, na czas oznaczony do 3 lat >>>> 
  UCHWAŁA  Nr XXXVII/ 217 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 listopada 2009 

  w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zdroje, położonych na terenie gminy Polanica-Zdrój. >>>> 

  załącznik >>>>

  SESJA XXXVIII    


  UCHWAŁA  Nr XXXVIII/ 218 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 4 grudnia 2009 r. 

  w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. >>>>   


  SESJA XXXIX  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 219 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 r.

  w sprawie budżetu gminy na 2010 rok >>>>

  Załącznik nr 1   >>>>

  Załącznik nr 1A >>>>

  Załącznik nr 2   >>>>

  Załącznik nr 2A >>>>

  Załącznik nr 2B >>>>

  Załącznik nr 3   >>>>

  Załącznik nr 4   >>>>

  Załącznik nr 5   >>>>

  Załącznik nr 6   >>>>

  Załącznik nr 6A >>>>

  Załącznik nr 6B >>>>

  Załącznik nr 7   >>>>

  Załącznik nr 7A >>>>

  Załącznik nr 8   >>>>

  Objaśnienie dochody >>>>

  Objaśnienie wydatki >>>>

  Uzasadnienie >>>>  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 220 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009 >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2009-03-03 (2107 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·