Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Straż Miejska


                                                            § 22.

  Status prawny Straży Miejskiej, działającej w strukturze Urzędu określa ustawa o strażach gminnych.

  Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.Do zadań Straży należy w szczególności:

  1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

  2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego- w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.

  3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia  ludzi, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.

   4. Zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb.

  5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności   publicznej.

  6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas imprez publicznych.

  7. Konwojowanie dokumentów lub wartości pieniężnych dla potrzeb  gminy.

  8. Wykonywanie innych czynności administracyjno-porządkowych zleconych przez Burmistrza.

  9. Współpraca z  Policją w realizacji zadań ustawowych.

  Pracą Straży Miejskiej kieruje Komendant zapewniający sprawną organizację pracy pozostałych strażników.

  Do zadań Komendanta Straży Miejskiej należy ponadto:

  1. Wykonywanie zadań z zakresu powszechnej ochrony ludności (obrony cywilnej) w szczególności:

       - współdziałanie w zakresie przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony określonych w przepisach szczegółowych

       - wykonywanie zadań związanych z organizacją, koordynowaniem i kontrolą przedsięwzięć obrony cywilnej realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie gminy

  - opracowywanie planów obrony cywilnej i systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności

  - tworzenie formacji, organizowanie szkoleń i ćwiczeń

  2. Opracowywanie dokumentacji na czas "W " i  propozycji (zadań) do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu na wypadek wojny.

  3. Opracowywanie dokumentacji stałego dyżuru.

  4. Przygotowywanie projektów zarządzeń i wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Miasta i przekazywanie ich do wykonania.

  5. Współdziałanie z Burmistrzem Miasta w zakresie opracowania planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz realizacji zadań szczególnych związanych z  ogłoszeniem pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego - zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej.


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-05-26 (2237 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·