Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


   


  BURMISTRZ MIASTA POLANICA ZDRÓJ


   


  57-320 Polanica Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, tel. (074) 86 80 600, 


  tel. fax (074)86 81 046


  www.polanica.pl


  email: um@polanica.pl


   


  Polanica Zdrój 2009-07-07
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


   


  Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów:


  Putek Tadeusz - inspektor ds. Infrastruktury Technicznej, Urząd Miejski, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8680600,

  e-mail: um
  @polanica.pl.


  Adres internetowy zamawiającego: www.polanica.pl


  Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby

  upoważnionej do kontaktów.


  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:


  jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.


  Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Budownictwo i obiekty komunalne.


  Zamawiający nie dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających


   


  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:


   


   „ Remont zadaszenia i schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Wojska Polskiego w Polanicy-Zdroju „


  Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych:

  roboty budowlane, wykonanie.

   

  Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych:

  Ul. Wojska Polskiego - Szkoła Podstawowa nr 2 w Polanicy-Zdroju.

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

   

  Określenie przedmiotu zamówienia jest wykonanie remontu schodów wejściowych oraz remontu zadaszenia wejścia do Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Wojska Polskiego w Polanicy-Zdroju

   

  Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez wymagań określonych przez zamawiającego:

  Złożą ofertę wraz z formularzami według załączonego do SIWZ wzoru oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r. (Dz.U.Nr 71 poz. 645, § 1 ust. 1

   

  Wspólny słownik zamówień (CPV): 45260000-7, 45453000-7

   

  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

  Nie.

   

  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

  Nie.

  Wielkość lub zakres zamówienia

  Całkowita wielkość lub zakres:

  Remont schodów:

  -          rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (schody, podesty, ściany i slupy) – 144,73 m2,

  -          skucie nierówności betonu na ścianach i podłogach – 144,73 m2,

  -          odgrzybianie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych – 54,16 m2,

  -          odgrzybianie ścian metoda smarowania – 54,16 m2,

  -          ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi – 144,73 m2,

  -          okładziny schodów z płytek układanych na klej metoda kombinowaną – 109,15 m2,

  -          okładanie ścian – kamień sztuczny na klej – 18,87 m2,

  -          ułożenie parapetów kamiennych o szer. 45 cm31,84 m

  Remont zadaszenia:

  -          przemurowanie ścianek z cegieł – 9,58 m2,

  -          słupy żelbetowe, belki i podciągi – 6,14 m3,

  -          murłaty, krokwie zwykle – 1,80 m3,

  -          ołacenie połaci dachowej łatami – 69,03 m2,

  -          pokrycie dachu blacha stalową – 69,03 m2,

  -          rynny i rury spustowe – 9 mb,

  -          deskowanie połaci dachowych (boazeria) od spodu konstrukcji – 69,03 m2

  -          obłożenie płytkami słupów – 15,55 m2,

  -          wykonanie tynków na słupach – 33,61 m2

   

  Szczegółowy zakres rzeczowego przedmiotu umowy zawarty jest w przedmiarze robót i dokumentacji projektowo remontowej. 

   

  Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

  Wymagany; data rozpoczęcia: ……...2009;

                    data zakończenia: 30.09.2009;

  Warunki dotyczące zamówienia Informacja na temat wadium:

  Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 PLN

   

  Opis warunków udziału w postępowaniu:

  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp, tj.:

  a)          Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  b)          Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału

  c)          Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  d)          Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

   

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  1.          Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia  - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (Wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do ofert. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

  2.          Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

   

  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  Dokumenty wymagane:

  1.      informacje ogólne o wykonawcy – Formularz Nr 1,

  2.      informacje o wartości robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowemu zamówieniu, wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat o charakterze złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia, potwierdzonym protokółami odbioru robót końcowego zamówienia – Formularz Nr 2,

  3.      informacje o kwalifikacjach i doświadczeniach podstawowego personelu kierowniczego i technicznego proponowanego do zatrudnienia na budowie w realizacji robót – Formularz Nr 3,

  4.      informacje o wymaganym sprzęcie niezbędnym dla realizacji robót – Formularz Nr 4

  5.      propozycje ewentualnego podzlecenia elementów robót o łącznej wartości większej niż 20% ceny umownej – Formularz Nr 5,

  6.      Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, których wzór stanowią załączniki do niniejszej SIWZ – zał. 6 i 7,

  7.      parafowany formularz projektu umowy (każda strona), z uzupełnionymi danymi dotyczącymi oferenta,

  W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów:

  1)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  2)      Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  3)      aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  4)      aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

   

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, Wykonawca  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  1)      Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

  2)      Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  Dokument, o którym mowa w pkt. 2 (1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż
  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 2 (2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 – Wykonawca zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

   

  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: nieograniczona

   

  Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

  Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

   

  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.polanica.pl.

  Opłata: nieodpłatnie

   

  Termin składania ofert:

  29.07.2009 godzina 09:30.

  Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do oferty:

  polski.

  Termin związania ofertą:

  30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

   

  Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:

  29.07.2009, godzina 10:00, Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju,

  ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój / sala posiedzeń pok. Nr 14/.

  Informacje uzupełniające:

  1) SIWZ (pdf)  >>>>
  2) ogłoszenie (pdf) >>>>
  3) Kosztorys zadaszenia: 
  pdf- >>>>
  ath- >>>>
  4) Kosztorys schodów wejściowych
  pdf- >>>>
  ath- >>>>
  5) materiały pomocnicze >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2009-07-07 (193 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·