Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Infrastruktura Techniczna


  § 25.

  Do zakresu działania stanowiska ds. Infrastruktury Technicznej należy w szczególności:

  1.Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i utrzymaniem dróg gminnych:

       - opracowywanie projektu rozwoju sieci drogowej

       - opracowywanie projektów planów finansowania budowy, modernizacji ,utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych

       - prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych (metryk)

       - wnioskowanie o zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych po zasięgnięciu opinii Rady Powiatu
                
  2. Wykonywanie i koordynacja zadań związanych ze szczególnym korzystaniem z dróg (wydawanie zgody na zajęcie pasa drogowego na cele niekomunikacyjne, naliczanie opłat z tego tytułu).

  3. Wnioskowanie o ustalenie miejsc na drogach gminnych, gdzie mogą być pobierane opłaty za parkowanie pojazdów oraz propozycje stawek opłat.

  4. Stała współpraca z zarządcami pozostałych dróg w obrębie Gminy, szczególnie w zakresie poprawy ich stanu, utrzymania czystości, akcji zimowego  odsnieżania, współrealizacji zadań remontowo-inwestycyjnych na drogach (zawieranie porozumień w tym zakresie z zarządcami).

  5. Wykonywanie zadań dotyczących organizacji ruchu na drogach gminnych:

       - wprowadzanie oznakowania pionowego , poziomego oraz innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach - zgodnie z procedura określona przepisami prawa

       - współudział w opracowywaniu i zatwierdzaniu projektu organizacji ruchu  lub jego zmiany, współpraca w tym zakresie z organami Gminy, Policją oraz  innymi jednostkami opiniującymi projekt.

  6. Planowanie, uruchamianie i prowadzenie przedsięwzięć związanych ze zbrojeniem terenów miejskich, współudział w opracowywaniu planów budownictwa mieszkaniowego oraz towarzyszącego w w/w zakresie.


  7. Bieżąca współpraca oraz koordynowanie działań w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej: gazownictwa, energetyki cieplnej, telekomunikacji, sieci elektrycznych.

  8. Wykonywanie zadań określonych w Prawie energetycznym: współdziałanie z organami gminy w zakresie planowania i organizacji zaopatrzenia w energię elektryczną,ciepło i paliwa na obszarze gminy, planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg  na terenie gminy oraz  jego finansowania.

  8. Współudział w przygotowywaniu wniosków  na pozyskanie środków z zewnątrz  na realizację inwestycji infrastrukturalnych organizowanie procedur przetargowych na realizację tych zadań  oraz zaplanowanych w budżecie gminy.


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-05-26 (2010 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·