Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały z 2010 roku
  Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju  Uchwały Nr XL/ 221/ 2010 - XL / 229/ 2010 

  Uchwały Nr XLI/ 230/ 2010 - XLI / 232/ 2010 

  Uchwały Nr XLII/ 233/ 2010 - XLII / 238/ 2010 

  Uchwały Nr XLIII/ 239/ 2010 - XLIII / 241/ 2010 

  Uchwały Nr XLIV/ 242/ 2010 - XLIV / 243/ 2010 


  Projekty uchwał na sesję nr XLV/ 2010   | Uchwały Nr XLV/ 244/ 2010 - XLV / 248/ 2010  

  Projekty uchwał na sesję nr XLVI/ 2010  | Uchwały Nr XLVI/ 249/ 2010 - XLVI / 253/ 2010  

  Projekty uchwał na sesję nr XLVII/ 2010 | Uchwały Nr XLVII/ 254/ 2010 - XLVII / 272/ 2010

  Uchwały Nr XLVIII/ 273/ 2010 - XLVIII / 281/ 2010

  Uchwały Nr XLIX/ 282/ 2010 - XLIX / 283/ 2010


  Uchwała Nr I/ 1/ 2010

  Projekty uchwał na sesję nr II/ 2010         | Uchwały Nr II/ 2/ 2010 - II / 7/ 2010

  Uchwały Nr III/ 8/ 2010 - III/ 12/ 2010   SESJA XL


  UCHWAŁA  Nr XL/ 221 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r.
  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Polanica - Zdrój na lata 2010-2013. >>>> 
  załącznik >>>>

  UCHWAŁA  Nr XL/ 222 /20109 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r.
  w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Polanica - Zdrój na lata 2010-2013. >>>> 
  załącznik >>>>
  UCHWAŁA  Nr XL/ 223 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok. >>>>
  załącznik >>>>
  UCHWAŁA  Nr XL/ 224 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010. >>>> 
  załącznik >>>>
  UCHWAŁA  Nr XL/ 225 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVII/128/08 z dnia 28 kwietnia 2008r. Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Polanica-Zdrój na lata 2008-2015. >>>> 
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  UCHWAŁA  Nr XL/ 226 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 >>>> 
  UCHWAŁA  Nr XL/ 227 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r.
  w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody Gminy Polanica-Zdrój kartą płatniczą. >>>>
  UCHWAŁA  Nr XL/ 228 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r.
  w sprawie emisji obligacji komunalnych >>>>
  UCHWAŁA  Nr XL/ 229 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r.
  w sprawie uchwalenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej. >>>> 
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  załącznik nr 3 >>>>
  załącznik nr 4 >>>>
  załącznik nr 5 >>>>

  załącznik nr 6 >>>>

  SESJA XLI


  UCHWAŁA  Nr XLI/ 230 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 25 lutego 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 >>>> 
  UCHWAŁA  Nr XLI/ 231 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 25 lutego2010 r.
  w sprawie zmiany Uchwały nr XL//228/2010 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych >>>>  
  uzasadnienie >>>>
  UCHWAŁA  Nr XLI/ 232 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 25 lutego 2010 r.
  w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej. >>>> 
  załącznik >>>>

  SESJA XLII


  UCHWAŁA  Nr XLII/ 233 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2010 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Włodzimierza Plebanka na działalność Prezesa Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy – Zdroju Sp. z o.o. >>>>  
  Rozstrzygnięcie nadzorcze
  Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wojewoda Dolnośląski -organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2010 r. Nr XLII/233/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Włodzimierza Plebanka na działalność Prezesa Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy - Zdroju Sp. z o.o. z powodu istotnego naruszenia art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). >>>>

  UCHWAŁA  Nr XLII/ 234 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 >>>> 
  UCHWAŁA  Nr XLII/ 235 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2010 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawienie nieruchomości gminnych, na czas oznaczony do 3 lat >>>>

  UCHWAŁA  Nr XLII/ 236 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2010 r.
  w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2009. >>>> 
  załącznik nr 1 >>>>
  UCHWAŁA  Nr XLII/ 237 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2010 r.
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2009. >>>> 
  załącznik nr 1 >>>>
  UCHWAŁA  Nr XLII/ 238 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXV/203/09 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 września 2009 roku >>>> 
  uzasadnienie >>>> 
   

  SESJA XLIII


  UCHWAŁA  Nr XLIII / 239 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta >>>> 
  UCHWAŁA  Nr XLIII / 240 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 r.
  w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju, ustalenia numeru i granic tego obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej >>>> 
  UCHWAŁA  Nr XLIII / 241 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 r.
  w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność gminy Polanica-Zdrój z mocy ustawy >>>>
   

  SESJA XLIV


  UCHWAŁA  Nr XLIV / 242 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 maja 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010  >>>> 
  UCHWAŁA  Nr XLIV / 243 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 maja 2010 r.
  w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Polanica-Zdrój i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. >>>>  
  uzasadnienie >>>>

  SESJA XLV


  UCHWAŁA  Nr XLV / 244 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2010 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Włodzimierza Plebanka z dnia 6.02.2010 r. na działalność Prezesa Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy– Zdroju Sp. z o.o.  >>>>  
  UCHWAŁA  Nr XLV / 245 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2010 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Błachut z dnia 26.03.2010 r. na działalność Prezesa Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy – Zdroju Sp. z o.o.  >>>>  

  UCHWAŁA  Nr XLV / 246 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2010 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Błachut z dnia 22.05.2010 r. dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Polanica – Zdrój  >>>>   
  UCHWAŁA  Nr XLV / 247 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010  >>>> 
  UCHWAŁA  Nr XLV / 248 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2010 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/181/09 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Polanica-Zdrój.  >>>>   
  załącznik nr 2 >>>>
  załącznik nr 3 >>>>

  załącznik nr 4 >>>>
  uzasadnienie >>>>

  SESJA XLVI


  UCHWAŁA Nr XLVI / 249 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2010 r.
  w sprawie określenia zasad  usytuowania na terenie Gminy Polanica-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  >>>>   
  Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym z dn. 22.09.2010 r. NR NK.II.AL4.0911-28/10 stwierdził nieważność UCHWAŁY Nr XLVI/249/2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad  usytuowania na terenie Gminy Polanica-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  UCHWAŁA Nr XLVI / 250 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2010 r.
  w sprawie trybu prac nad projektrem uchwały budżetowej gminy Polanica-Zdrój  >>>>  

  UCHWAŁA Nr XLVI / 251 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2010 r.
  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Polanica - Zdrój za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVI / 252 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 sierpni
  a 2010
   r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010  >>>>  

  UCHWAŁA Nr XLVI / 253 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2010
   r.
  w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju. >>>>
   
   
   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2010-02-12 (2574 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·