Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna


  § 28.

  Do zakresu działania stanowiska do spraw Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej  należy:

  1. Kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska:

       - prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów  oraz zgody na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych

       - podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami współdziałanie z właściwymi  organami i podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska przed odpadami oraz zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego

       - przygotowywanie dokumentacji i projektów zezwoleń na : wykonywanie usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, określenie sposobu postępowania z wytworzonymi odpadami  w ilości od 1 do 1000 ton rocznie.

  3. Współpraca z organami Gminy w tworzeniu  programów zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska w gminie oraz gospodarki odpadami.

  4. Wnioskowanie do Burmistrza oraz służb specjalistycznych o realizację uprawnień i funkcji nadzorczych wobec  podmiotów naruszających stan środowiska

  5. Wykonywanie zadań  szczegółowych w zakresie ochrony przyrody : popularyzacja zagadnień ochrony przyrody w środowisku, wnioskowanie do organów Gminy o wprowadzenie określonych form ochrony przyrody

  6. Współudział w konstruowaniu rocznego planu finansowego gminnego funduszu ochrony środowiska oraz wnioskowanie o kierunkach jego wykorzystywania

  7. Przygotowywanie projektów uzgodnień  i opinii przewidzianych przepisami prawa geologicznego i górniczego

  8. Wykonywanie zadań określonych przepisami prawa wodnego :

       - przygotowywanie projektów pozwoleń wodno-prawnych na korzystania z wód w zakresie określonym ustawą

       - prowadzenie spraw związanych z melioracją terenów rolnych

       - wnioskowanie w sprawie nakazania właścicielowi gruntu wprowadzającego ścieki wykonania urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem lub zakazania odprowadzania ścieków lub przywrócenia do stanu poprzedniego stanu wody na gruncie w sytuacji naruszenia gospodarki wodnej

  9. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z ochroną przed powodzią zgodnie z Zarządzeniami Wojewody i Burmistrza oraz Regulaminem  organizacyjnym  Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego. Wykonywanie  innych  zadań zleconych w przypadku wystąpienia  zagrożenia powodzią.

  10. Wykonywanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej określonych w przepisach szczegółowych, dotyczących w szczególności:

       - utrzymania czystości i porządku w mieście na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej. Współdziałanie w tym zakresie ze Strażą Miejską i  gminnymi jednostkami organizacyjnymi.

       -utrzymania zieleni miejskiej, nadzorowania pracy firm świadczących usługi w tym zakresie, ochrony zieleni urbanizacyjnej

       - utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym oraz świadczenia usług związanych z pochówkami

       - utrzymania i prowadzenia targowisk

       - funkcjonowania i eksploatacji urządzeń komunalnych   

  11. Wykonywanie  na podstawie "Planu urządzenia lasu" (uproszczony) zadań w zakresie prowadzenia   gospodarki leśnej :

       - współdziałanie ze służbami leśnymi w zakresie zadań merytorycznych wynikających z w/w Planu  oraz zadań ustawowych

       - współpraca z organami Gminy  w zakresie ustalania  szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki leśnej

  12. Wykonywanie i koordynowanie zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt (i aktów wykonawczych):

       - wnioskowanie o uchwalenie zasad wyłapywania na terenie gminy bezdomnych zwierząt

       - przygotowywanie projektów zezwoleń na utrzymywanie psów ujętych w wykazie ras uznawanych za agresywne


  13. Współdziałanie w zakresie realizacji zadań przypisanych do stanowiska ze służbami specjalistycznymi oraz inspekcjami.
  Współdziałanie ze Związkiem Celowym utworzonym dla opracowania koncepcji gospodarki  odpadami w powiecie kłodzkim.  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-05-26 (2356 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·