Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Informacje o środowisku i jego ochronie

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczestwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój jest zobowiązany do prowadzenia w formie elektronicznej publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

  Wyszukiwarka kart w Wykazie dla Gminy Polanica-Zdrój >>>>

  Karty typu A >>>>
  Wnioski o wydanie decyzji
  Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
  Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

  Karty typu B >>>>
  Decyzje i postanowienia
  Wskazania lokalizacyjne

  Karty typu C >>>>
  Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

  Karty typu D >>>>
  Polityki, strategie, plany lub programy

  Karty typu E >>>>
  Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Analizy porealizacyjne
  Przeglądy ekologiczne
  Raporty o bezpieczeństwie
  Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
  Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
  Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

  Karty typu F >>>>
  Prognozy oddziaływania na środowisko
  Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
  Opracowania ekofizjograficzne
  Rejestry substancji niebezpiecznych
  Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
  Rejestry poważnych awarii

  Karty typu G >>>>
  Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

  Karty typu H >>>>
  Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

  Karty typu I >>>>
  Inne dokumenty

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2010-07-23 (1298 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·