Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Gospopdarka Mieszkaniowa


  § 29.

  Do zakresu działania stanowiska do spraw  Gospodarki Mieszkaniowej należy w szczególności:

  1. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z gospodarką mieszkaniowym zasobem gminy - zgodnie z przepisami ustawowymi  i zasadami określonymi przez Radę Miejską.

  2. Ścisła współpraca w tym zakresie z organami Gminy, Miejskim Zakładem Komunalnym oraz innymi jednostkami organizacyjnymi.

  3. Prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dotacji na dodatki mieszkaniowe-  kwartalne rozliczanie dotacji (na podstawie  decyzji OPS) oraz wykonywanie obowiązków sprawozdawczych.

  4. Wnioskowanie  w sprawie wprowadzenia zmian w wysokości czynszu regulowanego.

  5. Rozstrzyganie sporów czynszowych i wynikających z umów najmu i dzierżaw lokali.

  6. Współdziałanie w zakresie przygotowania projektu zasad porządku domowego w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

  7. Wnioskowanie o wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie określenia zasad i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

  8. Przygotowywanie zgodnie z wnioskami merytorycznej Komisji i ustaleniem Burmistrza Miasta skierowań do zawarcia  umów najmu : lokalu zamiennego,socjalnego i mieszkalnego.

  9. Prowadzenie spraw związanych z adaptacją pomieszczeń niemieszkalnych  na cele mieszkalne.

  10. Prowadzenie zadań związanych z dostarczaniem (do 01.01.2005 roku) lokali zamiennych dla najemców zajmujących lokale w domach stanowiących własność osób fizycznych w przypadku konieczności opróżnienia tych lokali z uwagi na istniejące zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

  11. Regulowanie i ustalanie uprawnień do najmu lokalu w sytuacji wyprowadzenia się najemcy lub śmierci głównego najemcy.

  12. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem rocznej listy osób do wynajmu lokali mieszkalnych i socjalnych : weryfikacja wniosków i przygotowywanie innych materiałów pod obrady Komisji Rady.

  13. Załatwianie spraw dotyczących zamiany  lokali mieszkalnych : na wniosek i z urzędu.

  14. Prowadzenie egzekucji administracyjnej w wykonaniu orzeczeń sądowych (eksmisje).

  15. Zawiadamianie oraz współdziałanie  z właściwymi organami w sprawie likwidacji i usuwania skutków samowoli lokalowych.

  16. Aktywne włączanie się i współpraca w zakresie zapewnienia lokali osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych , klęsk żywiołowych oraz innych sytuacji kryzysowych.  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-05-26 (1644 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·