Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprawy Obywatelskie


  § 30.

  Do zakresu działania stanowiska do spraw Obywatelskich należy, w szczególności:

  1. Kompleksowe prowadzenie ewidencji ruchu ludności na terenie gminy:

       - prowadzenie i aktualizacja dokumentacji meldunkowej, nanoszenie zmian adresowych w  rejestrze mieszkańców

       - prowadzenie rejestru osób przebywających na terenie gminy czasowo ponad 2 miesiące
    
       - przekazywanie informacji o dokonanych zmianach adresowych i osobowych właściwym organom : wojskowym, biurom meldunkowym według właściwości miejscowej, wojewódzkiemu bankowi danych

       - prowadzenie zgodnie z procedurą administracyjną postępowań w sprawach: wymeldowania z pobytu stałego, ustalenia charakteru pobytu i obowiązku zameldowania się na pobyt stały lub czasowy

       - nadawanie numerów ewidencyjnych, prowadzenie spraw o ewentualne sprostowanie nadanego numeru PESEL. Współpraca w tym zakresie w WBD i RCI PESEL

       - wykonywanie czynności  mających na celu przestrzeganie ustawowego obowiązku meldunkowego- organizowanie kontroli i udział w kontrolach przeprowadzanych przez inne organy

       - odtwarzanie ewidencji wojskowej na bazie ewidencji ludności

       - współdziałanie w zakresie wykonywanych zadań z Wojskową Komendą Uzupełnień, Komisariatem Policji, administratorami  zasiedlonych budynków.

  2. Wykonywanie zadań i ścisłe przestrzeganie ustawowych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, prowadzenie procedury udostępniania danych na wniosek osób postronnych, rejestracja baz danych .

  3. Prowadzenie całości spraw związanych z akcją kurierską:

       - prowadzenie dokumentacji zgodnie z zaleceniami  władz wojskowych

       - współpraca z jednostkami organizacyjnymi i osobami przewidzianymi do udziału w akcjach posłańczych

       - uruchamianie i prowadzenie akcji zgodnie z wytycznymi w/w władz i przepisami w tym zakresie.

       - wykonywanie zadań w zakresie świadczeń na rzecz obrony: opracowywanie planów, przygotowywanie projektów decyzji o nałożeniu obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych,współdziałanie z organami wojskowymi w tym zakresie.

  4. Wykonywanie oraz koordynowanie zadań związanych z realizacją ochrony przeciwpożarowej   na terenie gminy:

       - prowadzenie całości spraw związanych z funkcjonowaniem  Ochotniczej Straży Pożarnej oraz włączeniem jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

       - planowanie budżetu niezbędnego do realizacji ochrony przeciwpożarowej w zakresie ustalonym przez ustawę

       - określenie organizacji i zakresu działania jednostki straży w przypadku powstania klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia oraz zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska noszącego znamiona kryzysu z uwzględnieniem istniejących przepisów w tym zakresie.

  5. Wykonywanie innych zadań społeczno-administracyjnych określonym przepisami szczegółowymi,a dotyczącymi organizowania na obszarze gminy zgromadzeń i zbiórek publicznych.

  6. Prowadzenie rejestru wyborców jako zadania zleconego gminie.

  7. Kompleksowe prowadzenie spraw określonych ustawą o ochronie informacji niejawnychw zakresie dotyczącym gminy.

  8. Wykonywanie innych zadań z zakresu spraw obywatelskich - na polecenie Burmistrza.  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-05-26 (1942 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·