Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Informacja dla użytkowników wyrobów zawiewrających azbest
  Informacja archiwalna od dnia 07.11.2014 r.
  INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

  Przekazuję Państwu – osobom fizycznym i prawnym użytkującym urządzenia i obiekty budowlane zawierające azbest, instalacje i urządzenia zawierające azbest oraz użytkownikom miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest – ważniejsze informacje nt. zadań wynikających z niektórych obowiązujących przepisów prawnych:

  1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876, ze zm. Dz. U. 2008 r. Nr 200, poz. 1235).
  Z rozporządzenia wynikają m.in. następujące obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest:
   wykorzystanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31.12.2032 r.;
   dokonanie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest w dwóch egzemplarzach, poprzez sporządzenie spisu z natury;
  przekazanie jednego egzemplarza Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub Informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone właściwemu organowi ochrony środowiska. Właściwym organem ochrony środowiska jest:
  - dla osób fizycznych, nie będących przedsiębiorcami – Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój (adres: ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój),
  - dla osób prawnych – Marszałek Województwa Dolnośląskiego (adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław)
   przechowywanie drugiego egzemplarza wymienionych Informacji przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej Informacji;
   corocznej aktualizacji Informacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

  2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649, ze zm. Dz. U. )
  Rozporządzenie nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych obowiązek przeprowadzania kontroli stanu wyrobów zawierających azbest i sporządzenia Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Egzemplarz oceny należy przechowywać łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej.
  Ocena obejmuje wskazanie sposobu zastosowania azbestu, ocenę struktury powierzchni wyrobu, możliwości uszkodzenia powierzchni wyrobu, wskazanie miejsca usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych oraz sposobu wykorzystania miejsca, obiektu lub urządzenia.
  W zależności od ilości punktów uzyskanych w Ocenie podejmowana jest decyzja
  o konieczności natychmiastowego podjęcia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest albo prac naprawczych lub możliwości odłożenia ich w czasie.
  W rozporządzeniu określono ponadto szczegółowo warunki prowadzenia robót, m.in. konieczność izolowania strefy prac przez stosowanie osłon chroniących przed przenikaniem azbestu do środowiska, oznakowanie, warunki składowania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
  Wykonawca robót polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest ma obowiązek uzyskania decyzji administracyjnej na wykonywanie tego typu prac remontowych.

   Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania >>>>
   Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone >>>>
   Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2011-01-07 (641 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·