Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Oświata


  § 31.

   Do  zakresu działania stanowiska do spraw  Oświaty należy w szczególności:

  1. Wykonywanie oraz koordynowanie zadań gminy jako organu prowadzącego wobec placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy: szkoły podstawowe, przedszkola publiczne oraz gimnazjum.

       - współdziałanie z organami gminy oraz kuratorium oświaty w zakresie: zakładania, likwidacji oraz przekształceń placówek oświatowych

       - współpraca z dyrektorami placówek w zakresie opracowywania statutów  oraz ich aktualizacji

       - opiniowanie  i przedkładanie wniosków dotyczących organizacji placówek oraz uzgadnianie projektów organizacyjnych na dany rok szkolny, przedstawianie ich do zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta

  2. Rozpoznawanie potrzeb niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek oraz  współpraca z pionem księgowości w zakresie prawidłowego dysponowania środkami budżetowymi przyznanymi  tym placówkom - po uchwaleniu budżetu gminy.

  3. Koordynowanie sprawy wspólnego użytkowania pomieszczeń w budynku przy Wojska Pol. 23 -przez szkołę Gminy (Szkoła Podst.Nr 2), dla której organem  prowadzącym jest   Starosta (RST ).
  Przygotowywanie projektów porozumień w tej sprawie oraz ich  okresowa aktualizacja.
   
   4. Współdziałanie z organami oświatowymi w zakresie realizacji nadzoru pedagogicznego i obowiązku szkolnego.

  5. Wnioskowanie o uruchomienie oraz merytoryczne przygotowywanie procedury dotyczącej organizowania konkursów na stanowiska dyrektorów placówek - zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

  6. Wykonywanie przy współdziałaniu z organami gminy, innych zadań szczegółowych przypisanych gminie w cyt. wyżej ustawie lub zleconych przez Burmistrza. Do stanowiska należą ponadto sprawy:

       1) Prowadzenia spraw  wojskowych:

       - przygotowywanie dokumentacji oraz przeprowadzanie corocznej rejestracji przedpoborowych

       - udział w przygotowaniu poboru i jego przeprowadzeniu przez Komisję Poborową

       - opiniowanie wniosków poborowych oraz przygotowywanie projektów decyzji o uznaniu żołnierza za jedynego żywiciela czy konieczności sprawowania przez niego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

        - prowadzenie spraw związanych z przyznaniem oraz wypłatą zasiłków miesięcznych dla rodzin żołnierzy oraz osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

       2) Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość - zgodnie z obowiązującymi przepisami:
         
       - przygotowywanie dokumentacji stanowiącej podstawę wydania dowodów osobistych lub tymczasowych dowodów osobistych

       - bieżące prowadzenie rejestrów oraz rozliczanie się z wydanych dokumentów tożsamości

       - aktualizacja kart osobowych mieszkańców o informację dotyczącą posiadania dokumentu tożsamości

       - przestrzeganie zasad dotyczących przechowywania oraz zabezpieczenia  wypisanych dokumentów oraz blankietów
   
  3) Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków o wydanie paszportów - zgodnie z zakresem porozumienia podpisanego z Wojewodą Dolnośląskim.       


                                                

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-05-26 (1815 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·